Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp, xe máy

MỤC LỤCLời nói đầu. 1Chương I. Lý luận chung về nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3I. Đ ặc điểm kinh doanh thương mại và vai trò của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . 31. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay . 32. Vai trò của nghiệp vụ bán hàng . . 4II. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng . 61. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng. 62. Các phương thức bán. 83. Các phương thức thanh toán . 104. Thời điểm ghi nhận doanh thu . 11III. Phương pháp xác định giá bán, giá vốn hàng hoá . 141. Phương pháp xác định giá bán hàng hoá. 142. Phương pháp tính giá vốn hàng hoá . 15 IV. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại . 171. Hạch toán ban đầu . . 172. Vận dụng hệ thống tài khoản để hạch toán tổng hợp. 173. Trình tự kế toán . 274. Sổ sách kế toán. 31Chương II. Thực trạng về công tác kế toán bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 36I. Khái quát về công ty điện máy xe đạp xe máy . . 361. Quá trình hình thành và phát triển của công ty điện máy xe đạp xe máy. 362. Nhiệm vụ tình hình sản xuất kinh doanh . 373. Cơ cấu bộ máy công ty điện máy xe đạp xe máy . 374. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty điện máy xe đạp xe máy. . 384.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty điện máy xe đạp xe máy384.2. Một số đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty điện máy xe đạp xe máy405. Một số kết quả mà công ty điện máy xe đạp xe máy đạt được trong những năm vừa qua . 42II. Thực trạng về công tác kế toán doanh thu bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 44 Luận văn tốt nghiệp Bùi Xuân ThọKhoa Kế toán -Tài chính Lớp: K31-DK1 1071. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 441.1. Các mặt hàng kinh doanh tại công ty . 441.2. Phương pháp thức bán hàng. 451.2.1. Phương thức bán buôn . 451.2.2. Phương th ức bán lẻ . 451.3. Các phương thức thanh toán . . 461.3.1. Phương thức thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng . 4613.2. Phương thức thanh toán trả chậm . 472. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 472.1. Các loại chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 472.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 482.3. Trình tự kế toán bán buôn, bán lẻ tại công ty điện máy -xe đạp xe máy . . 492.4. Ví dụ minh hoạ . . 512.4.1. Kế toán bán buôn . 512.4.2. Kế toán bán lẻ . . 532.4.3. Kế toán bán hàng nội bộ. 552.4.4. Kế toán bán dịch vụ (cho thuê nhà kho bãi0 . 58 2.4.5. Kế toán các khoản giảm trừ . 612.4.6. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 632.4.7. Kế toán xác định kết qua tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ . 673. Sổ kế toán. 71Chương III. Phương hướng tổ chức các biện phápnhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 78I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty điện máy xe đạp xe máy . 781. Những điểm mạnh của công ty trong công tác tổ chức bộ máykế toán. 782. Những tồn tại hiện nay của công ty . 79II. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại . 801. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tặi các doanh nghiệp thương mại . 802. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại . 812.1. Yêu cầu phù hợp . . 822.2. Yêu cầu chính xác và kịp thời . 822.3. Yêu cầu thống nhất. 832.4. Yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả . 83 Luận văn tốt nghiệp Bùi Xuân ThọKhoa Kế toán -Tài chính Lớp: K31-DK1 109III. Một số ý kiến góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 831 Ý kiến thứ nhất: Về hạch toán doanh thu cho thuê nhà cửa . 832. Ý kiến thứ hai:L Về hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng của từng mặthàng. 863. Ý kiến thứ ba: Hình thức ghi sổ tại công ty . 884. Ý kiến thứ tư: Các khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại. 90Kết luận. 91Tài liệu tham khảo . 92

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1

Chương I. Lý luận chung về nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp

thương mại. 3

I. Đ ặc điểm kinh doanh thương mại và vai trò của nghiệp vụ bán hàng trong

doanh nghiệp thương mại . 3

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường ở

nước ta hiện nay . 3

2. Vai trò của nghiệp vụ bán hàng . . 4

II. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng . 6

1. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng. 6

2. Các phương thức bán. 8

3. Các phương thức thanh toán . 10

4. Thời điểm ghi nhận doanh thu . 11

III. Phương pháp xác định giá bán, giá vốn hàng hoá . 14

1. Phương pháp xác định giá bán hàng hoá. 14

2. Phương pháp tính giá vốn hàng hoá . 15

IV. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương

mại . 17

1. Hạch toán ban đầu . . 17

2. Vận dụng hệ thống tài khoản để hạch toán tổng hợp. 17

3. Trình tự kế toán . 27

4. Sổ sách kế toán. 31

Chương II. Thực trạng về công tác kế toán bán hàng tại công ty điện máy

xe đạp xe máy . 36

I. Khái quát về công ty điện máy xe đạp xe máy . . 36

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty điện máy xe đạp xe máy. 36

2. Nhiệm vụ tình hình sản xuất kinh doanh . 37

3. Cơ cấu bộ máy công ty điện máy xe đạp xe máy . 37

4. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty điện máy xe đạp

xe máy. . 38

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty điện máy xe đạp xe máy38

4.2. Một số đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty điện máy xe đạp xe máy40

5. Một số kết quả mà công ty điện máy xe đạp xe máy đạt được trong những

năm vừa qua . 42

II. Thực trạng về công tác kế toán doanh thu bán hàng tại công ty điện máy xe

đạp xe máy . 44

Luận văn tốt nghiệp Bùi Xuân Thọ

Khoa Kế toán -Tài chính Lớp: K31-DK1 107

1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 44

1.1. Các mặt hàng kinh doanh tại công ty . 44

1.2. Phương pháp thức bán hàng. 45

1.2.1. Phương thức bán buôn . 45

1.2.2. Phương th ức bán lẻ . 45

1.3. Các phương thức thanh toán . . 46

1.3.1. Phương thức thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng . 46

13.2. Phương thức thanh toán trả chậm . 47

2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 47

2.1. Các loại chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 47

2.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 48

2.3. Trình tự kế toán bán buôn, bán lẻ tại công ty điện máy -xe đạp

xe máy . . 49

2.4. Ví dụ minh hoạ . . 51

2.4.1. Kế toán bán buôn . 51

2.4.2. Kế toán bán lẻ . . 53

2.4.3. Kế toán bán hàng nội bộ. 55

2.4.4. Kế toán bán dịch vụ (cho thuê nhà kho bãi0 . 58

2.4.5. Kế toán các khoản giảm trừ . 61

2.4.6. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 63

2.4.7. Kế toán xác định kết qua tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ . 67

3. Sổ kế toán. 71

Chương III. Phương hướng tổ chức các biện phápnhằm hoàn thiện công

tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 78

I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ của công

ty điện máy xe đạp xe máy . 78

1. Những điểm mạnh của công ty trong công tác tổ chức bộ máykế toán. 78

2. Những tồn tại hiện nay của công ty . 79

II. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại

các doanh nghiệp thương mại . 80

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tặi các

doanh nghiệp thương mại . 80

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các

doanh nghiệp thương mại . 81

2.1. Yêu cầu phù hợp . . 82

2.2. Yêu cầu chính xác và kịp thời . 82

2.3. Yêu cầu thống nhất. 83

2.4. Yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả . 83

Luận văn tốt nghiệp Bùi Xuân Thọ

Khoa Kế toán -Tài chính Lớp: K31-DK1 109

III. Một số ý kiến góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán

hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy . 83

1 Ý kiến thứ nhất: Về hạch toán doanh thu cho thuê nhà cửa . 83

2. Ý kiến thứ hai:L Về hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán

hàng của từng mặthàng. 86

3. Ý kiến thứ ba: Hình thức ghi sổ tại công ty . 88

4. Ý kiến thứ tư: Các khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại. 90

Kết luận. 91

Tài liệu tham khảo . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY