Luận văn Hoạt động tài chính vi mô tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .iii

Danh mục các từ viết tắt trong luận văn. iv

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ . vi

Danh mục các biểu bảng. vi

Mục lục .vivii

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ . 4

1.1. LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ. 4

1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tài chính vi mô. 4

1.1.2. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của tài chính vi mô. 5

1.1.2.1. Khái niệm . 5

1.1.2.2. Mục tiêu của tài chính vi mô . 7

1.1.2.3. Vai trò của tài chính vi mô. 8

1.1.3. Cách tiếp cận và nguyên tắc của tài chính vi mô.10

1.1.3.1. Các cách tiếp cận trong tài chính vi mô. 10

1.1.2.2. Các tiêu chuẩn đánh gía tính bền vững của các tài chính vi mô .17

1.1.2.3. Các nguyên tắc của tài chính vi mô . 19

1.2. THỰC TIỄN VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ. 25

1.2.1. Tài chính vi mô trên thế giới.25

1.2.1.1. Các tổ chức tài chính vi mô trên thế giới. 25

1.2.1.2. Một số mô hình tài chính vi mô điển hình trên thế giới. 27

1.2.1.3. Các khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô. 29

1.2.2. Tài chính vi mô ở Việt Nam .30

1.2.2.1. Đặc điểm riêng của tài chính vi mô tại Việt Nam. 30

1.2.2.2. Mạng lưới hoạt động tài chính vi mô Việt Nam.32

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.2.2.3. Một số mô hình tài chính vi mô điển hình ở Việt Nam . 34

1.2.2.4. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam .41

1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ. 42

1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng.42

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động huy động tiết kiệm. 43

1.3.3. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của tổ chức TCVM . 43

1.4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 44

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ.46

2.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.46

2.1.1. Vị trí địa lý.46

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên. 46

2.1.3. Tình hình dân số - lao động .47

2.1.4. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng. 49

2.1.4.1. Hệ thống giao thông . 49

2.1.4.2. Hệ thống thủy lợi . 49

2.1.4.3 Thông tin và truyền thông.50

2.1.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 50

2.1.5.1. Về kinh tế.50

2.1.5.2. Về xã hội.52

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TCVM HUYỆN

VĨNH LINH.53

2.2.1. Các tổ chức tài chính vi mô tại huyện Vĩnh Linh.53

2.2.2. Mô hình hình hoạt động của TCVM. 56

2.2.3. Sản phẩm của các chương trình TCVM. 59

2.2.4. Kết quả hoạt động của các tổ chức TCVM.62

2.2.4.1. Hoạt động tín dụng . 62

2.2.4.2. Hoạt động huy động tiết kiệm . 68

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI

CHÍNH VI MÔ.70

2.3.1. Hành lang pháp lý và chính sách của Chính phủ.70

2.3.2. Môi trường hoạt động kinh doanh. 74

2.3.3. Mô hình cho vay . 75

2.3.4. Công tác huy động vốn. 78

2.3.5. Tập huấn kiến thức quản lý và kỹ thuật. 79

2.3.6. Đội ngũ cán bộ tín dụng.81

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

TÀI CHÍNH VI MÔ Ở HUYỆN VĨNH LINH - TỈNH QUẢNG TRỊ.83

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VI MÔ Ở HUYỆN VĨNH LINH. 83

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TCVM TẠI

HUYỆN VĨNH LINH. 84

3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước.84

3.2.2. Nhóm giải pháp đối với các tổ chức TCVM trên địa bàn. 85

3.2.3. Nhóm giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng đối với hộ. 91

3.2.4. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò của chính quyền địa phương, các đoàn thể

đối với hoạt động TCVM . 93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.97

1. KẾT LUẬN .97

2. KIẾN NGHỊ.98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY