Luận văn Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 3

1.1. Giá trị doanh nghiệp 3

1.1.1 Doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp 3

1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp 3

1.1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của giá trị doanh nghiệp 4

1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp 4

1.1.2.1 Yếu tố môi trường 4

1.1.2.2 Yếu tố nội tại DN 7

1.2. Xác định giá trị doanh nghiệp 9

1.2.1 Khái niệm xác định giá trị doanh nghiệp: 9

1.2.2 Sự cần thiết của việc xác định giá trị doanh nghiệp 10

1.2.3 Các phương pháp chung để xác định giá trị doanh nghiệp 12

1.2.3.1 Phương pháp giá trị tài sản ròng 12

1.2.3.2 Phương pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính tương lai 19

a. Phương pháp định giá chứng khoán 19

b. Phương pháp hiện tại hoá lợi nhuận thuần 25

c. Phương pháp hiện tại hoá dòng tiền thuần 26

1.2.3.3 Phương pháp định lượng Goodwill 28

1.2.3.4 Phương pháp định giá dựa vào chỉ số PER. 33

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 36

1.3.1 Trình độ phát triển kinh tế của từng nước. 36

1.3.2 Mục đích định giá 37

1.3.3 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 38

2 Chương 2: 40

Thực trạng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC 40

2.1. Giới thiệu chung về Công ty kiểm toán AFC 40

2.1.1 Quá trình ra đời phát triển 40

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 42

2.1.3 Chức năng hoạt động 44

2.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán: 45

2.1.3.2 Dịch vụ tư vấn thuế: 45

2.1.3.3 Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp 45

2.1.3.4 Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 46

2.1.3.5 Dịch vụ đào tạo và huần luyện 46

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 47

2.2. Thực trạng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán AFC 48

2.2.1 Căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá 50

2.2.2 Giải trình cơ sở tính toán giá trị doanh nghiệp 52

2.2.2.1 Tổng quan về công ty tài chính X 53

2.2.2.2 Phương pháp tài sản 54

2.2.2.3 Phương pháp dòng tiền chiết khấu 60

2.3. Đánh giá về các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán AFC 66

2.3.1 Kết quả đạt được 66

2.3.2 Hạn chế 67

2.3.2.1 Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền: 67

2.3.2.2 Đối với phương pháp tài sản 71

2.3.2.3 Các hạn chế khác về mặt tổ chức thực hiện 73

2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế 75

2.3.3.1 Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường 75

2.3.3.2 Chất lượng nhân viên định giá doanh nghiệp chưa cao 76

2.3.3.3 Thiếu quy định chuẩn của pháp luật 76

3 Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty kiểm toán AFC 77

3.1. Định hướng phát triển công ty và công tác định giá doanh nghiệp 77

3.2. Giải pháp 78

3.2.1 Hoàn thiện các phương pháp đã áp dụng 79

3.2.1.1 Đối với phương pháp tài sản 79

3.2.1.2 Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền 79

3.2.2 Kết hợp các phương pháp định giá khác nhau 96

3.2.3 Các giải pháp khác 98

3.2.3.1 Sử dụng các nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp 98

3.2.3.2 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho thị trường 98

3.2.3.3 Mở rộng cơ hội tham gia định giá với các công ty nước ngoài 99

3.2.3.4 Nâng cao chất lượng nhân viên tư vấn định giá 99

3.3. Kiến nghị 100

3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước: 100

3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính: 101

3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước: 103

3.3.4 Kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư 103

4 KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY