Luận văn Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP

MỤC LỤC  Mở đầu 1Chương I: Những vấn đề cơ bản để hoạch định chiến lược kinh doanh 3I. Chiến lược kinh doanh. 31. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh 32. Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 43. Hệ thống chiến lược của doanh nghiệp. 53.1. Các cấp của chiến lược trong doanh nghiệp. 53.2. Các loại chiến lược trong doanh nghiệp. 6II.Nghiên cứu môi trường. 81.Môi trường vĩ mô. 81.1 Các yếu tố kinh tế 91.2 Các yếu tố chính phủ và chính trị. 91.3 Những yếu tố xã hội. 91.4 Những yếu tố tự nhiên. 91.5 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật. 92. Môi trường vi mô. 102.1 Đối thủ cạnh tranh. 102.2 Người mua. 122.3 Những nhà cung cấp. 122.4 Đối thủ tiềm ẩn. 123. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường. 12III.Phân tích nội bộ. 131.Marketing. 132. Sản xuất. 143.Tài chính kế toán. 144.Nghiên cứu và phát triển. 155.Hệ thống thông tin. 166. Ma trận nội bộ. 17IV. Xác định sứ mạng và mục tiêu. 171.Xác định sứ mạng của tổ chức. 172.Xác định mục tiêu. 182.1 Khái niệm và phân loại mục tiêu. 182.2. Tiêu chuẩn của mục tiêu : 192.3. Những thành phần ảnh hưởng khi xác định mục tiêu: 19V. Quy trình hoạch định một chiến lược tổng quát: 191. Giai đoạn nhập vào: 192. Giai đoạn kết hợp: 202.1 Ma trận SWOT: 202.2 Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động(SPACE) 222.3. Ma trận BCG 23VI. Các mô hình chiến lược kinh doanh 251. Cấp công ty 251.1 Những chiến lược tăng trưởng tập trung 251.2 Những chiến lược phát triển hội nhập 271.3 Những chiến lược tăng trưởng đa dạng. 271.4 Những chiến lược suy giảm. 302. Cấp kinh doanh và bộ phận chức năng. 312.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 312.2 Chiến lược cạnh tranh. 33 Chương II: Thực trạng công tác hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 34I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định và tổ chức thức hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 341. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 342. Đặc điểm chung về vận tải biển. 352.1. Đăc điểm hoạt động sản xuất vận tải. 352.2. Chu kỳ sản xuất vận tải. 362.3. Vai trò của vận tải: 383. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 383.1. Đặc điểm về đội tàu 383.2. Đặc điểm về nguồn hàng và tuyến đường công ty đang khai thác. 403.3. Đặc điểm về lao động 403.4. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý công ty VINASHIP 41II. Thực hiện công tác hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 431.Qui trình hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty. 431.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài công ty. 441.2 Phân tích thực trạng công ty VINASHIP. 481.3. Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất một số phương án chiến lược kinh doanh. 532. Chiến lược kinh doanh của công ty Vận tải biển III VINASHIP. 552.1 Chiến lược đa dạng hoá hình thức khai thác đội tàu. 552.2. Đẩy mạnh thị trường vận chuyển nội địa và mở rộng thị trường vận chuyển sang Đông Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ. 573. Kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh 573.1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng. 573.2- Một số chỉ tiêu về tài chính. 58III- Đánh giá chiến lược và quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 581- Những ưu điểm nổi bật. 592- Những hạn chế. 593- Vấn đề và cơ hội. 60 Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty VINASHIP. 62I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các bước của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty VINASHIP. 621. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường vận chuyển làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh. 621.1 Dự báo về nhu cầu vận tải. 621.2 Xác định nhu cầu tàu. 662. Xác lập các mục tiêu của chiến lược kinh doanh. 66II.Hoàn thiện một số điều kiện để hoạch định và thực hiện thành công chiến lược kinh doanh. 671. Kiến nghị với Nhà nước. 671.1.Chính sách ưu tiên vận tải theo khu vực. 681.2 Chính sách đầu tư, sử dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị mới. 681.3 Chính sách đầu tư cho hệ thống thông tin, quản lí. 681.4 Chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng. 681.5 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho vận tải biển. 691.6 Cơ chế chính sách để hội nhập vận tải biển. 701.7 Chính sách thuế và cước phí. 711.8 Chính sách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 722. Kiến nghị đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 722.1 Công tác tổ chức quản lí của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chưa đồng bộ. 722.2 Việc phát triển đội tàu. 722.3 Áp dụng các hình thức phục vụ khách hàng tiên tiến. 732.4 Chính sách về Marketing. 743. Kiến nghị đối với công ty VINASHIP. 753.1 Ban giám đốc phải là người khởi xướng cho việc thực hiện mô hình quản lý chiến lược đồng bộ của công ty. 753.2 Cần nắm được xu hướng contaner hoá để hoà nhập vào thị trường vận tải khu vực và vận tải quốc tế. 75 Kết luận 76

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản để hoạch định chiến lược kinh doanh 3

I. Chiến lược kinh doanh. 3

1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh 3

2. Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 4

3. Hệ thống chiến lược của doanh nghiệp. 5

3.1. Các cấp của chiến lược trong doanh nghiệp. 5

3.2. Các loại chiến lược trong doanh nghiệp. 6

II.Nghiên cứu môi trường. 8

1.Môi trường vĩ mô. 8

1.1 Các yếu tố kinh tế 9

1.2 Các yếu tố chính phủ và chính trị. 9

1.3 Những yếu tố xã hội. 9

1.4 Những yếu tố tự nhiên. 9

1.5 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật. 9

2. Môi trường vi mô. 10

2.1 Đối thủ cạnh tranh. 10

2.2 Người mua. 12

2.3 Những nhà cung cấp. 12

2.4 Đối thủ tiềm ẩn. 12

3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường. 12

III.Phân tích nội bộ. 13

1.Marketing. 13

2. Sản xuất. 14

3.Tài chính kế toán. 14

4.Nghiên cứu và phát triển. 15

5.Hệ thống thông tin. 16

6. Ma trận nội bộ. 17

IV. Xác định sứ mạng và mục tiêu. 17

1.Xác định sứ mạng của tổ chức. 17

2.Xác định mục tiêu. 18

2.1 Khái niệm và phân loại mục tiêu. 18

2.2. Tiêu chuẩn của mục tiêu : 19

2.3. Những thành phần ảnh hưởng khi xác định mục tiêu: 19

V. Quy trình hoạch định một chiến lược tổng quát: 19

1. Giai đoạn nhập vào: 19

2. Giai đoạn kết hợp: 20

2.1 Ma trận SWOT: 20

2.2 Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động(SPACE) 22

2.3. Ma trận BCG 23

VI. Các mô hình chiến lược kinh doanh 25

1. Cấp công ty 25

1.1 Những chiến lược tăng trưởng tập trung 25

1.2 Những chiến lược phát triển hội nhập 27

1.3 Những chiến lược tăng trưởng đa dạng. 27

1.4 Những chiến lược suy giảm. 30

2. Cấp kinh doanh và bộ phận chức năng. 31

2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 31

2.2 Chiến lược cạnh tranh. 33

Chương II: Thực trạng công tác hoạch định và thực hiện chiến lược

kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 34

I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định

và tổ chức thức hiện chiến lược kinh doanh ở

Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 34

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 34

2. Đặc điểm chung về vận tải biển. 35

2.1. Đăc điểm hoạt động sản xuất vận tải. 35

2.2. Chu kỳ sản xuất vận tải. 36

2.3. Vai trò của vận tải: 38

3. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định

và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh ở

Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 38

3.1. Đặc điểm về đội tàu 38

3.2. Đặc điểm về nguồn hàng và tuyến đường công ty đang khai thác. 40

3.3. Đặc điểm về lao động 40

3.4. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý công ty VINASHIP 41

II. Thực hiện công tác hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược

kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 43

1.Qui trình hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty. 43

1.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài công ty. 44

1.2 Phân tích thực trạng công ty VINASHIP. 48

1.3. Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất một số phương án

chiến lược kinh doanh. 53

2. Chiến lược kinh doanh của công ty Vận tải biển III VINASHIP. 55

2.1 Chiến lược đa dạng hoá hình thức khai thác đội tàu. 55

2.2. Đẩy mạnh thị trường vận chuyển nội địa và mở rộng

thị trường vận chuyển sang Đông Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ. 57

3. Kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh 57

3.1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng. 57

3.2- Một số chỉ tiêu về tài chính. 58

III- Đánh giá chiến lược và quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 58

1- Những ưu điểm nổi bật. 59

2- Những hạn chế. 59

3- Vấn đề và cơ hội. 60

Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác

hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty VINASHIP. 62

I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các bước của quá trình

hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty VINASHIP. 62

1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường vận chuyển làm

cơ sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh. 62

1.1 Dự báo về nhu cầu vận tải. 62

1.2 Xác định nhu cầu tàu. 66

2. Xác lập các mục tiêu của chiến lược kinh doanh. 66

II.Hoàn thiện một số điều kiện để hoạch định và thực hiện

thành công chiến lược kinh doanh. 67

1. Kiến nghị với Nhà nước. 67

1.1.Chính sách ưu tiên vận tải theo khu vực. 68

1.2 Chính sách đầu tư, sử dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị mới. 68

1.3 Chính sách đầu tư cho hệ thống thông tin, quản lí. 68

1.4 Chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng. 68

1.5 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho vận tải biển. 69

1.6 Cơ chế chính sách để hội nhập vận tải biển. 70

1.7 Chính sách thuế và cước phí. 71

1.8 Chính sách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 72

2. Kiến nghị đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 72

2.1 Công tác tổ chức quản lí của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

chưa đồng bộ. 72

2.2 Việc phát triển đội tàu. 72

2.3 Áp dụng các hình thức phục vụ khách hàng tiên tiến. 73

2.4 Chính sách về Marketing. 74

3. Kiến nghị đối với công ty VINASHIP. 75

3.1 Ban giám đốc phải là người khởi xướng cho việc thực hiện

mô hình quản lý chiến lược đồng bộ của công ty. 75

3.2 Cần nắm được xu hướng contaner hoá để hoà nhập vào

thị trường vận tải khu vực và vận tải quốc tế. 75

Kết luận 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY