Luận văn Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh:Thực trạng và giải pháp

MMUỤCCC LLUỤCCC

Trang

Lời cảm ơn.1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài .2

2 Mục đích nghiên cứu .4

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .5

3.1. Khách thể nghiên cứu .5

3.2. Đối tượng nghiên cứu .5

4. Giả thuyết khoa học.5

5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.5

6. Phương pháp nghiên cứu .6

6.1. Phương pháp luận nghiên cứu .6

6.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể.6

7. Giới hạn của đề tài.6

8. Cấu trúc luận văn .6

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Đạo đức và giáo dục đạo đức .7

1.1.1. Đạo đức.7

a. Khái niệm đạo đức.7

b. Tính quy luật của đạo đức.8

c. Tính chất của đạo đức .9

d. Vai trò của đạo đức .10

e. Ý thức đạo đức.12

f. Giá trị đạo đức .13

1.1.2. Đạo đức công dân và giáo dục đạo đức công dân

cho sinh viên .14

a. Đạo đức công dân là đạo đức làm người.14

b. Giáo dục đạo đức công dân cho sinh viên.14

1.1.3. Đạo đức nghề nghiệp.16

a. Nghề nghiệp . .16b. Đạo đức nghề nghiệp là những phẩm chất đạo đức đáp ứng

với yêu cầu của nghề nghiệp, là thái độ phục vụ và lương tâm

của người lao động trong hoạt động nghề nghiệp. .17

c. Đạo đức nghề nghiệp công nghiệp thực phẩm (CNTP).18

d. Vai trò của giáo dục đạo đức nghề CNTP cho sinh viên trong

quá trình đào tạo .18

1.2. Quản lý trường học và quản lý giáo dục đạo đức trong trường học .20

1.2.1. Quản lý.20

1.2.2. Quản lý giáo dục.21

a. Khái niệm .21

b. Chức năng quản lý giáo dục.22

c. Nguyên tắc quản lý giáo dục.24

d. Phương pháp quản lý giáo dục .27

1.2.3. Quản lý đơn vị trường học và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức

trong trường học.29

a. Quản lý trường học .29

b. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà

trường.31

b. Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức trong nhà trường.33

Kết luận chương 1 .39

CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CNTP TP.HCM

2.1. Vài nét về trường Cao đẳng CNTP TP.HCM .40

2.2. Thực trạng họat động quản lí công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp

cho sinh viên tại trường CĐCNTP TP.HCM.41

2.2.1. Vài nét về mẫu khảo sát.41

2.2.2. Thực trạng họat động giáo dục đạo đức và đạo đức nghề

cho sinh viên trường CĐCNTP Tp. HCM.42

a. Động cơ chọn chuyên ngành CNTP của sinh viên .42

b. Tâm trạng của sinh viên khoa CNTP đối với nghề

đã chọn học.45

c. Hình thành và phát triển đạo đức nghề qua các dạng hoạt

động của SV .46d. Giáo dục đạo đức nghề qua nội dung chương trình

đào tạo.47

e. Giáo dục đạo đức nghề thông qua các hoạt động

ngoại khóa.52

g. Hình thành đạo đức nghề qua giao tiếp với sinh viên học

cùng khoa.54

h. Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức

nghề của sinh viên.54

2.2.3. Thực trạng họat động quản lí giáo dục đạo đức tại trường

CĐCNTP Tp.HCM .64

a. Những hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho sinh viên

của trường CĐCNTP Tp.HCM.64

b. Những hạn chế trong họat động quản lí giáo dục đạo đức

nghề nghiệp cho sinh viên.64

Kết luận chương 2 .66

CHƯƠNG 3 - HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

3.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất các giải pháp .67

3.1.1. Yêu cầu về nguồn nhân lực trong công cuộc CNH - HĐH

đất nước.67

3.1.2. Cơ sở pháp lý .68

3.1.3. Cơ sở thực tiễn.69

3.2. Các giải pháp .70

3.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể quản lí vấn đề

GDĐĐ nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo của nhà

trường.70

3.2.2. Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong hoạt

động dạy học ở trên lớp.72

3.2.3. Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong hoạt

động thực tế, thực hành nghề tổng hợp .78

3.2.4. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong họat động

ngoại khoá, họat động xã hội .81

3.2.5. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động học tập

và sinh hoạt ở ký túc xá sinh viên .883.2.6. Nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội trong vấn đề

giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. .89

3.3. Thử nghiệm sư phạm .90

3.3.1. Giới thiệu quá trình thử nghiệm.91

3.3.2. Phân tích kết quả thử nghiệm .93

a. Kỉ luật lao động.93

b. Tinh thần, trách nhiệm trong lao động.93

Kết luận chương 3 .96

KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Kết luận .97

Ý kiến đề xuất .98

Bảng chữ viết tắt trong luận văn .100

Tài liệu tham khảo .101

A. Các văn bản và báo cáo của Lãnh đạo và QLGD .101

B. Các sách báo và tài liệu khoa học.103

Phiếu trưng cầu ý kiến.107

Kính gởi: Anh (Chị) sinh viên.107

Phiếu trưng cầu ý kiến.112

Kính gửi: Thầy, Cô Giảng viên khoa.112

Hình minh họa cho Chương 2 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY