Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ 6 I. Thuế xuất nhập khẩu 6 1/ Khái niệm về thuế xuất nhập khẩu 6 1.1 Sự ra đời của thuế xuất nhập khẩu 6 1.2 Đặc điểm của thuế xuất nhập khẩu 7 1.3 Yêu cầu của chính sách thuế xuất nhập khẩu 8 2/ Mục tiêu hình thành thuế xuất nhập khẩu (hay còn gọi là thuế quan) và các dạng thuế quan 9 2.1 Mục tiêu hình thành thuế quan 9 2.1.1 Mục tiêu ngân khố 9 2.1.2 Mục tiêu bảo hộ nền sản xuất trong nước 10 2.1.3 Mục tiêu kiểm soát hoạt động ngoại thương 10 2.2 Các dạng thuế quan 10 2.2.1 Thuế quan theo mục đích 11 2.2.2 Thuế quan theo xu hướng vận động của hàng hoá 12 2.2.3 Thuế quan theo tác dụng 12 2.2.4 Thuế quan theo cách thức quy định 13 3 Quản lý thuế xuất nhập khẩu 13 1/ Sự cần thiết khách quan của quản lý thuế xuất nhập khẩu 13 1.1 Thuế xuất nhập khẩu là nguồn thu lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước 14 1.2 Thuế xuất nhập khẩu là công cụ góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan 14 1.3 Thuế xuất nhập khẩu góp phần thực hiện bảo hộ nền sản xuất trong nước 14 1.4 Thuế xuất nhập khẩu góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 15 2/ Nội dung của quản lý thuế xuất nhập khẩu 16 2.1 Lựa chọn và ban hành luật thuế 16 2.2 Tổ chức thực hiện luật thuế 17 2.3 Thanh tra thuế 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 21 I. Bối cảnh hội nhập quốc tế và đặc điểm KT-XH Việt Nam tác động tới công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 21 1/ Việt Nam với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 21 1.1 Hiệp định ưu đãi thuế quan CEPT/AFTA – cơ hội và thách thức 21 1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 25 1.3 Quá trình chuẩn bị gia nhập WTO 29 2/ Đặc điểm KT-XH tác động đến công tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 33 II. Thực trạng quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 33 1/ Căn cứ pháp lý của quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 33 1.1 Những quy định về xác định lượng hàng để tính thuế 34 1.2 Những quy định về giá tính thuế 35 1.3 Những quy định về áp mã số và thuế suất 39 1.4 Những quy định khác 42 2/ Thực trạng công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 45 2.1 Tổ chức thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành 45 2.1.1 Tuyên truyền, phổ biến Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan 45 2.1.2 Tổ chức quản lý thu thuế 46 2.2 Thanh tra thuế xuất nhập khẩu 52 2.2.1 Công tác giám sát, quản lý cán bộ công chức hải quan 53 2.2.2 Công tác điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại 54 3/ Đánh giá chung về công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu 60 3.1 Những kết quả đạt được 60 3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 62 3.2.1 Hạn chế 62 3.2.2 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 69 I. Mục tiêu của công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 69 II. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 70 1/ Sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách thuế 70 1.1 Hoàn thiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 70 1.2 Hoàn thiện Biểu thuế suất 73 1.3 Giá tính thuế 75 2/ Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 76 2.1 Cải tiến cơ chế quản lý thuế xuất nhập khẩu 76 2.2 Tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành các cấp có liên quan 81 2.3 Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền thuế xuất nhập khẩu 82 2.4 Kiện toàn bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ và đào tạo cán bộ 83 2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống quản lý thuế xuất nhập khẩu 85 3/ Hoàn thiện công tác thanh tra quản lý thuế xuất nhập khẩu 87 KẾT LUẬN 89 PHỤ LỤC 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ 6

I. Thuế xuất nhập khẩu 6

1/ Khái niệm về thuế xuất nhập khẩu 6

1.1 Sự ra đời của thuế xuất nhập khẩu 6

1.2 Đặc điểm của thuế xuất nhập khẩu 7

1.3 Yêu cầu của chính sách thuế xuất nhập khẩu 8

2/ Mục tiêu hình thành thuế xuất nhập khẩu (hay còn gọi là thuế quan) và các dạng thuế quan 9

2.1 Mục tiêu hình thành thuế quan 9

2.1.1 Mục tiêu ngân khố 9

2.1.2 Mục tiêu bảo hộ nền sản xuất trong nước 10

2.1.3 Mục tiêu kiểm soát hoạt động ngoại thương 10

2.2 Các dạng thuế quan 10

2.2.1 Thuế quan theo mục đích 11

2.2.2 Thuế quan theo xu hướng vận động của hàng hoá 12

2.2.3 Thuế quan theo tác dụng 12

2.2.4 Thuế quan theo cách thức quy định 13

3 Quản lý thuế xuất nhập khẩu 13

1/ Sự cần thiết khách quan của quản lý thuế xuất nhập khẩu 13

1.1 Thuế xuất nhập khẩu là nguồn thu lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước 14

1.2 Thuế xuất nhập khẩu là công cụ góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan 14

1.3 Thuế xuất nhập khẩu góp phần thực hiện bảo hộ nền sản xuất trong nước 14

1.4 Thuế xuất nhập khẩu góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 15

2/ Nội dung của quản lý thuế xuất nhập khẩu 16

2.1 Lựa chọn và ban hành luật thuế 16

2.2 Tổ chức thực hiện luật thuế 17

2.3 Thanh tra thuế 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 21

I. Bối cảnh hội nhập quốc tế và đặc điểm KT-XH Việt Nam tác động tới công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 21

1/ Việt Nam với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 21

1.1 Hiệp định ưu đãi thuế quan CEPT/AFTA – cơ hội và thách thức 21

1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 25

1.3 Quá trình chuẩn bị gia nhập WTO 29

2/ Đặc điểm KT-XH tác động đến công tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 33

II. Thực trạng quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 33

1/ Căn cứ pháp lý của quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 33

1.1 Những quy định về xác định lượng hàng để tính thuế 34

1.2 Những quy định về giá tính thuế 35

1.3 Những quy định về áp mã số và thuế suất 39

1.4 Những quy định khác 42

2/ Thực trạng công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 45

2.1 Tổ chức thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành 45

2.1.1 Tuyên truyền, phổ biến Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan 45

2.1.2 Tổ chức quản lý thu thuế 46

2.2 Thanh tra thuế xuất nhập khẩu 52

2.2.1 Công tác giám sát, quản lý cán bộ công chức hải quan 53

2.2.2 Công tác điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại 54

3/ Đánh giá chung về công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu 60

3.1 Những kết quả đạt được 60

3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 62

3.2.1 Hạn chế 62

3.2.2 Nguyên nhân 63

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 69

I. Mục tiêu của công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 69

II. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 70

1/ Sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách thuế 70

1.1 Hoàn thiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 70

1.2 Hoàn thiện Biểu thuế suất 73

1.3 Giá tính thuế 75

2/ Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 76

2.1 Cải tiến cơ chế quản lý thuế xuất nhập khẩu 76

2.2 Tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành các cấp có liên quan 81

2.3 Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền thuế xuất nhập khẩu 82

2.4 Kiện toàn bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ và đào tạo cán bộ 83

2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống quản lý thuế xuất nhập khẩu 85

3/ Hoàn thiện công tác thanh tra quản lý thuế xuất nhập khẩu 87

KẾT LUẬN 89

PHỤ LỤC 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY