Luận văn Hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 61.1. Đặc điểm quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 61.2. Nội dung quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế thị trường 131.3. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 24Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 332.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 332.2. Thực trạng nguồn tài chính của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 382.3. Thực trạng công tác quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 48Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 603.1. Các quan điểm cơ bản đảm bảo nguồn tài chính và hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 603.2. Các giải pháp cụ thể về đảm bảo các nguồn tài chính 673.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính 733.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính 793.5. Một số giải pháp mang tính kiến nghị nhằm huy động các nguồn tài chính và quản lý có hiệu quả tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 80KẾT LUẬN 83DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 6

1.1. Đặc điểm quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 6

1.2. Nội dung quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế thị trường 13

1.3. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 24

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 33

2.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 33

2.2. Thực trạng nguồn tài chính của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 38

2.3. Thực trạng công tác quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 48

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 60

3.1. Các quan điểm cơ bản đảm bảo nguồn tài chính và hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 60

3.2. Các giải pháp cụ thể về đảm bảo các nguồn tài chính 67

3.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính 73

3.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính 79

3.5. Một số giải pháp mang tính kiến nghị nhằm huy động các nguồn tài chính và quản lý có hiệu quả tài chính ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy 80

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY