Luận văn Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiDANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iiiPHẦN MỞ ĐẦU 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 22.1. Mục tiêu tổng quát 22.2. Mục tiêu cụ thể 23. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33.1. Đối tượng nghiên cứu 33.2. Phạm vi nghiên cứu 34. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34.1. Phương pháp luận 34.2. Phương pháp thu thập số liệu 44.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 44.4. Phương pháp phân tích 54.5. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo 5CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 61.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ 61.1.1. Khái niệm 61.1.2. Bản chất, chức năng của thuế 71.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế 91.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường 121.2. QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 171.2.1. Những vấn đề cơ bản về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 171.2.2. Khái niệm và đặc điểm về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 261.2.3. Nội dung quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 291.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 331.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 331.3.2. Một số nhận xét và bài học cho Việt Nam 34CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 392.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH 392.1.1. Đặc điểm tự nhiên 392.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 402.1.3. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện Quảng Trạch 412.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 432.2.1. Sự hình thành và phát triển 432.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 442.2.3. Chức năng nhiệm vụ 462.2.4. Tình hình sử dụng cán bộ, công chức ngành thuế 472.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 492.2.6. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách giai đoạn 2006-2008 502.2.6.1. Tình hình thực hiện dự toán chung 502.2.6.2. Tình hình thực hiện dự toán các sắc thuế của các doanh nghiệp 522.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 532.3.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế(cấp mã số thuế), kê khai thuế 532.3.1.1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuế) 532.3.1.2. Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế 542.3.2. Quản lý doanh thu và thuế giá trị gia tăng 552.3.2.1 Doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp giai đoạn 2006-2008 552.3.2.2. Thực hiện dự toán thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 562.3.3. Quản lý thuế thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp 582.3.4. Quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 612.3.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế 612.3.4.2. Công tác quản lý nợ thuế 622.3.5. Công tác kiểm tra thuế 632.3.6. Các công tác khác 652.3.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế 652.3.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế 672.4. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 682.4.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 682.4.2 Phân tích nhân tố 702.4.3. Đánh giá của doanh nghiệp về các nhóm điều tra 732.4.4. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra 802.4.5. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra 862.4.6. Phân tích nhóm nhân tố chủ yếu tác động đến mức độ đánh giá của các đối tượng điều tra đến mức độ phù hợp của chính sách thuế 932.5. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 982.5.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuê), kê khai thuế 982.5.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng 982.5.3. Quản lý thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp 992.5.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 1012.5.5. Công tác kiểm tra thuế 1012.5.6. Công tác khác 1022.5.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế 1022.5.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế 103CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẢNG TRẠCH 1043.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1043.1.1. Định hướng 1043.1.1.1. Định hướng chung 1043.1.1.2. Định hướng cụ thể 1043.1.2. Mục tiêu của Chi cục thuế huyện Quảng Trạch 1063.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1063.2.1 Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế 1073.2.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng và hóa đơn chứng từ 1083.2.3. Quản lý công tác kê khai và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 1103.2.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 1113.2.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế 1113.2.4.2. Công tác quản lý nợ thuế 1123.2.5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 1133.2.6. Các công tác khác 1153.2.6.1. Công tác tuyên truyền và giáo dục việc thực hiện nghĩa vụ thuế 1153.2.6.2. Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu thuế 117KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1191. KẾT LUẬN 1192. KIẾN NGHỊ 121

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

2.1. Mục tiêu tổng quát 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

4.1. Phương pháp luận 3

4.2. Phương pháp thu thập số liệu 4

4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 4

4.4. Phương pháp phân tích 5

4.5. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 6

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ 6

1.1.1. Khái niệm 6

1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế 7

1.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế 9

1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường 12

1.2. QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 17

1.2.1. Những vấn đề cơ bản về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 17

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 26

1.2.3. Nội dung quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 29

1.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 33

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 33

1.3.2. Một số nhận xét và bài học cho Việt Nam 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 39

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH 39

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 39

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 40

2.1.3. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện Quảng Trạch 41

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 43

2.2.1. Sự hình thành và phát triển 43

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 44

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ 46

2.2.4. Tình hình sử dụng cán bộ, công chức ngành thuế 47

2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 49

2.2.6. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách giai đoạn 2006-2008 50

2.2.6.1. Tình hình thực hiện dự toán chung 50

2.2.6.2. Tình hình thực hiện dự toán các sắc thuế của các doanh nghiệp 52

2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 53

2.3.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế(cấp mã số thuế), kê khai thuế 53

2.3.1.1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuế) 53

2.3.1.2. Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế 54

2.3.2. Quản lý doanh thu và thuế giá trị gia tăng 55

2.3.2.1 Doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp giai đoạn 2006-2008 55

2.3.2.2. Thực hiện dự toán thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 56

2.3.3. Quản lý thuế thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp 58

2.3.4. Quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 61

2.3.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế 61

2.3.4.2. Công tác quản lý nợ thuế 62

2.3.5. Công tác kiểm tra thuế 63

2.3.6. Các công tác khác 65

2.3.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế 65

2.3.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế 67

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 68

2.4.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 68

2.4.2 Phân tích nhân tố 70

2.4.3. Đánh giá của doanh nghiệp về các nhóm điều tra 73

2.4.4. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra 80

2.4.5. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra 86

2.4.6. Phân tích nhóm nhân tố chủ yếu tác động đến mức độ đánh giá của các đối tượng điều tra đến mức độ phù hợp của chính sách thuế 93

2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 98

2.5.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuê), kê khai thuế 98

2.5.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng 98

2.5.3. Quản lý thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp 99

2.5.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 101

2.5.5. Công tác kiểm tra thuế 101

2.5.6. Công tác khác 102

2.5.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế 102

2.5.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế 103

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẢNG TRẠCH 104

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 104

3.1.1. Định hướng 104

3.1.1.1. Định hướng chung 104

3.1.1.2. Định hướng cụ thể 104

3.1.2. Mục tiêu của Chi cục thuế huyện Quảng Trạch 106

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 106

3.2.1 Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế 107

3.2.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng và hóa đơn chứng từ 108

3.2.3. Quản lý công tác kê khai và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 110

3.2.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế 111

3.2.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế 111

3.2.4.2. Công tác quản lý nợ thuế 112

3.2.5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 113

3.2.6. Các công tác khác 115

3.2.6.1. Công tác tuyên truyền và giáo dục việc thực hiện nghĩa vụ thuế 115

3.2.6.2. Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu thuế 117

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 119

1. KẾT LUẬN 119

2. KIẾN NGHỊ 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY