Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sáng tạo

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1I/Khái niệm và ý nghĩa của bán hàng 11. Khái niệm về bán hàng: 12. Ý nghĩa của bán hàng: 1II. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 2III.Nội dung kế toán bán hàng hóa, dịch vụ 31. Khái niệm và nội dung của doanh thu bán hàng hóa 32. Điều kiện ghi nhận doạnh thu bán hàng: 43. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng. 44. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng. 54.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 54.2. Tài khoản kế toán sử dụng 54.3. Phương pháp kế toán bán hàng. 64.3.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 64.3.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. 64.3.3. Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán. 64.3.4. Phương thức bán hàng đại lý – ký gửi. 64.3.5. Phương thức bán hàng trả góp. 74.3.6. Phương thức hàng đổi hàng. 75. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 75.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 75.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 85.3. Phương pháp kế toán: 8IV. Kế toán giá vốn hàng bán. 81. Khái niệm về giá vốn hàng bán. 82. Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán. 83. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho. 93.1 Xác định trị giá mua hàng hoá xuất kho 93.2. Phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho hàng hoá bán ra trong kỳ. 104. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 114.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 114.2. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán 11V. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 111. Kế toán chi phí bán hàng. 111.1. Khái niệm về chi phí bán hàng: 111.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 111.3. Trình tự hạch toán chi phí bán hàng: 122. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 122.1. Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp: 122.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 122.3. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 12VI. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 131. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng: 132. Tài khoản kế toán sử dụng: 133. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng 13CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 14I: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 141. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 142. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty 153. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 153.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 153.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán của Công ty 154. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 16II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 171. Nội dung doanh thu bán hàng của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 172. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 172.1. Các loại chứng từ mà kế toán sử dụng. 172.2. Sổ sách kế toán sử dụng. 172.3. Các tài khoản kế toán sử dụng. 182.4. Các phương thức bán hàng. 182.4.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 182.4.2. Phương thức bán hàng đại lý ký gửi 203. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 204. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 204.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 204.2. Phương pháp tính giá vốn hàng hóa xuất bán tại TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 205. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 215.1. Nội dung chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 215.2. Tài khoản sử dụng. 225.3. Chứng từ kế toán sử dụng: 225.4. Sổ kế toán sử dụng. 225.5. Trình tự kế toán chi phí bán hàng. 226. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 236.1. Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp. 236.2.Tài khoản kế toán sử dụng. 236.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 236.4. Sổ kế toán sử dụng. 236.5. Trình tự hạch toán Chi phí QLDN. 237. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 247.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 247.2. Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng. (xem sơ đồ 12) 24CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 26TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁNG TẠO. 26I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 261. Ưu điểm. 262. Những điểm hạn chế hiện nay của Công ty. 27II. Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 28KẾT LUẬNPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1

I/Khái niệm và ý nghĩa của bán hàng 1

1. Khái niệm về bán hàng: 1

2. Ý nghĩa của bán hàng: 1

II. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 2

III.Nội dung kế toán bán hàng hóa, dịch vụ 3

1. Khái niệm và nội dung của doanh thu bán hàng hóa 3

2. Điều kiện ghi nhận doạnh thu bán hàng: 4

3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng. 4

4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng. 5

4.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 5

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng 5

4.3. Phương pháp kế toán bán hàng. 6

4.3.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 6

4.3.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. 6

4.3.3. Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán. 6

4.3.4. Phương thức bán hàng đại lý – ký gửi. 6

4.3.5. Phương thức bán hàng trả góp. 7

4.3.6. Phương thức hàng đổi hàng. 7

5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 7

5.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 7

5.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 8

5.3. Phương pháp kế toán: 8

IV. Kế toán giá vốn hàng bán. 8

1. Khái niệm về giá vốn hàng bán. 8

2. Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán. 8

3. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho. 9

3.1 Xác định trị giá mua hàng hoá xuất kho 9

3.2. Phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho hàng hoá bán ra trong kỳ. 10

4. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 11

4.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 11

4.2. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán 11

V. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11

1. Kế toán chi phí bán hàng. 11

1.1. Khái niệm về chi phí bán hàng: 11

1.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 11

1.3. Trình tự hạch toán chi phí bán hàng: 12

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 12

2.1. Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp: 12

2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 12

2.3. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 12

VI. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 13

1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng: 13

2. Tài khoản kế toán sử dụng: 13

3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 14

I: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 14

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 14

2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty 15

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 15

3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 15

3.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán của Công ty 15

4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 16

II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo 17

1. Nội dung doanh thu bán hàng của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 17

2. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 17

2.1. Các loại chứng từ mà kế toán sử dụng. 17

2.2. Sổ sách kế toán sử dụng. 17

2.3. Các tài khoản kế toán sử dụng. 18

2.4. Các phương thức bán hàng. 18

2.4.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 18

2.4.2. Phương thức bán hàng đại lý ký gửi 20

3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 20

4. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 20

4.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 20

4.2. Phương pháp tính giá vốn hàng hóa xuất bán tại TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 20

5. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 21

5.1. Nội dung chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 21

5.2. Tài khoản sử dụng. 22

5.3. Chứng từ kế toán sử dụng: 22

5.4. Sổ kế toán sử dụng. 22

5.5. Trình tự kế toán chi phí bán hàng. 22

6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 23

6.1. Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp. 23

6.2.Tài khoản kế toán sử dụng. 23

6.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 23

6.4. Sổ kế toán sử dụng. 23

6.5. Trình tự hạch toán Chi phí QLDN. 23

7. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 24

7.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 24

7.2. Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng. (xem sơ đồ 12) 24

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 26

TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁNG TẠO. 26

I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 26

1. Ưu điểm. 26

2. Những điểm hạn chế hiện nay của Công ty. 27

II. Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sáng Tạo. 28

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY