Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNNGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 41.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 4 1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 5 1.1.3.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu. 5 1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 61.2.Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.6 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu. 6 1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu. 7 1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu 10 1.2.3.1. Nguyên tắc đánh giá vật tư. 10 1.2.3.2. Những văn bản pháp quy thường dùng trong kế toán nguyên vật liệu 10 1.2.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu 111.3. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 161.3.1.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 161.3.1.1. Chứng từ sử dụng . .161.3.1.2. Sổ sách sử dụng . .17 1.3.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18 1.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 24 1.3.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 24 1.3.2.2.Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) .351.4. Kế toán kiểm kê và đánh giá lại vật tư, dự phòng giảm giá vật liệu .421.4.1.Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu .42 1.4.1.1. Kế toán kiểm kê vật liệu. 42 1.4.1.2. Kế toán đánh giá lại vật liệu. 43 1.4.2. Kế toán dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho. 44 1.4.2.1. Khái niệm, nguyên tắc lập dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho. 44 1.4.2.2. Tài khoản sử dụng 45 1.4.2.3. Phương pháp kế toán 451.5. Các hình thức ghi sổ kế toán 46 1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 46 1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái. 49 1.5.3. Hình thức nhật ký chung. 51 1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 53 1.5.5. Hình thức kế toán máy. 55CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG. 572.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Đức Phương. 572.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Phương.57 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty TNHH Đức Phương .59 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh trong Công ty.59 2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. 60 2.1.3. Đặc điểm công tác quản lý tại Công ty TNHH Đức Phương. 61 2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Đức Phương. 61 2.1.3.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty. . 62 2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây 64 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Đức Phương. 65 2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 65 2.1.5.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 66 2.1.5.3. Mối quan hệ của phòng kế toán trong bộ máy quản lý của Công ty. 67 2.1.6. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Phương. 682.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương .70 2.2.1.Đặc điểm của nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương 702.2.2.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.712.2.3.Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương.73 2.2.3.1. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu 73 2.2.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 99 2.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.105 2.2.5. Công tác kiểm kê, đánh giá nguyên vật liệu.105CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG.1073.1. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.1073.1.1. Ưu điểm.107 3.1.1.1. Về công tác quản lý.107 3.1.1.2. Về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu.108 3.1.1.3. Về công tác kế toán.108 3.1.2. Nhược điểm.1093.1.2.1. Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán.109 3.1.2.2. Không chi tiết cấp 2 cho TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.109 3.1.2.3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho.110 3.1.2.4. Vấn đề kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế toán chi tiết nguyên vật liệu .110 3.1.2.5. Hệ thống sổ kế toán và cách ghi chép trên sổ kế toán.110 3.1.2.6. Kế toán nguyên vật liệu cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa tình hình thực tế sử dụng nguyên vật liệu trong kỳ của các tổ sản xuất ở phân xưởng .1103.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương.111 3.2.1. Việc sử dụng phần mềm trong công tác kế toán.1113.2.2. Chi tiết cấp 2 cho TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.112 3.2.3. Thay đổi phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho.112 3.2.4. Hoàn thiện cách ghi chép và luân chuyển chứng từ kế toán.113 3.2.5. Hoàn thiện cách ghi chép và sử dụng hệ thống sổ sách tại Công ty .1143.2.6.Kế toán nguyên vật liệu cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa tình hình thực tế sử dụng nguyên vật liệu trong kỳ của các tổ sản xuất ở phân xưởng.116KẾT LUẬN .118TÀI LIỆU THAM KHẢO .120

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN

NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 4

1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 4

1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 4

1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 5

1.1.3.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu. 5

1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 6

1.2.Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.6

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu. 6

1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu. 7

1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu 10

1.2.3.1. Nguyên tắc đánh giá vật tư. 10

1.2.3.2. Những văn bản pháp quy thường dùng trong kế toán nguyên vật liệu 10

1.2.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu 11

1.3. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp

sản xuất. 16

1.3.1.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 16

1.3.1.1. Chứng từ sử dụng . .16

1.3.1.2. Sổ sách sử dụng . .17

1.3.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18

1.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 24

1.3.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 24

1.3.2.2.Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) .35

1.4. Kế toán kiểm kê và đánh giá lại vật tư, dự phòng giảm giá vật liệu .42

1.4.1.Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu .42

1.4.1.1. Kế toán kiểm kê vật liệu. 42

1.4.1.2. Kế toán đánh giá lại vật liệu. 43

1.4.2. Kế toán dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho. 44

1.4.2.1. Khái niệm, nguyên tắc lập dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho. 44

1.4.2.2. Tài khoản sử dụng 45

1.4.2.3. Phương pháp kế toán 45

1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán 46

1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 46

1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái. 49

1.5.3. Hình thức nhật ký chung. 51

1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 53

1.5.5. Hình thức kế toán máy. 55

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT

LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG. 57

2.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Đức Phương. 57

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Phương.57

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty TNHH Đức Phương .59

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh trong Công ty.59

2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. 60

2.1.3. Đặc điểm công tác quản lý tại Công ty TNHH Đức Phương. 61

2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Đức Phương. 61

2.1.3.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận trong

công ty. . 62

2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây 64

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Đức Phương. 65

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 65

2.1.5.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 66

2.1.5.3. Mối quan hệ của phòng kế toán trong bộ máy quản lý của Công ty. 67

2.1.6. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Phương. 68

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương .70

2.2.1.Đặc điểm của nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương 70

2.2.2.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.71

2.2.3.Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Phương.73

2.2.3.1. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu 73

2.2.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 99

2.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.105

2.2.5. Công tác kiểm kê, đánh giá nguyên vật liệu.105

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG.107

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.107

3.1.1. Ưu điểm.107

3.1.1.1. Về công tác quản lý.107

3.1.1.2. Về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu.108

3.1.1.3. Về công tác kế toán.108

3.1.2. Nhược điểm.109

3.1.2.1. Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán.109

3.1.2.2. Không chi tiết cấp 2 cho TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.109

3.1.2.3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho.110

3.1.2.4. Vấn đề kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế toán chi tiết

nguyên vật liệu .110

3.1.2.5. Hệ thống sổ kế toán và cách ghi chép trên sổ kế toán.110

3.1.2.6. Kế toán nguyên vật liệu cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa tình

hình thực tế sử dụng nguyên vật liệu trong kỳ của các tổ sản xuất

ở phân xưởng .110

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật

liệu tại Công ty TNHH Đức Phương.111

3.2.1. Việc sử dụng phần mềm trong công tác kế toán.111

3.2.2. Chi tiết cấp 2 cho TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.112

3.2.3. Thay đổi phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho.112

3.2.4. Hoàn thiện cách ghi chép và luân chuyển chứng từ kế toán.113

3.2.5. Hoàn thiện cách ghi chép và sử dụng hệ thống sổ sách tại Công ty

.114

3.2.6.Kế toán nguyên vật liệu cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa tình hình thực tế sử dụng nguyên vật liệu trong kỳ của các tổ sản xuất ở phân xưởng.116

KẾT LUẬN .118

TÀI LIỆU THAM KHẢO .120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY