Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị hành chính sự nghiệp của kho bạc nhà nước huyện Cao phong, tỉnh Hòa Bình

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC BẢNG . v

DANH MỤC HÌNH. vi

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.2.1. Mục tiêu chung. 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu . 3

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu . 3

1.5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4

CHƯƠNG II. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ

NƯỚC . 7

2.1. Ngân sách Nhà nước và Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho

Bạc. 7

2.1.1. Ngân sách Nhà nước và Chi ngân sách Nhà nước. 7

2.1.2. Kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc. 11

2.2. Hệ thống kế toán Kho bạc Nhà nước phục vụ công tác kiểm soát chi

ngân sách Nhà nước qua Kho bạc. 16

2.2.1. Quy định chung . 16

2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán NSNN và hoạt

động nghiệp vụ KBNN. 20

2.2.3. Chứng từ kế toán . 23

2.2.4. Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán . 32

2.2.5. Sổ kế toán. 34

2.2.6. Báo cáo tài chính. . 35

2.2.7. Báo cáo kế toán quản trị . 36

CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ

KIỂM SOÁT CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO PHONG 38

3.1. Tổng quan về Kho bạc Nhà nước Cao Phong - Hòa Bình . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY