Luận văn Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

MỤC LỤC.iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Câu hỏi nghiên cứu .2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn .3

5.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp .3

5.1.3. Phương pháp chọn mẫu và điều tra.3

6. Kết cấu luận văn.5

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI .6

1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại.6

1.1.1 Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại .6

1.1.2 Vai trò của ngân hàng mại .6

1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại .8

1.2 Cơ sở lý luận về bảo lãnh ngân hàng .10

1.2.1. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng.10

1.2.2 Các chủ thể tham gia hoạt động bảo lãnh và mối quan hệ giữa các bên .12

1.2.3 Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng .13

1.2.4 Vai trò của bảo lãnh ngân hàng.15

1.2.5 Phân loại bảo lãnh ngân hàng .16

1.3 Nội dung của hoạt động bảo lãnh ngân hàng .20

1.3.1 Những quy định mang tính nguyên tắc đối với hoạt động bảo lãnh ngân hàng.20

1.3.2 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng .23

1.4 Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng .28

1.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng.29

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo lãnh ngân hàng .30

1.7 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các nước và ngân

hàng thương mại khác, những vấn đề có thể rút ra đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.35

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH.38

2.1 Khái quát quá trình hình thành và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình .38

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình. .38

2.1.2 Mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam - Chi nhánh Quảng Bình.39

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.44

2.2. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam - Chi nhánh Quảng Bình.46

2.2.1. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trong hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh.46

2.2.2 Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động bảo lãnh .48

2.3. Đánh giá của khách hàng về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.54

2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra .54

2.3.3. Đánh giá của khách hàng về yếu tố: Thời gian giải quyết bảo lãnh .56

2.3.4. Đánh giá của khách hàng về yếu tố: “Thái độ cán bộ bảo lãnh” .57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY