Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại cục thuế tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT.iv

Danh mục các bảng .v

MỤC LỤC.vii

PHẦN 1. MỞ ĐẦU.1

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝNỢ THUẾ .4

1.1. LÝ LUẬN VỀ QLT VÀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ.4

1.1.1 Khái niệm về QLT và quản lý nợ thuế.4

1.1.1.1 Khái niệm về QLT .4

1.1.1.2 Khái niệm về quản lý nợ thuế .4

1.1.2 Nội dung của QLT và quản lý nợ thuế.5

1.1.2.1 Nội dung QLT .5

1.1.2.2 Nội dung quản lý nợ thuế.6

1.1.3 Vai trò của quản lý nợ thuế .7

1.1.4 Phân loại nợ thuế.7

1.1.4.1. Căn cứ vào thời gian nợ .8

1.1.4.2. Căn cứ vào nội dung nợ .8

1.1.4.3. Căn cứ vào khả năng thu hồi nợ.9

1.1.4.4. Căn cứ vào tính chất nợ.11

1.1.4.5. Căn cứ vào đối tượng nợ.12

1.1.4.6. Căn cứ vào sắc thuế.13

1.1.5. Quy trình quản lý nợ thuế .13

1.1.6. Các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế.14

1.1.7. Mối quan hệ giữa quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế .15

1.1.7.1 Khái niệm về cưỡng chế nợ thuế.15

1.1.7.2 Vai trò của cưỡng chế nợ thuế .15

1.1.7.3. Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế .16

1.1.7.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác cưỡng chế thuế .17

1.1.7.5. Quy trình cưỡng chế nợ thuế.17

1.1.7.6. Mối quan hệ giữa quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế .18

1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ thuế .19

1.1.8.1. Hệ thống pháp luật và cơ chế QLT .19

1.1.8.2. Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức phụ trách công tác

quản lý nợ thuế.19

1.1.8.3. Trình độ dân trí và ý thức pháp luật về thuế của NNT .20

1.1.8.4. Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT .20

1.1.8.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra.21

1.1.8.6. Cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý

nợ thuế.21

1.1.8.7. Sự hợp tác giữa các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý nợ và cưỡng

chế nợ thuế .22

1.1.9. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả công tác quản lý nợ thuế .22

1.1.9.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng .22

1.1.9.2 Nhóm chỉ tiêu định tính.24

1.2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NỢ THUẾ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI,

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI CỤC THUẾ THANH HÓA .25

1.2.1 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của một số nước trên thế giới.25

1.2.1.1 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của Nhật Bản .25

1.2.1.2. Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của Australia.27

1.2.1.3. Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của Hàn Quốc.29

1.2.2 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của một số địa phương trong nước.30

1.2.3. Bài học kinh nghiệm quản lý nợ thuế đối với CTTH .32

1.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT .33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CỤC

THUẾ TỈNH THANH HOÁ.37

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA .37

2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy Cục thuế tỉnh Thanh Hoá .37

2.1.2. Đội ngũ Cán bộ công chức Cục thuế tỉnh Thanh Hoá .40

2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THU THUẾ TẠI CỤC THUẾ THANH HÓA .40

2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009-2013.40

2.2.2. Tình hình quản lý và thu thuế tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.42

2.2.3. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách .44

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CTTH.45

2.3.1 Tổ chức lực lượng cán bộ quản lý nợ thuế.45

2.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của phòng quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế

trong cơ cấu tổ chức bộ máy Cục thuế tỉnh Thanh Hoá.47

2.3.3 Tình hình chung về nợ thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa .48

2.3.4. Tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế Thanh Hóa .50

2.3.4.1. Công tác xây dựng chỉ tiêu thu tiền thuế nợ .50

2.3.4.2. Công tác phân công thu nợ thuế.53

2.3.4.3. Công tác phân loại nợ thuế, đôn đốc thu nộp.55

2.3.4.4. Công tác quản lý kê khai thuế.678

2.3.4.5. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT .69

2.3.4.6. Công tác thanh tra, kiểm tra .71

2.3.5. Tình hình thực hiện công tác cưỡng chế nợ thuế.73

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ CÁC DN, CÁ NHÂN VỀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ THANH HÓA.76

2.4.1. Đánh giá của cán bộ công chức về công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế.76

2.4.1.1. Thông tin chung về cán bộ công chức quản lý nợ thuế được điều tra .76

2.4.1.2. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về công tác quản lý nợ thuế hiện nay ởCTTH .78

2.4.2. Đánh giá của các DN, hộ kinh doanh được điều tra về công tác quản lý nợ

thuế tại CTTH .84

2.4.2.1. Thông tin chung về phiếu điều tra DN, hộ kinh doanh.84

2.4.2.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số với hệ số Cronbach’s Alpha.85

2.4.2.3. Đánh giá của DN và hộ kinh doanh về công tác quản lý nợ thuế hiện nay ởCTTH .93

2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý nợ thuế .98

2.5.1 Những kết quả đạt được trong thời gian qua.98

2.5.2 Những khó khăn hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý nợ thuế và cưỡng

chế nợ thuế .101

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG

TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ THANH HOÁ .104

3.1. ĐỊNH HƯỚNG .104

3.1.1. Định hướng chung.104

3.1.2. Định hướng công tác quản lý nợ thuế .104

3.2. MỤC TIÊU.105

3.3. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ

TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA.105

3.3.1 Đối với hệ thống chính sách pháp luật thuế hiện hành .105

3.3.2 Hoàn thiện quy trình quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế .108

3.3.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý nợ thuế .110

3.3.3.1. Kiện toàn bộ máy quản lý nợ thuế .110

3.3.3.2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nợ thuế .111

3.3.4. Nghiên cứu và áp dụng “quản lý rủi ro” trong công tác thu nợ và cưỡng chế

nợ thuế.111

3.3.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT.112

3.3.6 Đẩy mạnh công tác kê khai và nộp thuế .112

3.3.7 Đảm bảo phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận có liên quan trong

quản lý nợ và đôn đốc thu nộp thuế .113

3.3.8 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.114

3.3.9 Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ .114

3.3.10. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành và tham mưu cho chính quyền địa

phương.115

1. Kết luận .116

2. Kiến nghị.117

2.1 Đối với Nhà nước.117

2.2. Đối với Bộ Tài chính.118

2.3. Đối với UBND tỉnh.118

2.4. Đối với Tổng cục Thuế .119

2.5. Đối với Cục Thuế.119

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.120

PHỤ LỤC.122

Biên bản của hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ngày 25/4/2014

Nhận xét luận văn thạc sĩ của PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Phản biện 1

Nhận xét luận văn thạc sĩ của PGS.TS Trịnh Văn Sơn - Phản biện 1

ĐẠI HỌC KIN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY