Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn .iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ . v

Danh mục các hình. vi

Danh mục các bảng . vii

Mục lục. ix

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. . 2

4. Kết cấu của luận văn . . 3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 4

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

DOANH NGHIỆP. . 4

1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực.4

1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực .8

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp.9

1.1.4. Phát triển nguồn nhân lực.11

1.2. Nội dung, chức năng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực. 12

1.2.1. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực.12

1.2.1.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực .12

1.2.1.2. Nhóm chức năng đào tạo – phát triển.13

1.2.1.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.13

1.2.2. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực.13

1.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực.14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY