Luận văn Hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cấp cơ sở theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 7 1.1 Vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 7 1.2 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 20 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 33 2.1 Khái lược sự hình thành và phát triển của pháp luật về chính quyền cơ sở và cán bộ chính quyền cơ sở ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử 33 2.2 Thực trạng pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay và sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 55 Chương 3: QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 89 3.1 Quan điểm chỉ đạo 89 3.2 Phương hướng cơ bản và một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 94 KẾT LUẬN 120 CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 PHỤ LỤC 129

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 7

1.1 Vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 7

1.2 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 20

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 33

2.1 Khái lược sự hình thành và phát triển của pháp luật về chính quyền cơ sở và cán bộ chính quyền cơ sở ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử 33

2.2 Thực trạng pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay và sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 55

Chương 3: QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ 89

3.1 Quan điểm chỉ đạo 89

3.2 Phương hướng cơ bản và một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở 94

KẾT LUẬN 120

CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 124

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

PHỤ LỤC 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY