Luận văn Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam

MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt Danh mục các hình vẽ và bảng biểu Trang PHẦN MỞ ĐẦU Chương I – Cơ sở lý luận về thủ tục phân tích 11.1. Tổng quan về thủ tục phân tích .1 1.1.1. Khái niệm .1 1.1.2. Vai trò của thủ tục phân tích .1 1.1.3. Các yếu tố của thủ tụcphân tích .2 1.1.3.1. Dự đoán .2 1.1.3.2. So sánh .3 1.1.3.3. Đánh giá .4 1.1.4. Phân loại thủ tục phântích . .5 1.1.4.1. Phân tích xu hướng 6 1.1.4.2. Phân tích dự báo .7 1.1.4.3. Phân tích tỷ số .8 1.1.4.4. Phân tích hồi quy .11 1.2. Thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch . .13 1.2.1. Mục đích .13 1.2.2. Nội dung . . .14 1.2.3. Các phương pháp tiếp cận đối với thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán . .15 1.2.3.1. Tiếp cận dựa vào hiểu biết tình hình kinh doanh và những rủi ro kinh doanh gặp phải của doanh nghiệp . .15 1.2.3.2. Tiếp cận theo các chu trình . . . 21 1.2.3.3. Tiếp cận dựa vào các khoản mụctrên báo cáo tài chính .25 1.2.3.4. Tiếp cận dựa theo rủi ro tài chính . . . .26 1.3. Đánh giá và phân tích tình hình tài chính của đơn vị từ đó xác định những vùng có thể có rủi ro . . .27 1.3.1. Đánh giá và phân tích tình hình hoạt động của đơn vị dựavào mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tàichính 27 1.3.1.1. Tỷ suất hoạt động . 28 1.3.1.2. Tỷ suất khả năng sinh lời . 29 1.3.1.3. Tỷ suất khả năng thanh toán .30 1.3.1.4. Tỷ suất có cấu trúc tài chính .32 1.3.2. Nhận diện những vùng có thể có rủi ro và xác lậpmức trọng yếu phù hợp . 32 1.3.2.1. Những nhân tố thường đượcxem xét khi đánh giá rủiro tiềm tàng .33 1.3.2.2. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi rokiểm soát .34 1.3.2.3. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi ro phát hiện . .34 Chương II – Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam . 40 2.1. Tổng quan về các công ty kiểm toán .40 2.1.1. Khái quát về lịch sử phát triển của các công ty kiểm toán . .40 2.1.2. Mô hình công ty và hình thức pháp lý . .41 2.1.2.2. Tình hình chuyển đổi loại hình các công ty kiểm toán.412.1.3. Đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp trong công ty kiểm toán 42 2.1.4. Đối tượng và quy mô khách hàng 43 2.1.4.1. Đối tượng khách hàng . . .43 2.1.4.2. Quy mô khách hàng . . .44 2.1.5. Dịch vụ cung cấp của các công ty kiểm toán . .45 2.2. Phạm vi kiểm toán . . . 45 2.2.1. Khảo sát thông tin ban đầu của Doanh nghiệp .45 2.2.2. Hiểu biết về hợp đồng kiểm toán . . .46 2.3. Phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán .47 2.3.1. Lập kế hoạch chiến lược . . . 48 2.3.2. Lập kế hoạch tổng thể và thực hiện chương trình kiểm toán . 48 2.3.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ . . 48 2.3.3.1. Chu trình Doanh thu – Nợ phải thu . . .49 2.3.3.2. Chu trình mua hàng – hàngtồn kho –phải trả .50 2.4. Phân tích thông tin tài chính và phi tài chính .50 2.4.1. Phân tích các chỉ số tài chính . . . .50 2.4.1.1. Phân tích sơ bộ sự biến động các khoản mục trên báo cáo tài chính .512.4.1.2. Phân tích các chỉ số tài chính . .592.4.2. Phân tích dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ . . 63 2.4.3. Phân tích các thông tin phi tài chính . . .67 2.5. Thời gian và nhân sự cho cuộc kiểm toán . .68 Chương III – Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tạicác công ty kiểm toán Việt Nam . . . 713.1. Mục tiêu của các giải pháp . . . .71 3.2. Giải pháp từ phía cáccông ty kiểm toán . .73 3.2.1. Sự cần thiết phải có một quy trình phân tích chuẩn . . 73 3.2.1.1. Phân loại đối tượng khách hàng . .75 3.2.1.2. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ .76 3.2.1.3. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán .77 3.2.1.4. Đánh giá thông tin ban đầu của doanh nghiệp thông qua việc tiếp cận các thông tin và chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính . .78 3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên và cậpnhật kiến thức thường xuyên cho các kiểm toán viên . . 89 3.2.2.1. Khâu tuyển dụng nhân sự . .89 3.2.2.2. Xây dựng chương trình đào tạo .90 3.2.2.3. Cập nhật kịp thời các thông tin chuyên ngành và các thông tin chung có liên quan .90 3.2.3. Trang bị phương tiện làm việc cho các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán 91 3.2.4. Tham gia trở thành thành viên của các Hãng kiểm toán quốc tế .91 3.3. Kiến Nghị Từ Phía Cơ Quan Chức Năng Và Hiệp Hội Nghề Nghiệp 92 3.3.1. Quản lý chất lượng hoạt động kiểm toán 92 3.3.2. Tuyển chọn và đàotạo các kiểm toán viên 93 3.3.3. Hướng dẫn thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch dưới dạng tham khảo cho các công ty kiểm toán Việt Nam thông qua một phần mềm kiểm toán .93 3.3.4. Tạo nhịp cầu trao đổi thông tin cũng như nghiệp vụ đa dạng và đầy đủ hơn trên những trang web chuyênngành 94 PHẦN KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các hình vẽ và bảng biểu

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương I – Cơ sở lý luận về thủ tục phân tích 1

1.1. Tổng quan về thủ tục phân tích .1

1.1.1. Khái niệm .1

1.1.2. Vai trò của thủ tục phân tích .1

1.1.3. Các yếu tố của thủ tụcphân tích .2

1.1.3.1. Dự đoán .2

1.1.3.2. So sánh .3

1.1.3.3. Đánh giá .4

1.1.4. Phân loại thủ tục phântích . .5

1.1.4.1. Phân tích xu hướng 6

1.1.4.2. Phân tích dự báo .7

1.1.4.3. Phân tích tỷ số .8

1.1.4.4. Phân tích hồi quy .11

1.2. Thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch . .13

1.2.1. Mục đích .13

1.2.2. Nội dung . . .14

1.2.3. Các phương pháp tiếp cận đối với thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế

hoạch kiểm toán . .15

1.2.3.1. Tiếp cận dựa vào hiểu biết tình hình kinh doanh và những rủi ro kinh

doanh gặp phải của doanh nghiệp . .15

1.2.3.2. Tiếp cận theo các chu trình . . . 21

1.2.3.3. Tiếp cận dựa vào các khoản mụctrên báo cáo tài chính .25

1.2.3.4. Tiếp cận dựa theo rủi ro tài chính . . . .26

1.3. Đánh giá và phân tích tình hình tài chính của đơn vị từ đó xác định những

vùng có thể có rủi ro . . .27

1.3.1. Đánh giá và phân tích tình hình hoạt động của đơn vị dựavào mối quan hệ

giữa các chỉ tiêu tàichính 27

1.3.1.1. Tỷ suất hoạt động . 28

1.3.1.2. Tỷ suất khả năng sinh lời . 29

1.3.1.3. Tỷ suất khả năng thanh toán .30

1.3.1.4. Tỷ suất có cấu trúc tài chính .32

1.3.2. Nhận diện những vùng có thể có rủi ro và xác lậpmức trọng yếu phù hợp . 32

1.3.2.1. Những nhân tố thường đượcxem xét khi đánh giá rủiro tiềm tàng .33

1.3.2.2. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi rokiểm soát .34

1.3.2.3. Những nhân tố thường được xem xét khi đánh giá rủi ro phát hiện . .34

Chương II – Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế

hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam . 40

2.1. Tổng quan về các công ty kiểm toán .40

2.1.1. Khái quát về lịch sử phát triển của các công ty kiểm toán . .40

2.1.2. Mô hình công ty và hình thức pháp lý . .41

2.1.2.2. Tình hình chuyển đổi loại hình các công ty kiểm toán.41

2.1.3. Đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp trong công ty kiểm toán 42

2.1.4. Đối tượng và quy mô khách hàng 43

2.1.4.1. Đối tượng khách hàng . . .43

2.1.4.2. Quy mô khách hàng . . .44

2.1.5. Dịch vụ cung cấp của các công ty kiểm toán . .45

2.2. Phạm vi kiểm toán . . . 45

2.2.1. Khảo sát thông tin ban đầu của Doanh nghiệp .45

2.2.2. Hiểu biết về hợp đồng kiểm toán . . .46

2.3. Phân tích trong tiến trình lập kế hoạch kiểm toán .47

2.3.1. Lập kế hoạch chiến lược . . . 48

2.3.2. Lập kế hoạch tổng thể và thực hiện chương trình kiểm toán . 48

2.3.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ . . 48

2.3.3.1. Chu trình Doanh thu – Nợ phải thu . . .49

2.3.3.2. Chu trình mua hàng – hàngtồn kho –phải trả .50

2.4. Phân tích thông tin tài chính và phi tài chính .50

2.4.1. Phân tích các chỉ số tài chính . . . .50

2.4.1.1. Phân tích sơ bộ sự biến động các khoản mục trên báo cáo tài chính .51

2.4.1.2. Phân tích các chỉ số tài chính . .59

2.4.2. Phân tích dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ . . 63

2.4.3. Phân tích các thông tin phi tài chính . . .67

2.5. Thời gian và nhân sự cho cuộc kiểm toán . .68

Chương III – Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích

trong tiến trình lập kế hoạch tạicác công ty kiểm toán Việt Nam . . . 71

3.1. Mục tiêu của các giải pháp . . . .71

3.2. Giải pháp từ phía cáccông ty kiểm toán . .73

3.2.1. Sự cần thiết phải có một quy trình phân tích chuẩn . . 73

3.2.1.1. Phân loại đối tượng khách hàng . .75

3.2.1.2. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng và đánh giá hệ thống

kiểm soát nội bộ .76

3.2.1.3. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán .77

3.2.1.4. Đánh giá thông tin ban đầu của doanh nghiệp thông qua việc tiếp cận các

thông tin và chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính . .78

3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên và cậpnhật kiến thức thường

xuyên cho các kiểm toán viên . . 89

3.2.2.1. Khâu tuyển dụng nhân sự . .89

3.2.2.2. Xây dựng chương trình đào tạo .90

3.2.2.3. Cập nhật kịp thời các thông tin chuyên ngành và các thông tin chung có

liên quan .90

3.2.3. Trang bị phương tiện làm việc cho các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán 91

3.2.4. Tham gia trở thành thành viên của các Hãng kiểm toán quốc tế .91

3.3. Kiến Nghị Từ Phía Cơ Quan Chức Năng Và Hiệp Hội Nghề Nghiệp 92

3.3.1. Quản lý chất lượng hoạt động kiểm toán 92

3.3.2. Tuyển chọn và đàotạo các kiểm toán viên 93

3.3.3. Hướng dẫn thủ tục phân tích áp dụng trong tiến trình lập kế hoạch dưới dạng

tham khảo cho các công ty kiểm toán Việt Nam thông qua một phần mềm

kiểm toán .93

3.3.4. Tạo nhịp cầu trao đổi thông tin cũng như nghiệp vụ đa dạng và đầy đủ hơn

trên những trang web chuyênngành 94

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY