Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 3I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại 31. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 32. Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 42.1. Khái niệm: 42.2. Yêu cầu quản lý hàng hoá: 52.3. Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 6II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: 71. Quá trình mua hàng: 71.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ: 71.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: 81.3. Kế toán chi tiết hàng hoá: 81.3.1. Phương pháp thẻ song song: 91.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 101.3.3. Phương pháp sổ số dư: 111.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: 121.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 121.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 132. Quá trình tiêu thụ hàng hoá: 152.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ: 152.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán: 172.3. Phương pháp xác định giá vốn: 182.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu: 202.4.1. Tài khoản sử dụng: 202.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 213. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: 233.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 233.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 234. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 244.1. Hạch toán chi phí bán hàng 244.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 244.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 255. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá. 265.1. Hình thức Nhật ký chung 265.2. Hình thức Nhật ký sổ cái 275.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: 285.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ 28III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới 291. Theo hệ thồng kế toán Mỹ: 292. Theo hệ thống kế toán Anh 303. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 30PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 32I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 321. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. 322. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel. 333. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 343.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 343.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận. 343.2.1. Ban giám đốc: 353.2.2. Các bộ phận chức năng: 353.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc. 354. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán. 364.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán. 364.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 364.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 38II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. 391. Đặc điểm luân chuyển hàng hoá ở Vietel. 391.1. Bán buôn. 391.2. Bán lẻ. 402. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tại Vietel 402.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá 422.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 422.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp 492.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 582.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 582.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 592.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel. 602.3.1. Tài khoản sử dụng. 602.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp. 61PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 65I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel. 651. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 652. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 652. Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định: 664. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 665. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 676. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 68II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội . 691. Những thuận lợi đạt được. 692. Những khó khăn của Công ty: 72III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel. 731. Về công tác kế toán. 742. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý. 81KẾT LUẬN 85

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 3

I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại 3

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 3

2. Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 4

2.1. Khái niệm: 4

2.2. Yêu cầu quản lý hàng hoá: 5

2.3. Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 6

II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: 7

1. Quá trình mua hàng: 7

1.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ: 7

1.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: 8

1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá: 8

1.3.1. Phương pháp thẻ song song: 9

1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10

1.3.3. Phương pháp sổ số dư: 11

1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: 12

1.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 12

1.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13

2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá: 15

2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ: 15

2.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán: 17

2.3. Phương pháp xác định giá vốn: 18

2.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu: 20

2.4.1. Tài khoản sử dụng: 20

2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 21

3. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: 23

3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 23

3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 23

4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 24

4.1. Hạch toán chi phí bán hàng 24

4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24

4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 25

5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá. 26

5.1. Hình thức Nhật ký chung 26

5.2. Hình thức Nhật ký sổ cái 27

5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: 28

5.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ 28

III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới 29

1. Theo hệ thồng kế toán Mỹ: 29

2. Theo hệ thống kế toán Anh 30

3. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 30

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 32

I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 32

1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. 32

2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel. 33

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 34

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 34

3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận. 34

3.2.1. Ban giám đốc: 35

3.2.2. Các bộ phận chức năng: 35

3.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc. 35

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán. 36

4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán. 36

4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 36

4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 38

II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. 39

1. Đặc điểm luân chuyển hàng hoá ở Vietel. 39

1.1. Bán buôn. 39

1.2. Bán lẻ. 40

2. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tại Vietel 40

2.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá 42

2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 42

2.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp 49

2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 58

2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 58

2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 59

2.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel. 60

2.3.1. Tài khoản sử dụng. 60

2.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp. 61

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 65

I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel. 65

1. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 65

2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 65

2. Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định: 66

4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 66

5. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 67

6. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 68

II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội . 69

1. Những thuận lợi đạt được. 69

2. Những khó khăn của Công ty: 72

III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel. 73

1. Về công tác kế toán. 74

2. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý. 81

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY