Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đông Phong

MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU .1CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 31. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại .3 1.1. Khái niệm về bán hàng xác định kết quả bán hàng .3 1.2. Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 4 1.3. Yêu cầu của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng .42. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu .5 2.1. Doanh thu bán hàng 5 2.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng .5 2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 5 2.1.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 5 2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 6 2.2.1. Khái niệm .6 2.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 6 2.3. Cách xác định kết quả bán hàng .63. Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho 7 3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước 7 3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước 7 3.3. Phương pháp bình quân gia quyền . 7 3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh . 84. Các phương thức bán hàng 8 4.1. Đối với bán buôn 8 4.2. Đối với bán lẻ .9 4.3. Các phương thức thanh toán .105. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng .106. Chứng từ kế toán sử dụng 107. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng .118. Hạch toán giá vốn hàng bán 139. Kế toán xác định kết quả bán hàng .13 9.1.Kế toán chi phí bán hàng .13 9.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .15 9.3.Kế toán xác định kết quả bán hàng .16CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONGI. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONG . . .181.1. LỊCH SỬ HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY: .181.2. TỠNH HỠNH Và KẾT QUẢ HOẠT động sản xuất, kinh doanh: 181.3. Đặc điểm quy trỠNH KINH DOANH, CUNG CẤP DỊCH VỤ: .191.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức BỘ MỎY QUẢN LÝ: .19 1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty .20 1.4.2. MỤ HỠNH TỔ CHỨC BỘ MỎY QUẢN LÝ CỦA CỤNG TY .20 II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG.2.1. TỔ CHỨC CỤNG TỎC Kế TOỎN CỦA CỤNG TY 212.2. Chế độ kế toán áp dụng ở Công ty: .222.3. TỔ CHỨC CỤNG TỎC KẾ TOỎN Bán hàng tại công ty: .22 2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ .22 2.3.2. Kế toán GIá vốn hàng bán . .23 2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ DOANH THU .24 2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) .25 2.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) .262.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng .27CHƯƠNG IIIMỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGCÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢBÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONGI. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty TNHH thương mại Đông phong: .291. Những ưu điểm về công tác kế toán ở Công ty: .29 2. Những mặt còn tồn tại: 30 II. Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Đông Phong: .31KẾT LUẬN 36

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU .1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại .3

1.1. Khái niệm về bán hàng xác định kết quả bán hàng .3

1.2. Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 4

1.3. Yêu cầu của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng .4

2. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu .5

2.1. Doanh thu bán hàng 5

2.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng .5

2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 5

2.1.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 5

2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 6

2.2.1. Khái niệm .6

2.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 6

2.3. Cách xác định kết quả bán hàng .6

3. Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho 7

3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước 7

3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước 7

3.3. Phương pháp bình quân gia quyền . 7

3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh . 8

4. Các phương thức bán hàng 8

4.1. Đối với bán buôn 8

4.2. Đối với bán lẻ .9

4.3. Các phương thức thanh toán .10

5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng .10

6. Chứng từ kế toán sử dụng 10

7. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng .11

8. Hạch toán giá vốn hàng bán 13

9. Kế toán xác định kết quả bán hàng .13

9.1.Kế toán chi phí bán hàng .13

9.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .15

9.3.Kế toán xác định kết quả bán hàng .16

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONG

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONG . . .18

1.1. LỊCH SỬ HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY: .18

1.2. TỠNH HỠNH Và KẾT QUẢ HOẠT động sản xuất, kinh doanh: 18

1.3. Đặc điểm quy trỠNH KINH DOANH, CUNG CẤP DỊCH VỤ: .19

1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức BỘ MỎY QUẢN LÝ: .19

1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty .20

1.4.2. MỤ HỠNH TỔ CHỨC BỘ MỎY QUẢN LÝ CỦA CỤNG TY .20

II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG.

2.1. TỔ CHỨC CỤNG TỎC Kế TOỎN CỦA CỤNG TY 21

2.2. Chế độ kế toán áp dụng ở Công ty: .22

2.3. TỔ CHỨC CỤNG TỎC KẾ TOỎN Bán hàng tại công ty: .22

2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ .22

2.3.2. Kế toán GIá vốn hàng bán . .23

2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ DOANH THU .24

2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) .25

2.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) .26

2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng .27

CHƯƠNG III

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONG

I. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty TNHH thương mại Đông phong: .29

1. Những ưu điểm về công tác kế toán ở Công ty: .29

2. Những mặt còn tồn tại: 30

II. Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Đông Phong: .31

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY