Luận văn Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các đồ thị.v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Sự cần thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ HUY

ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI .4

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐNĐẦU TƯ .4

1.1.1. Khái niệm về vốn đầu tư .4

1.1.2. Các nguồn vốn đầu tư .6

1.1.2.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước .6

1.1.2.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài .11

1.1.3. Vai trò của vốn đầu tư tác động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế -xã hội .13

1.1.3.1. Vốn đầu tư giải quyết tình trạng thiếu vốn cho đầu tư phát triển của nền

kinh tế quốc dân .14

1.1.3.2. Vốn đầu tư góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.14

1.1.3.3. Vốn đầu tư thúc đẩy đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất,

nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và hiện đại hóa doanh nghiệp .15

1.1.3.4. Vốn đầu tư góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm

mới cho nền kinh tế và nâng cao thu nhập cho người lao động.15

1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HUY ĐỘNG VĐT ĐỂ PHÁT TRIỂN KTXH .16

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ .18

1.3.1. Sự ổn định về kinh tế, chính trị - xã hội và luật pháp đầu tư .18

1.3.2. Chính sách huy động vốn đầu tư ở địa phương .18

1.3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng.19

1.3.4. Những tiềm năng và lợi thế về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên khoáng sản và

nguồn lực lao động.19

1.3.5. Sự phát triển của nền hành chính quốc gia .20

1.3.6. Thực trạng thu nhập của nền kinh tế quốc dân và thu nhập của dân cư .20

1.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ.21

1.4.1. Tăng mức đóng góp tổng giá trị sản phẩm cho nền kinh tế .21

1.4.2. Tăng thu ngân ngân sách nhà nước.21

1.4.3. Tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.22

1.5. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 22

1.5.1. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư của các địa phương trong nước.22

1.5.2. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư trong nước và ngoài nước của các nước

ASEAN.23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KTXH

HUYỆN VĨNH LINH GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN NĂM 2009.27

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .27

2.1.2. Đặc điểm văn hoá.29

2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội .30

2.1.3.1. Dân số và lao động.30

2.1.3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội .31

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.32

2.2.1. Phương pháp Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử .32

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

2.2.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu.32

2.2.3. Sử dụng các công cụ toán kinh tế.33

2.3.4. Phương pháp phân tích thống kê.33

2.2.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.33

2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2009.33

2.3.1. Những kết quả đạt được trong việc huy động vốn đầu tư.33

2.3.1.1. Tổng nguồn vốn đã huy động .33

2.3.1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư .34

2.3.1.3. Nguồn vốn đã huy động đầu tư vào các ngành .37

2.3.1.4. Tốc độ tăng vốn đầu tư.38

2.3.2. Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư .38

2.3.2.1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.38

2.3.2.2. Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp .40

2.3.2.3. Nguồn vốn đầu tư của dân cư và tư nhân .41

2.3.2.4. Nguồn vốn đầu tư từ tín dụng .42

2.3.2.5. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài khác (ODA,NGO) .44

2.4. TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KTXH TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN .47

2.4.1. Tốc độ tăng truởng, phát triển kinh tế.47

2.4.2. Phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng khó.49

2.4.3. Cải thiện, phát triển hạ tầng và dịch vụ.51

2.4.4. Góp phần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính.51

2.4.5. Chính sách huy động vốn đầu tư.52

2.5. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ .52

2.5.1. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.52

2.5.2. Tăng thu ngân sách nhà nước.53

2.5.3. Đóng góp vào việc giải quyết việc làm tại địa phương.54

2.6. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.55

2.6.1. Mục đích điều tra và phương pháp điều tra .55

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

2.6.2. Thông tin chung về đối tượng điều tra.56

2.6.3. Kết quả phân tích .58

2.6.3.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích.58

2.6.3.2. Phân tích nhân tố.60

2.6.3.3. Phân tích hồi quy .63

2.6.3.4. Đánh giá của các đối tượng về công tác huy động vốn đầu tư .68

2.6.3.5. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá của các đối tượng về công tác huy

động vốn đầu tư.69

2.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH GIAI ĐOẠN 2000 – 2009 .78

2.7.1. Những thành công trong công tác huy động vốn đầu tư.78

2.7.2. Những tồn tại trong công tác huy động vốn đầu tư .79

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VĐT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, TẦM NHÌN

ĐẾN NĂM 2020 .83

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KTXH VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ.83

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội .83

3.1.2. Nhu cầu vốn đầu tư trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.85

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

VĨNH LINH .87

3.2.1. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước.88

3.2.1.1. Thu hút vốn ngân sách nhà nước và tín dụng nhà nước .88

3.2.1.2. Huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp và tư nhân trong nước .91

3.2.1.3. Huy động vốn đầu tư từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác .92

3.2.2. Huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA, NGO) .93

3.2.3. Các giải pháp về cơ chế chính sách .94

3.2.4. Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý .94

3.2.5. Xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng.95

3.2.6. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức .95

3.2.7. Hoàn thiện công tác quy hoạch .96

3.2.7.1. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.96

3.2.7.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất .96

3.2.8. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh.97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.99

1. KẾT LUẬN.99

2. KIẾN NGHỊ .100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY