Luận văn Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ . viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn .5

4. Phương pháp nghiên cứu .5

5. Phạm vi nghiên cứu của luận văn .6

6. Những đóng góp của luận văn .7

7. Kết cấu luận văn .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI.8

1.1 Một số khái niệm liên quan đến thu bảo hiểm xã hội.8

1.1.1 Khái niệm về bảo hiểm và bảo hiểm xã hội .8

1.1.2 Khái niệm về thu bảo hiểm và thu bảo hiểm xã hội .11

1.1.3 Khái niệm về công tác thu bảo hiểm xã hội.15

1.2 Mục tiêu và nội dung cơ bản về công tác thu bảo hiểm xã hội .15

1.2.1 Mục tiêu thu bảo hiểm xã hội.15

1.2.2 Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội .18

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu bảo hiểm xã hội .24

1.3.1 Chính sách tiền lương.24

1.3.2 Đối tượng tham gia BHXH.25

1.3.3 Trình độ dân trí .27

1.3.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người .27

1.3.5 Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người sử dụnglao động.27

1.3.6 Sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa phương các cấp.28iv

1.4 Kinh nghiệm của các huyện trong khu vực về công tác thu bảo hiểm xãhội .29

1.4.1 Kinh nghiệm về công tác thu bảo hiểm xã hội tại một số huyện trong khuvực.29

1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ.31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG.33

2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương ảnh hưởng đến

công tác thu Bảo hiểm xã hội .33

2.1.1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của huyện Tứ Kỳ.33

2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Tứ Kỳ .33

2.1.3 Đặc điểm về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa

bàn huyện Tứ Kỳ .34

2.1.4 Đặc điểm về tổ chức quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ.35

2.2 Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

tỉnh Hải Dương.40

2.2.1 Việc phân cấp thu Bảo hiểm xã hội .40

2.2.2 Việc quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội .43

2.2.3 Việc lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội ở huyện Tứ Kỳ.45

2.2.4 Về công tác tổ chức thực hiện công tác thu Bảo hiểm xã hội .49

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH của BHXH huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương.65

2.3.2 Đối tượng tham gia BHXH.66

2.3.3 Trình độ dân trí .67

2.3.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người .68

2.3.5 Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người sử dụng

lao động.68

2.3.6 Sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa phương các cấp.69

2.4 Đánh giá chung về thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm

xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.69

2.4.1 Thành công đạt được và nguyên nhân về thực trạng công tác thu BHXH

của Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương .69v

2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân về thực trạng công tác thu BHXH của Bảo

hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương .71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ

HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI

GIAN TỚI .76

3.1 Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo

hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ trong thời gian tới .76

3.1.1 Mục tiêu công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ .76

3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội

huyện Tứ Kỳ .76

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm

xã hội huyện Tứ Kỳ.79

3.2.1 Mở rộng khai thác đối tượng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc ở các

lĩnh vực kinh tế.79

3.2.2 Thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm xã hội và giải quyết kịp thời các chế

độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.81

3.2.3 Cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu bảo hiểm xã hội .81

3.2.4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, gắn xử phạt với

khen thưởng kịp thời .84

3.2.5 Tổ chức công tác tuyên truyền.85

3.2.6 Nâng cao năng lực quản lý của hệ thống thực hiện thu bảo hiểm xã hội.86

3.2.7 Quản lý thông qua phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn.87

3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã

hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.88

3.3.1 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước.88

3.3.2 Kiến nghị với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp trên .90

3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.91

3.3.4 Kiến nghị với Huyện ủy, HĐND,UBND huyện Tứ Kỳ .92

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY