Luận văn Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ 31.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ: 31.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng đến kế toán: 31.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 41.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 51.2.1. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 51.2.1.1. Đặc điểm và phân loại doanh thu: 51.2.1.2. Tài khoản sử dụng: 81.2.1.3. Trình tự hạch toán doanh thu: 121.2.2. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 151.2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí: 151.2.2.2. Tài khoản sử dụng: 171.2.2.3. Trình tự hạch toán: 211.2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 251.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 26PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN 302.1. Tổng quan về Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 302.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 302.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 332.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 372.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 402.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 402.1.4.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ: 432.1.4.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 442.1.4.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán: 452.1.4.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính: 472.2. Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 492.2.1. Hạch toán doanh thu tại công ty: 492.2.1.1. Đặc điểm và phân loại doanh thu tại công ty: 492.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong hạch toán doanh thu: 512.2.1.3. Trình tự hạch toán doanh thu: 512.2.1.3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 512.2.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính: 642.2.2. Hạch toán chi phí tại công ty: 672.2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí tại Công ty: 672.2.2.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng: 682.2.2.3. Trình tự hạch toán chi phí tại Công ty: 702.2.2.3.1. Chi phí dịch vụ vận chuyển: 702.2.2.3.2. Chi phí khăn - nước: 862.2.2.3.3. Chi phí hoạt động tài chính: 902.2.2.3.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 922.2.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 972.2.3.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh: 972.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 972.2.3.3. Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 98PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN 1003.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 1003.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 1003.1.1.1. Nhận xét về bộ máy kế toán tại Công ty: 1003.1.1.2. Nhận xét về hệ thống chứng từ: 1023.1.1.3. Nhận xét về hệ thống tài khoản kế toán: 1023.1.1.4. Nhận xét về hệ thống sổ sách kế toán: 1023.1.1.5. Nhận xét về hạch toán doanh thu tại công ty: 1033.1.1.6. Nhận xét về hạch toán chi phí tại công ty: 1033.1.2. Một số tồn tại chủ yếu trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: 1043.1.2.1. Về hạch toán doanh thu tại Công ty: 1043.1.2.2. Về hạch toán chi phí tại Công ty: 1043.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 105KẾT LUẬN 111DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 115DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 116

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ 3

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ: 3

1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng đến kế toán: 3

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 4

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 5

1.2.1. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 5

1.2.1.1. Đặc điểm và phân loại doanh thu: 5

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng: 8

1.2.1.3. Trình tự hạch toán doanh thu: 12

1.2.2. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: 15

1.2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí: 15

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng: 17

1.2.2.3. Trình tự hạch toán: 21

1.2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 25

1.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 26

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN 30

2.1. Tổng quan về Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 30

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 33

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 37

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 40

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 40

2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ: 43

2.1.4.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 44

2.1.4.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán: 45

2.1.4.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính: 47

2.2. Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân: 49

2.2.1. Hạch toán doanh thu tại công ty: 49

2.2.1.1. Đặc điểm và phân loại doanh thu tại công ty: 49

2.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong hạch toán doanh thu: 51

2.2.1.3. Trình tự hạch toán doanh thu: 51

2.2.1.3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 51

2.2.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính: 64

2.2.2. Hạch toán chi phí tại công ty: 67

2.2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí tại Công ty: 67

2.2.2.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng: 68

2.2.2.3. Trình tự hạch toán chi phí tại Công ty: 70

2.2.2.3.1. Chi phí dịch vụ vận chuyển: 70

2.2.2.3.2. Chi phí khăn - nước: 86

2.2.2.3.3. Chi phí hoạt động tài chính: 90

2.2.2.3.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 92

2.2.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 97

2.2.3.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh: 97

2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 97

2.2.3.3. Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 98

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN 100

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 100

3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty: 100

3.1.1.1. Nhận xét về bộ máy kế toán tại Công ty: 100

3.1.1.2. Nhận xét về hệ thống chứng từ: 102

3.1.1.3. Nhận xét về hệ thống tài khoản kế toán: 102

3.1.1.4. Nhận xét về hệ thống sổ sách kế toán: 102

3.1.1.5. Nhận xét về hạch toán doanh thu tại công ty: 103

3.1.1.6. Nhận xét về hạch toán chi phí tại công ty: 103

3.1.2. Một số tồn tại chủ yếu trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: 104

3.1.2.1. Về hạch toán doanh thu tại Công ty: 104

3.1.2.2. Về hạch toán chi phí tại Công ty: 104

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 105

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 115

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY