Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Nata-Hoalinh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2

1.1. Khái niệm về bán hàng,kết quả kinh doanh và ý nghĩa của chúng 2

1.1.1. Khái niệm về bán hàng. 2

1.1.2. Kết quả kinh doanh và ý nghĩa của chúng 2

1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 2

1.3 Các phương thức bán hàng, hình thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3

1.3.1. Phương thức bán buôn. 3

1.3.1.1. Hình thức bán buôn qua kho. 3

1.3.1.2. Hình thức bán buôn vận chuyển thẳng. 3

1.3.2. Phương thức bán lẻ. 4

1.3.3. Phương thức gửi bán đại lý. 4

1.4. Kế toán doanh thu. 4

1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 8

1.6. Kế toán giá vốn của hàng xuất bán. 10

1.6.1 Khai niệm về giá vốn hàng bán. 10

1.6.2 Phương pháp tính trị giá mua hàng xuất bán. 10

1.6.3 Phương pháp kế toán. 11

1.6.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương thức bán hàng trực tiếp. 11

1.6.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương thức gửi bán. 12

1.7. Kế toán chi phí bán hàng. 13

1.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 14

1.9 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 15

1.9.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 15

1.9.2 Chi phí tài chính 15

1.10. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 16

1.10.1 Kế toán thu nhập khác 16

1.10.2 Kế toán chi phí khác 17

1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 17

PHẦN 2 THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATA -HOALINH 19

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty: 19

2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 19

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 19

2.1.3 Chính sách kế toán. 20

2.1.4 Hình thức kế toán và hình thức tổ chức công tác kế toán. 21

2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán. 21

2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2007-2008. 22

2.2 Thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Nata-HoaLinh. 23

2.2.1 Phương thức bán hàng, hình thức bán hàng. 23

2.2.2 Kế toán doanh thu. 23

2.2.2.1 Chứng từ sử dụng. 23

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán:(phụ lục 16) 24

2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 25

2.2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25

2.3. Xác định kết quả kinh doanh. 26

2.3.1 Xác định kết quả bán hàng. 26

2.3.2 Xác định kết quả kinh doanh của toàn công ty. 26

PHẦN 3 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KTBH VÀ XĐKQBH TẠI CÔNG TY TNHH DƯẺC PHẨM NATA -HOALINH 27

3.1 Ưu điểm. 27

3.1.1 Về hình thức kế toán. 27

3.1.2 Kế toán doanh thu. 27

3.1.3 Kế toán chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp. 27

3.1.4 Việc áp dụng phần mềm kế toán. 27

3.2 Tồn tại. 27

3.3 Một số ý kiến đề xuất. 28

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY