Luận văn Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở 1.1. Vốn và vai trò của vốn trong xây dựng nhà ở 5 1.2. Các phương thức huy động vốn 21 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25 2.1. Thực trạng phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25 2.2. Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 từ năm 1998 đến năm 2004 50 2.3. Kinh nghiệm huy động vốn để xây dựng nhà ở của một số quốc gia ở châu Á 60 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HUY ĐỘNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ, ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở của quận 4 và dự báo nhu cầu vốn đầu tư 69 3.2. Phương hướng và giải pháp chủ yếu huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 80 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở

1.1. Vốn và vai trò của vốn trong xây dựng nhà ở 5

1.2. Các phương thức huy động vốn 21

Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25

2.1. Thực trạng phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25

2.2. Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 từ năm 1998 đến năm 2004 50

2.3. Kinh nghiệm huy động vốn để xây dựng nhà ở của một số quốc gia ở châu Á 60

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HUY ĐỘNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ, ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở của quận 4 và dự báo nhu cầu vốn đầu tư 69

3.2. Phương hướng và giải pháp chủ yếu huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 80

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY