Luận văn Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

MỤC LỤC Trang :DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮVIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU. GIỚI THIỆU. 1. Lý do chọn đềtài. 01 2 Xác định vấn đềnghiên cứu. 02 3. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài. 04 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 05 5. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận vấn đề. 05 6. Kết cấu của luận văn. 06 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài 06 CHƯƠNG I : CÁC NGHIÊN CỨU VÀ KINH NGHIỆM VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG. 1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng. 8 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 8 1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng. 8 1.1.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng. 10 1.1.3.1. Rủi ro tín dụng. 10 1.1.3.2. Thiệt hại từrủi ro tín dụng. 11 1.1.3.3. Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trịrủi ro. 12 1.1.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng. 12 1.1.5. Mô hình xếp hạng tín dụng. 12 1.1.6. Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số. 13 1.1.7. Quy trình xếp hạng tín dụng. 14 1.2. Một sốnghiên cứu và kinh nghiệm vềxếp hạng tín dụng. 14 1.2.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier vềmô hình điểm sốtín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻtại Việt nam. 14 1.2.2. Các nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng trên thịtrường tài chính của Mỹ. 16 1.2.2.1. Hệthống xếp hạng tín nhiệm của Moody’s và S&P. 17 1.2.2.2. Mô hình điểm sốtín dụng doanh nghiệp của Edward I. Altman. 18 1.2.2.3. Sựtương đồng giữa mô hình điểm sốtín dụng của Edward I. Altman và xếp hạng tín nhiệm của Standard & Poor. 21 1.2.2.4. Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO. 22 1.2.3. Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng của một sốNHTM và tổchức kiểm toán ởViệt nam. 24 1.2.3.1. Hệthống xếp hạng tín nhiệm của CIC. 24 1.2.3.2. Hệthống xếp hạng tín dụng của BIDV. 24 1.2.3.2.1. Xếp hạng tín dụng và xếp hạng khoản vay cá nhân. 25 1.2.3.2.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 28 1.2.3.3. Hệthống xếp hạng tín dụng của Vietinbank (Trước đây là Incombank). 30 1.2.3.3.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 30 1.2.3.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 32 1.2.3.3. Hệthống xếp hạng tín dụng của E&Y. 34 1.2.3.3.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 35 1.2.3.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 36 CHƯƠNG II : HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETCOMBANK. 2.1. Chính sách tín dụng của Vietcombank. 40 2.2. Nguyên tắc chấm điểm tín dụng. 40 2.3. Sửdụng kết quảtính điểm xếp hạng tín dụng. 41 2.4. Mô hình tính điểm xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 41 2.4.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 41 2.4.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 43 2.4.2.1. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại các chi nhánh của Vietcombank. 44 2.4.2.2. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại VCI. 49 2.5. Nghiên cứu một sốtình huống xếp hạng tín dụng thực tếtại Vietcombank. 50 2.5.1. Nghiên cứu trường hợp thứnhất : Doanh nghiệp đã được xếp loại A nhưng có xu hướng phát sinh nợxấu. 52 2.5.2. Nghiên cứu trường hợp thứhai : Doanh nghiệp đã được xếp loại A nhưng có xu hướng phát sinh nợxấu. 55 2.6. Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 57 2.6.1 Những kết quả đạt được. 58 2.6.2 Những hạn chếtồn tại cần khắc phục. 59 CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETCOMBANK 3.1. Mục tiêu hoàn thiện xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 63 3.2 Đềxuất sửa đổi bổsung mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng của Vietcombank 64 3.2.1. Hoàn thiện mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank. 64 3.2.2. Hoàn thiện mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank. 67 3.2.2.1. Hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước vềmô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 67 3.2.2.2. Đềxuất sửa đổi bổsung mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank. 69 3.3. Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng của Vietcombank sau điều chỉnh. 73 3.3.1 Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank sau điều chỉnh. 75 3.3.2 Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank sau điều chỉnh. 77 3.4 Các biện pháp hỗtrợcần thiết đểhệthống xếp hạng tín dụng của Vietcombank phát huy hiệu quả. 81 KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang :

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮVIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.

GIỚI THIỆU.

1. Lý do chọn đềtài. 01

2 Xác định vấn đềnghiên cứu. 02

3. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài. 04

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 05

5. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận vấn đề. 05

6. Kết cấu của luận văn. 06

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài 06

CHƯƠNG I : CÁC NGHIÊN CỨU VÀ KINH NGHIỆM VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG.

1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng. 8

1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 8

1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng. 8

1.1.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng. 10

1.1.3.1. Rủi ro tín dụng. 10

1.1.3.2. Thiệt hại từrủi ro tín dụng. 11

1.1.3.3. Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trịrủi ro. 12

1.1.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng. 12

1.1.5. Mô hình xếp hạng tín dụng. 12

1.1.6. Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số. 13

1.1.7. Quy trình xếp hạng tín dụng. 14

1.2. Một sốnghiên cứu và kinh nghiệm vềxếp hạng tín dụng. 14

1.2.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier vềmô hình điểm

sốtín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻtại Việt nam. 14

1.2.2. Các nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng trên

thịtrường tài chính của Mỹ. 16

1.2.2.1. Hệthống xếp hạng tín nhiệm của Moody’s và S&P. 17

1.2.2.2. Mô hình điểm sốtín dụng doanh nghiệp của Edward I. Altman. 18

1.2.2.3. Sựtương đồng giữa mô hình điểm sốtín dụng của

Edward I. Altman và xếp hạng tín nhiệm của Standard & Poor. 21

1.2.2.4. Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO. 22

1.2.3. Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng của một sốNHTM và

tổchức kiểm toán ởViệt nam. 24

1.2.3.1. Hệthống xếp hạng tín nhiệm của CIC. 24

1.2.3.2. Hệthống xếp hạng tín dụng của BIDV. 24

1.2.3.2.1. Xếp hạng tín dụng và xếp hạng khoản vay cá nhân. 25

1.2.3.2.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 28

1.2.3.3. Hệthống xếp hạng tín dụng của Vietinbank (Trước

đây là Incombank). 30

1.2.3.3.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 30

1.2.3.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 32

1.2.3.3. Hệthống xếp hạng tín dụng của E&Y. 34

1.2.3.3.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 35

1.2.3.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 36

CHƯƠNG II : HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA

VIETCOMBANK.

2.1. Chính sách tín dụng của Vietcombank. 40

2.2. Nguyên tắc chấm điểm tín dụng. 40

2.3. Sửdụng kết quảtính điểm xếp hạng tín dụng. 41

2.4. Mô hình tính điểm xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 41

2.4.1. Xếp hạng tín dụng cá nhân. 41

2.4.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 43

2.4.2.1. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

tại các chi nhánh của Vietcombank. 44

2.4.2.2. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại VCI. 49

2.5. Nghiên cứu một sốtình huống xếp hạng tín dụng thực tếtại Vietcombank. 50

2.5.1. Nghiên cứu trường hợp thứnhất : Doanh nghiệp đã

được xếp loại A nhưng có xu hướng phát sinh nợxấu. 52

2.5.2. Nghiên cứu trường hợp thứhai : Doanh nghiệp đã

được xếp loại A nhưng có xu hướng phát sinh nợxấu. 55

2.6. Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 57

2.6.1 Những kết quả đạt được. 58

2.6.2 Những hạn chếtồn tại cần khắc phục. 59

CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN HỆTHỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG

CỦA VIETCOMBANK

3.1. Mục tiêu hoàn thiện xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 63

3.2 Đềxuất sửa đổi bổsung mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng của Vietcombank 64

3.2.1. Hoàn thiện mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank. 64

3.2.2. Hoàn thiện mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng

doanh nghiệp của Vietcombank. 67

3.2.2.1. Hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước vềmô hình xếp

hạng tín dụng doanh nghiệp. 67

3.2.2.2. Đềxuất sửa đổi bổsung mô hình chấm điểm xếp hạng

tín dụng doanh nghiệp của Vietcombank. 69

3.3. Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng

của Vietcombank sau điều chỉnh. 73

3.3.1 Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá

nhân của Vietcombank sau điều chỉnh. 75

3.3.2 Kiểm chứng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng

doanh nghiệp của Vietcombank sau điều chỉnh. 77

3.4 Các biện pháp hỗtrợcần thiết đểhệthống xếp hạng

tín dụng của Vietcombank phát huy hiệu quả. 81

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY