Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp Xây Lắp Số 1 thuộc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kĩ Thuật Viễn Thông TST

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1 : Những vấn đề lí luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 31.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán chi phi sản xuất và gía thành sản phẩm: 31.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất và phương thức hoạt động của doanh nghiệp xây lắp: 31.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp: 41.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: 51.2.1. Chi phí sản xuất xây lắp: 51.2.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất xây lắp 51.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp: 61.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 91.2.2.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp: 91.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 101.2.3 .Mối quan hệ của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: 131. 3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 131.3.1 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 131.3.1.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 131.3.1.2 Nội dung và trình tự và cách thức kế toán chi phí sản xuất 151.3.1.3.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn: 221.3.1.4 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 261.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 281.3.2.1 Đối tượng , kì tính giá thành của sản phẩm xây lắp: 281.3.2.2.Phương pháp kế toán giá thành sản phẩm xây lắp: 29Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Dịch vụ Kĩ thuật Viễn Thông TST 312.1 Tìm hiểu tổng quan về công ty TST 312.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TST 312.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 382.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy của công ty Error! Bookmark not defined.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 432.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 432.2.2 Đặc điểm hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng trong công ty: 462.2.3 Đặc điểm hệ thống sổ kế toán: 472.2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông TST 492.3. Cơ chế khoán được áp dụng trong công ty : 502.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất 512.4.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm: 512.4.2.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 522.4.3. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp: 542.4.3.1. Nội dung phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 55Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST 833.1. Sự cần thiết phải hòan thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty : 833.2. Nhận xét về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST: 833.3.Những ưu điểm, hạn chế và kiến nghị trong công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty : 843.4. Một số biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm : 913.5.Hoàn thiện việc phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho kế toán quản trị: 92KẾT LUẬN 94

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 : Những vấn đề lí luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3

1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán chi phi sản xuất và gía thành sản phẩm: 3

1.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất và phương thức hoạt động của doanh nghiệp xây lắp: 3

1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp: 4

1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: 5

1.2.1. Chi phí sản xuất xây lắp: 5

1.2.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất xây lắp 5

1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp: 6

1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp: 9

1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 10

1.2.3 .Mối quan hệ của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: 13

1. 3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

1.3.1 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 13

1.3.1.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13

1.3.1.2 Nội dung và trình tự và cách thức kế toán chi phí sản xuất 15

1.3.1.3.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn: 22

1.3.1.4 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 26

1.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 28

1.3.2.1 Đối tượng , kì tính giá thành của sản phẩm xây lắp: 28

1.3.2.2.Phương pháp kế toán giá thành sản phẩm xây lắp: 29

Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Dịch vụ Kĩ thuật Viễn Thông TST 31

2.1 Tìm hiểu tổng quan về công ty TST 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TST 31

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 38

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy của công ty Error! Bookmark not defined.

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 43

2.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 43

2.2.2 Đặc điểm hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng trong công ty: 46

2.2.3 Đặc điểm hệ thống sổ kế toán: 47

2.2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông TST 49

2.3. Cơ chế khoán được áp dụng trong công ty : 50

2.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất 51

2.4.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm: 51

2.4.2.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 52

2.4.3. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp: 54

2.4.3.1. Nội dung phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 55

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST 83

3.1. Sự cần thiết phải hòan thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty : 83

3.2. Nhận xét về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST: 83

3.3.Những ưu điểm, hạn chế và kiến nghị trong công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty : 84

3.4. Một số biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm : 91

3.5.Hoàn thiện việc phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho kế toán quản trị: 92

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY