Luận văn Hôn nhân của người Dao Quần Chẹt hiện nay ở làng Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO QUẦN

CHẸT Ở LÀNG THÀNH CÔNG .10

1.1. Cơ sở lý thuyết . 10

1.2. Khái quát về xã Lãng Công . 13

1.3. Người Dao Quần Chẹt ở làng Thành Công . 17

TiỂu kết chương 1.29

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT.30

2.1. Quan niệm về hôn nhân . 30

2.2. Tiêu chuẩn chọn vợ, chồng . 31

2.3. Quyền quyết định trong hôn nhân . 33

2.4. Tuổi kết hôn . 34

2.5. Các nguyên tắc và hình thức hôn nhân . 36

2.6. Cư trú sau hôn nhân . 39

2.7. Hôn nhân bị chi phối bởi những yếu tố vật chất . 40

2.8. Các trường hợp hôn nhân khác . 41

Tiểu kết chương 2 .43

Chương 3: PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ NGHI LỄ TRONG HÔN

NHÂN CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT .44

3.1. Nghi lễ trước đám cưới . 44

3.2. Nghi lễ trong đám cưới . 47

3.3. Lễ lại mặt (ùi mịn) . 54

3.4. Bước đầu so sánh hôn nhân của người Dao Quần Chẹt ở Thành Công và BaVì (Hà Nội) . 56

Tiểu kết chương 3 .59Chương 4: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ TRONG HÔN

NHÂN CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT .60

4.1. Đặc trưng tộc người qua hôn nhân . 60

4.2. Xu hướng trong hôn nhân . 62

4.3. Một số biến đổi trong hôn nhân . 63

4.4. Nguyên nhân của sự biến đổi . 68

4.5. Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị hônnhân . 74

Tiểu kết chương 4.77

KẾT LUẬN .78

TÀI LIỆU THAM KHẢO .80

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY