Luận văn Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Canon Việt Nam

MỤC LỤC Trang Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐHH 1 I. Những vấn đề chung về TSCĐ 1 1.Khái niệm về TSCĐ 1 2.Đặc điểm TSCĐ 1 3.Phân loại TSCĐ 2 II.Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐHH 3 III.Đánh giá TSCĐHH 4 1.Nguyên giá TSCĐ 4 2.Giá trị hao mòn của TSCĐ 6 3.Xác định giá trị còn lại của TSCĐ 6 IV.Kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp 7 1.Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 7 2.Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 7 V.Kế toán khấu hao TSCĐHH 9 1.Khái niệm về khấu hao TSCĐ 9 2.Các phương pháp khấu hao 10 3.Tài khoản kế toán sử dụng 13 VI. Kế toán sửa chữa TSCĐHH 13 1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 14 2.Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 14 VII. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐHH 14 Chương II. Thực trạng công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty 16 I. Lịch sử hình thành và phát triển 16 1. Quá trình hình thành và phát triển 16 2.Đặc điểm tổ chức quản lý 18 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 21 II.Công tác kế toán TSCĐHH 24 1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ 24 2. Đánh giá TSCĐ 24 3.Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty 27 4.Tài khoản kế toán sử dụng 28  5. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 29 6. Kế toán khấu hao TSCĐ 30 7. Kế toán sửa chữa TSCĐ 32 8. Báo cáo TSCĐ 33 Chương III.Đánh giá chung và một số kiến nghị đề xuất 34 I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 34 1.Những ưu điểm 34 2. Hạn chế 35 II.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ 36

MỤC LỤC

Trang

Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐHH 1

I. Những vấn đề chung về TSCĐ 1

1.Khái niệm về TSCĐ 1

2.Đặc điểm TSCĐ 1

3.Phân loại TSCĐ 2

II.Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐHH 3

III.Đánh giá TSCĐHH 4

1.Nguyên giá TSCĐ 4

2.Giá trị hao mòn của TSCĐ 6

3.Xác định giá trị còn lại của TSCĐ 6

IV.Kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp 7

1.Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 7

2.Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 7

V.Kế toán khấu hao TSCĐHH 9

1.Khái niệm về khấu hao TSCĐ 9

2.Các phương pháp khấu hao 10

3.Tài khoản kế toán sử dụng 13

VI. Kế toán sửa chữa TSCĐHH 13

1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 14

2.Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 14

VII. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐHH 14

Chương II. Thực trạng công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty 16

I. Lịch sử hình thành và phát triển 16

1. Quá trình hình thành và phát triển 16

2.Đặc điểm tổ chức quản lý 18

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 21

II.Công tác kế toán TSCĐHH 24

1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ 24

2. Đánh giá TSCĐ 24

3.Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty 27

4.Tài khoản kế toán sử dụng 28

5. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 29

6. Kế toán khấu hao TSCĐ 30

7. Kế toán sửa chữa TSCĐ 32

8. Báo cáo TSCĐ 33

Chương III.Đánh giá chung và một số kiến nghị đề xuất 34

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 34

1.Những ưu điểm 34

2. Hạn chế 35

II.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY