Luận văn Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Vimeco

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . IV

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .V

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.1

1.1. Lý do chọn đề tài . 1

1.2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan. 2

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 4

1.4. Câu hỏi nghiên cứu . 4

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

1.6. Nội dung nghiên cứa của đề tài . 5

1.7. Phương pháp nghiên cứu. 5

1.8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 6

1.9. Kết cấu của luận văn. 7

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH

THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂYLẮP.8

2.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh

trong các doanh nghiệp xây lắp. 8

2.1.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh xây lắp .8

2.1.2. Thông tin chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh trong các

doanh nghiệp xây lắp .9

2.1.3. Vai trò của kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh trong

các doanh nghiệp xây lắp .11

2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh

nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính .12

2.2.1. Kế toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp .12II

2.2.2. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp xây lắp.17

2.2.3. Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp .22

2.3. Kế toán chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh

nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị .23

2.3.1. Phân loại chi phí phục vụ việc ra quyết định .23

2.3.2. Phân tích và xây dựng định mức chi phí.27

2.3.3. Xác định trung tâm chi phí .29

2.3.4. Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận .30

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO .32

3.1. Tổng quan về công ty cổ phần VIMECO.32

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần VIMECO .32

3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO .33

3.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty cổ phần VIMECO .35

3.1.4. Đặc điểm chung kế toán tại công ty cổ phần VIMECO .36

3.2. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ

phần VIMECO dưới góc độ kế toán tài chính.38

3.2.1. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần VIMECO.38

3.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần VIMECO.44

3.2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phầnVIMECO .46

3.3. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại

Công ty cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán quản trị .48

3.3.1. Thực trạng việc phân loại chi phí phục vụ việc ra quyết định .48

3.3.2. Thực trạng việc phân tích và xây dựng định mức và lập dự toán .49

3.3.3. Thực trạng việc xác định thông tin thực tế về chi phí .54

3.4. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại

Công ty Cổ phần VIMECO .60

3.4.1. Những thành tựu đạt được.60III

3.4.2. Một số hạn chế, tồn tại .62

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.68

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh

doanh tại Công ty cổ phần VIMECO .68

4.2. Yêu cầu và nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt

động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO.69

4.2.1. Yêu cầu hoàn thiện.69

4.2.2. Nội dung hoàn thiện.71

4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt

động kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO.71

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh

doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán tài chính .71

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động

kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán quản trị .74

4.4. Điều kiện thực hiện và kiến nghị.80

4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng .80

4.4.2. Kiến nghị với Công ty Cổ phần VIMECO.81

4.5. Kết luận .82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.85

PHỤ LỤCIV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY