Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Triệu Phong

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . i

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iii

DANH MỤC BẢNG, BIỂU . iv

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ . vi

MỤC LỤC. viii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Đóng góp của luận văn.3

6. Bố cục của Luận văn .3

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .4

1.1. Những vấn đề lý luận chung về NSNN, chi NSNN.4

1.1.1. Khái niệm về NSNN .4

1.1.2. Đặc điểm, phân loại, vai trò, hình thức chi NSNN .4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN .10

1.2.1. Chức năng của KBNN .10

1.2.2. Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước .11

1.3. Nội dung của công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN .12

1.3.1. Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN .12

1.3.2. Đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN.12

1.3.3. Yêu cầu đối với công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN.13

1.3.4. Nguyên tắc kiểm soát chi NSNN qua KBNN .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY