Luận văn Hứng thú học tập môn giáo dục học đại cương của sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.2

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC.4

MỞ ĐẦU .7

1.Lý do chọn đề tài.7

2. Mục đích nghiên cứu.8

3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu.8

4. Giả thuyết khoa học.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .8

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.8

7. Phương pháp nghiên cứu.9

8. Đóng góp mới của đề tài.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NÀY.11

1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .11

1.1.1. Những nghiên cứu về hứng thú .11

1.1.2. Những nghiên cứu về hứng thú nhận thức.12

1.1.3. Những nghiên cứu về hứng thú học tập.12

1.1.4. Những nghiên cứu về hứng thú học tập bộ môn..13

1.2. LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ.16

1.2.1. Lý luận về hứng thú .16

1.2.1.1. Khái niệm.16

1.2.1.2. Biểu hiện của hứng thú.17

1.2.1.3. Mối quan hệ của hứng thú với đặc điểm, trạng thái tâm lý khác..19

1.2.1.4. Sự hình thành, phát triển hứng thú.21

1.2.1.5 Phân loại hứng thú.22

1.2.2. Hứng thú nhận thức.23

1.2.2.1. Khái niệm.23

1.2.2.2. Đặc điểm của hứng thú nhận thức.24

1.2.3. Hứng thú học tập.25

1.2.3.1. Khái niệm.25

1.2.3.2. Biểu hiện của hứng thú học tập.26

1.2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành, phát triển hứng thú học tập..26

1.2.4. Hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương.30

1.2.4.1. Khái quát hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương .30

1.2.4.2. Biểu hiện của hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương .301.2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành, phát triển hứng thú học tập môn Giáo dục học đại

cương..32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI

CƯƠNG CỦA SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG

ĐỒNG HẬU GIANG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ.38

2.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU.38

2.1.1. Mẫu nghiên cứu .38

2.1.2. Dụng cụ nghiên cứu.38

2.1.2.1. Cấu trúc bảng trưng cầu ý kiến sinh viên về thực trạng và nguyên nhân hứng thú học tập

môn Giáo dục học đại cương của sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao đẳng cộng đồng Hậu

Giang.38

2.1.2.2. Quy cách trả lời bảng trưng cầu ý kiến. .41

2.1.2.3.Cách xử lý bảng trưng cầu ý kiến..42

2.1.2.4.Quy định phiếu không hợp lệ.43

2.1.3.Xử lý số liệu thống kê bằng phần mền SPSS for Windows 11.5 . .43

2.2. TÌNH HÌNH HỨNG THÚ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG CỦA SINH VIÊN

GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG. .43

2.2.1. Nhận thức của sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang về ý nghĩa

môn Giáo dục học đại cương. .43

2.2.2. Cảm xúc của sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang đối với môn

Giáo dục học đại cương. .44

2.2.3. Hành động học tập của sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang

trong quá trình học môn Giáo dục học đại cương.47

2.2.4. Hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương của sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao

đẳng cộng đồng Hậu Giang..49

2.3. NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG ĐẾN HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI

CƯƠNG CỦA SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬUGIANG.53

2.3.1. Những nguyên nhân tác động tích cực tới hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương của

sinh viên Giáo dục mầm non..53

2.3.2. Những nguyên nhân tác động tiêu cực tới hứng thú học tập môn Giáo dục học đại cương. .56

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO

DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO

ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG.62

3.1. TỒ CHỨC NGHIÊN CỨU.62

3.1.1. Cấu trúc bảng trưng cầu ý kiến về biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục học đại

cương cho sinh viên Giáo dục mầm non trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.62

3.1.2. Cách trả lời bảng trưng cầu ý kiến.63

3.1.3. Cách sử lý bảng trưng cầu ý kiến .64

3.2. CÁC BẢNG TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON.64

3.2.1. Ý kiến của sinh viên Giáo dục mầm non về những biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn

Giáo dục học đại cương .643.2.2. Ý kiến của giảng viên về những biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục học đại

cương .68

3.2.3. Ý kiến của sinh viên Giáo dục mầm non về những bài học trong môn Giáo dục học đại cương. 71

3.2.4. Ý kiến của giảng viên về những bài học trong môn Giáo dục học đại cương. .72

3.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC

ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON.73

3.3.1. Nhóm biện pháp về người học.73

3.3.2. Nhóm biện pháp môi trường học tập .74

3.3.3. Nhóm biện pháp về môn học.76

3.3.4. Nhóm biện pháp về giảng viên.77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .81

Kết luận .81

Kiến nghị .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO .84

PHỤ LỤC.86

Phụ lục 1.86

Phụ lục 2:.94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY