Luận văn Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC MỞ đẦU . .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀTHÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. .3 1.1 Hệthống báo cáo tài chính tại Việt Nam . .3 1.1.1 Mục đích của báo cáo tài chính . .3 1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . .4 1.1.3 Hệthống báo cáo tài chính của doanh nghiệp . .5 1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm . .5 1.1.3.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ. .5 1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày BCTC . .6 1.2 Công ty niêm yết . .7 1.2.1 Khái niệm công ty niêm yết . .7 1.2.2 Vai trò của công ty niêm yết. .8 1.2.3 Tiêu chuẩn niêm yết của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM . 91.2.3.1 Tiêu chuẩn định lượng . 9 1.2.3.2 Tiêu chuẩn định tính .91.2.4 Tiêu chuẩn niêm yết tại một sốTTCK lớn trên thếgiới. 10 1.2.4.1 Thịtrường chứng khoán Hồng Kông. 10 1.2.4.2 Thịtrường chứng khoán Lon don . 13 1.2.4.3 Thịtrường chứng khoán Singapore . 13 1.2.4.4 Thịtrường chứng khoán Mỹ . 14 1.3 Công bốthông tin trên BCTC của các công ty niêm yết . 15 1.3.1 Yêu cầu thực hiện công bốthông tin . 15 1.3.2 Công bốthông tin của công ty niêm yết . 16 1.3.2.1 Tổchức niêm yết công bốthông tin định kỳ. 16 1.3.2.2 Tổchức niêm yết công bốthông tin bất thường . 181.3.2.3 Tổchức niêm yết công bốthông tin theo yêu cầu . 19 1.3.2.4 Công bốthông tin vềgiao dịch của cổ đông nội bộ . 19 1.4 Phân tích các báo cáo tài chính . 20 1.4.1 Tầm quan trọng của phân tích các hệsốtài chính. 20 1.4.2 Công thức tính các hệsốtài chính . 21 1.4.2.1 Các chỉsốvềkhảnăng thanh toán . 21 1.4.2.2 Các chỉsốhoạt động. 22 1.4.2.3 Các chỉsốnợcủa công ty . 23 1.4.2.4 Các chỉsốvềkhảnăng sinh lời . 24 1.4.2.5 Chỉsố đánh giá thu nhập . 24 Kết luận chương 1. 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRÌNH BÀY, CÔNG BỐTHÔNG TIN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. 27 2.1 Lịch sửhình thành SởGiao Dịch Chứng Khoán TP.HCM . 27 2.2 đặc điểm các công ty niêm yết hiện nay . 28 2.2.1 Thực trạng công ty niêm yết đến thời điểm 31/12/2007 . 28 2.2.2 Phân loại công ty niêm yết . 29 2.2.2.1 Theo thời gian lên sàn. 29 2.2.2.2 Theo ngành nghề . 30 2.2.2.3 Theo cơcấu vốn . 312.3 Vận dụng chế độbáo cáo tài chính giai đoạn từlúc hình thành SGDCK TP.HCM đến nay. 31 2.4 Quản lý của nhà nước đối với việc công bốthông tin trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 32 2.5 Thực trạng thông tin trình bày trên các BCTC của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM đến 31/12/2007. 34 2.5.1 đánh giá thực trạng chung cung cấp thông tin BCTC của các công ty niêm yết. 34 2.5.1.1 Báo cáo tài chính năm 2007 . 34 2.5.1.2 Báo cáo tài chính tóm tắt 2007. 35 2.5.1.3 Báo cáo tài chính giữa niên độ(quý 3/2007) . 36 2.5.1.4 Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên độ(quý 3/2007) . 37 2.5.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2007 . 39 2.5.3 Phân tích các chỉtiêu tài chính của một sốcông ty niêm yết tại SởGiao Dịch Chứng Khoán TP.HCM. 40 Khảo sát 1: CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang. 42 Khảo sát 2: CTCP Dược Hậu Giang . 43 Khảo sát 3: CTCP Cao Su Hòa Bình . 44 Khảo sát 4: CTCP Phát Triển Nhà Thủ đức. 46 Khảo sát 5: CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông . 47 2.5.3.1 Các hệsốvềkhảnăng sinh lời . 48 2.5.3.2 Chỉtiêu đánh giá thu nhập . 52 2.6 Những ảnh hưởng của việc trình bày và công bốthông tin BCTC các công ty niêm yết hiện nay đối với nhà đầu tư . 54 2.7 Các mặt tích cực và hạn chếcủa việc quản lý và công bốthông tin BCTC của các công ty niêm yết hiện nay. 56 2.7.1 Các mặt tích cực. 56 2.7.2 Các mặt hạn chế. 58 Kết luận chương 2. 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐTHÔNG TIN BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. 61 3.1 Hướng hoàn thiện việc trình bày và công bốthông tin BCTC . 61 3.2 Giải pháp hoàn thiện công bốthông tin. 62 3.2.1 Hoàn thiện thông tin trên website của SGDCK TP.HCM. 62 3.2.2 Hoàn thiện, phát triển hạtầng công nghệthông tin TTCK Việt Nam. 63 3.3 Giải pháp hoàn thiện các báo cáo tài chính . 64 3.3.1 Hoàn thiện mẫu biểu báo cáo . 64 3.3.1.1 Bổsung một sốchỉtiêu trên BCđKT. 64 3.3.1.2 BCđKT tóm tắt . 64 3.3.1.3 BCKQHđKD tóm tắt . 65 3.3.1.4 Báo cáo thường niên . 67 3.3.2 Hoàn thiện nội dung thông tin liên quan đến báo cáo . 67 3.3.2.1 Hệsốgiá trên thu nhập (P/E). 67 3.3.2.2 ChỉsốP/E bình quân theo ngành . 69 3.3.2.3 BCTC bằng tiếng Anh . 70 3.4 Giải pháp đối với Nhà nước. 72 3.5 Giải pháp đối với công ty niêm yết. 73 3.6 Giải pháp đối với công ty kiểm toán . 79 3.7 Giải pháp đối với các trường đào tạo chứng khoán . 82 Kết luận chương 3. 82 KẾT LUẬN . 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤLỤC

MỤC LỤC

MỞ đẦU . .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀTHÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA

CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. .3

1.1 Hệthống báo cáo tài chính tại Việt Nam . .3

1.1.1 Mục đích của báo cáo tài chính . .3

1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . .4

1.1.3 Hệthống báo cáo tài chính của doanh nghiệp . .5

1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm . .5

1.1.3.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ. .5

1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày BCTC . .6

1.2 Công ty niêm yết . .7

1.2.1 Khái niệm công ty niêm yết . .7

1.2.2 Vai trò của công ty niêm yết. .8

1.2.3 Tiêu chuẩn niêm yết của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM . 9

1.2.3.1 Tiêu chuẩn định lượng . 9

1.2.3.2 Tiêu chuẩn định tính .9

1.2.4 Tiêu chuẩn niêm yết tại một sốTTCK lớn trên thếgiới. 10

1.2.4.1 Thịtrường chứng khoán Hồng Kông. 10

1.2.4.2 Thịtrường chứng khoán Lon don . 13

1.2.4.3 Thịtrường chứng khoán Singapore . 13

1.2.4.4 Thịtrường chứng khoán Mỹ . 14

1.3 Công bốthông tin trên BCTC của các công ty niêm yết . 15

1.3.1 Yêu cầu thực hiện công bốthông tin . 15

1.3.2 Công bốthông tin của công ty niêm yết . 16

1.3.2.1 Tổchức niêm yết công bốthông tin định kỳ. 16

1.3.2.2 Tổchức niêm yết công bốthông tin bất thường . 18

1.3.2.3 Tổchức niêm yết công bốthông tin theo yêu cầu . 19

1.3.2.4 Công bốthông tin vềgiao dịch của cổ đông nội bộ . 19

1.4 Phân tích các báo cáo tài chính . 20

1.4.1 Tầm quan trọng của phân tích các hệsốtài chính. 20

1.4.2 Công thức tính các hệsốtài chính . 21

1.4.2.1 Các chỉsốvềkhảnăng thanh toán . 21

1.4.2.2 Các chỉsốhoạt động. 22

1.4.2.3 Các chỉsốnợcủa công ty . 23

1.4.2.4 Các chỉsốvềkhảnăng sinh lời . 24

1.4.2.5 Chỉsố đánh giá thu nhập . 24

Kết luận chương 1. 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRÌNH BÀY, CÔNG BỐTHÔNG TIN

BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. 27

2.1 Lịch sửhình thành SởGiao Dịch Chứng Khoán TP.HCM . 27

2.2 đặc điểm các công ty niêm yết hiện nay . 28

2.2.1 Thực trạng công ty niêm yết đến thời điểm 31/12/2007 . 28

2.2.2 Phân loại công ty niêm yết . 29

2.2.2.1 Theo thời gian lên sàn. 29

2.2.2.2 Theo ngành nghề . 30

2.2.2.3 Theo cơcấu vốn . 31

2.3 Vận dụng chế độbáo cáo tài chính giai đoạn từlúc hình thành SGDCK

TP.HCM đến nay. 31

2.4 Quản lý của nhà nước đối với việc công bốthông tin trên thịtrường chứng

khoán Việt Nam . 32

2.5 Thực trạng thông tin trình bày trên các BCTC của các công ty niêm yết tại

SGDCK TP.HCM đến 31/12/2007. 34

2.5.1 đánh giá thực trạng chung cung cấp thông tin BCTC của các công ty niêm

yết. 34

2.5.1.1 Báo cáo tài chính năm 2007 . 34

2.5.1.2 Báo cáo tài chính tóm tắt 2007. 35

2.5.1.3 Báo cáo tài chính giữa niên độ(quý 3/2007) . 36

2.5.1.4 Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên độ(quý 3/2007) . 37

2.5.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2007 . 39

2.5.3 Phân tích các chỉtiêu tài chính của một sốcông ty niêm yết tại SởGiao Dịch

Chứng Khoán TP.HCM. 40

 Khảo sát 1: CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang. 42

 Khảo sát 2: CTCP Dược Hậu Giang . 43

 Khảo sát 3: CTCP Cao Su Hòa Bình . 44

 Khảo sát 4: CTCP Phát Triển Nhà Thủ đức. 46

 Khảo sát 5: CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông . 47

2.5.3.1 Các hệsốvềkhảnăng sinh lời . 48

2.5.3.2 Chỉtiêu đánh giá thu nhập . 52

2.6 Những ảnh hưởng của việc trình bày và công bốthông tin BCTC các công ty

niêm yết hiện nay đối với nhà đầu tư . 54

2.7 Các mặt tích cực và hạn chếcủa việc quản lý và công bốthông tin BCTC của

các công ty niêm yết hiện nay. 56

2.7.1 Các mặt tích cực. 56

2.7.2 Các mặt hạn chế. 58

Kết luận chương 2. 60

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐTHÔNG TIN

BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM. 61

3.1 Hướng hoàn thiện việc trình bày và công bốthông tin BCTC . 61

3.2 Giải pháp hoàn thiện công bốthông tin. 62

3.2.1 Hoàn thiện thông tin trên website của SGDCK TP.HCM. 62

3.2.2 Hoàn thiện, phát triển hạtầng công nghệthông tin TTCK Việt Nam. 63

3.3 Giải pháp hoàn thiện các báo cáo tài chính . 64

3.3.1 Hoàn thiện mẫu biểu báo cáo . 64

3.3.1.1 Bổsung một sốchỉtiêu trên BCđKT. 64

3.3.1.2 BCđKT tóm tắt . 64

3.3.1.3 BCKQHđKD tóm tắt . 65

3.3.1.4 Báo cáo thường niên . 67

3.3.2 Hoàn thiện nội dung thông tin liên quan đến báo cáo . 67

3.3.2.1 Hệsốgiá trên thu nhập (P/E). 67

3.3.2.2 ChỉsốP/E bình quân theo ngành . 69

3.3.2.3 BCTC bằng tiếng Anh . 70

3.4 Giải pháp đối với Nhà nước. 72

3.5 Giải pháp đối với công ty niêm yết. 73

3.6 Giải pháp đối với công ty kiểm toán . 79

3.7 Giải pháp đối với các trường đào tạo chứng khoán . 82

Kết luận chương 3. 82

KẾT LUẬN . 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY