Luận văn Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty xi măng Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC BẢNG – BIỂU – SƠ ĐỒ 7

TÓM TẮT LUẬN VĂN 9

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 4

1.1. Vai trò của công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 4

1.1.1 Động lực lao động và tạo động lực cho người lao động 4

1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động 5

1.1.2.1 Các nhân tố thuộc về phía bản thân người lao động. 5

1.1.2.2 Nhóm nhân tố thuộc về công ty. 7

1.1.2.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài. 10

1.1.3 Một số học thuyết về tạo động lực trong lao động 11

1.1.3.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 11

1.1.3.2 Học thuyết nhu cầu E.R.G của R.Alderfert. 13

1.1.3.3 Học thuyết nhu cầu thúc đẩy của David Mc. Clelland. 13

1.1.3.4 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner. 14

1.1.3.5 Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. 15

1.1.3.6 Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams. 16

1.1.3.7 Học thuyết hai yếu tố của F.Herzberg. 17

1.1.3.8 Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke. 18

1.2 Nội dung cơ bản của tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 19

1.2.1 Xác định nhu cầu của người lao động 19

1.2.2 Thiết kế các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động 20

1.2.2.1 Xây dựng hệ thống tiền lương thỏa đáng và công bằng. 20

1.2.2.2 Xây dựng hệ thống khen thưởng phù hợp. 21

1.2.2.3 Xây dựng hệ thống phúc lợi hấp dẫn. 22

1.2.2.4 Tăng cường tính hấp dẫn của công việc thông qua thiết kế và thiết kế lại công việc 22

1.2.2.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng thích ứng của người lao động với sự phát triển của môi trường. 23

1.2.2.6 Tạo cơ hội thăng tiến đối với những người lao động có đóng góp 24

1.2.2.7 Tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi. 25

1.2.3 Đo lường mức độ thỏa mãn của người lao động trong doanh nghiệp 25

1.3 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động ở một số doanh nghiệp trong và ngoài nước 26

1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 30

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thời gian qua 31

2.1 Tổng quan về Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 31

2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 32

2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong thời gian vừa qua 33

2.1.4 Các đặc điểm của TCT Xi măng Việt Nam ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động 35

2.1.4.1 Đặc điểm về vốn 35

2.1.4.2 Đặc điểm về lao động. 36

2.1.4.3 Đặc điểm về qui trình công nghệ. 39

2.1.4.4. Cơ cấu tổ chức. 39

2.2 Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty xi măng Việt Nam trong thời gian vừa qua 42

2.2.1. Kết quả công tác tạo động lực cho người lao động trong thời gian vừa qua 42

2.2.2 Phân tích thực trạng các biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trong thời gian vừa qua 47

2.2.2.1 Công tác tiền lương, tiền công. 47

2.2.2.2 Công tác khen thưởng và phúc lợi. 55

2.2.2.3 Công tác phân tích công việc và thiết kế lại công việc. 60

2.2.2.4 Công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty. 63

2.2.2.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 69

2.2.3. Đánh giá chung 78

Chương 3. Quan điểm và giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Xi măng Việt nam trong giai đoạn tới 79

3.1 Phương hướng phát triển của Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong giai đoạn tới. 79

3.1.1 Mục tiêu phát triển 79

3.1.2 Giải pháp phát triển. 80

3.2 Quan điểm tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam 81

3.3 Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại TCT Xi măng Việt Nam 83

3.3.1 Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu của người lao động 83

3.3.2. Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động. 90

3.3.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 90

3.3.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc: 92

3.3.3 Hoàn thiện hệ thống trá công lao động 95

3.3.4 Hoàn thiện công tác khen thưởng và công tác phúc lợi 95

3.3.5 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 96

3.3.6 Nâng cao năng lực người lãnh đạo tổ nhóm làm việc. 102

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

PHỤ LỤC 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY