Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI VÀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 6 1.2. Nội dung quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh 13 1.3. Sự cần thiết hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 24 1.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 29 1.5. Một số kinh nghiệm về quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 32 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 37 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 37 2.2. Thực trạng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2005 46 2.3. Thực trạng quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001- 2005 50 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 62 3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 62 3.2. Nhu cầu vốn đầu tư 63 3.3. Những giải pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 68 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 112

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI VÀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 6

1.2. Nội dung quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh 13

1.3. Sự cần thiết hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 24

1.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 29

1.5. Một số kinh nghiệm về quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 32

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 37

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 37

2.2. Thực trạng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2005 46

2.3. Thực trạng quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001- 2005 50

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 62

3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 62

3.2. Nhu cầu vốn đầu tư 63

3.3. Những giải pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 68

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY