Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Mục lụcDANH MỤC CÁC BẢNG 4DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ 4LỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục đích nghiên cứu 13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của luận văn 2CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 31.1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 31.1.1. Một số khái niệm cơ bản 31.1.2. Vai trò của đào tạo phát triển nhân lực 41.2. CÁC NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 61.2.1. Đào tạo và phát triển phải hướng vào việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức 61.2.2. Đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu đào tạo 61.2.3. Đào tạo phải gắn với việc sử dụng nhân lực sau đào tạo 61.2.4. Việc tổ chức quá trình đào tạo phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất – kinh doanh và công tác của tổ chức 61.2.5. Kế hoạch đào tạo phải có tính khả thi 71.2.6. Đào tạo phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả 71.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐÀO TẠO 71.3.1. Theo mục đích đào tạo 71.3.2. Theo thời gian 81.3.3. Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo 81.4. MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG DOANH NGHIỆP 91.5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 121.5.1. Giai đoạn 1: Xác định nhu cầu đào tạo 121.5.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn đào tạo 141.5.3. Giai đoạn 3: Đánh giá sau đào tạo 151.6. SỬ DỤNG NHÂN LỰC SAU ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 171.7. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 181.7.1. Các yếu tố bên ngoài 181.7.2. Các yếu tố bên trong 19CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 202.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 202.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 202.1.2. Lĩnh vực hoạt động 212.1.3. Bộ máy tổ chức 222.1.4. Phương hướng phát triển 242.2. CÁC YÊU CẦU CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 242.2.1. Yêu cầu khách quan 242.2.2. Yêu cầu chủ quan 252.3. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 262.3.1. Các yếu tố bên ngoài 262.3.2. Các yếu tố bên trong 272.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 322.4.1. Sơ lược bộ máy phụ trách công tác đào tạo 322.4.2. Chính sách đào tạo của HiPT Group 332.4.3. Tình hình tổ chức đào tạo tại HiPT Group 362.4.4. Quy trình đào tạo 432.4.5. Sử dụng nhân lực sau đào tạo 492.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 492.5.1. Một số kết quả đạt được 492.5.2. Một số điểm tồn tại 50CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 523.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 523.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 523.2.1. Xây dựng phong trào học tập, tự đào tạo trong nội bộ tổ chức HiPT Group 533.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xác định nhu cầu đào tạo phát triển 553.2.3. Tăng cường hiệu quả đánh giá sau đào tạo 563.2.4. Tập trung tăng cường các hoạt động đào tạo nội bộ 573.2.5. Làm rõ giá trị của các khóa đào tạo bên ngoài đối với công việc và sự nghiệp của cán bộ nhân viên qua đó nâng cao hiệu quả hình thức đào tạo bên ngoài 593.2.6. Tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên ứng dụng các kiến thức kỹ năng đã học vào công việc trong thực tế 603.2.7. Một số biện pháp khác 603.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 61KẾT LUẬN 63Danh mục tài liệu tham khảo 64Phụ lục 64

Mục lục

DANH MỤC CÁC BẢNG 4

DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ 4

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của luận văn 2

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 3

1.1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 3

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 3

1.1.2. Vai trò của đào tạo phát triển nhân lực 4

1.2. CÁC NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 6

1.2.1. Đào tạo và phát triển phải hướng vào việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức 6

1.2.2. Đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu đào tạo 6

1.2.3. Đào tạo phải gắn với việc sử dụng nhân lực sau đào tạo 6

1.2.4. Việc tổ chức quá trình đào tạo phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất – kinh doanh và công tác của tổ chức 6

1.2.5. Kế hoạch đào tạo phải có tính khả thi 7

1.2.6. Đào tạo phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả 7

1.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐÀO TẠO 7

1.3.1. Theo mục đích đào tạo 7

1.3.2. Theo thời gian 8

1.3.3. Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo 8

1.4. MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG DOANH NGHIỆP 9

1.5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 12

1.5.1. Giai đoạn 1: Xác định nhu cầu đào tạo 12

1.5.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn đào tạo 14

1.5.3. Giai đoạn 3: Đánh giá sau đào tạo 15

1.6. SỬ DỤNG NHÂN LỰC SAU ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 17

1.7. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 18

1.7.1. Các yếu tố bên ngoài 18

1.7.2. Các yếu tố bên trong 19

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 20

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 20

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 20

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động 21

2.1.3. Bộ máy tổ chức 22

2.1.4. Phương hướng phát triển 24

2.2. CÁC YÊU CẦU CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 24

2.2.1. Yêu cầu khách quan 24

2.2.2. Yêu cầu chủ quan 25

2.3. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 26

2.3.1. Các yếu tố bên ngoài 26

2.3.2. Các yếu tố bên trong 27

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 32

2.4.1. Sơ lược bộ máy phụ trách công tác đào tạo 32

2.4.2. Chính sách đào tạo của HiPT Group 33

2.4.3. Tình hình tổ chức đào tạo tại HiPT Group 36

2.4.4. Quy trình đào tạo 43

2.4.5. Sử dụng nhân lực sau đào tạo 49

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 49

2.5.1. Một số kết quả đạt được 49

2.5.2. Một số điểm tồn tại 50

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI HiPT Group 52

3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 52

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 52

3.2.1. Xây dựng phong trào học tập, tự đào tạo trong nội bộ tổ chức HiPT Group 53

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xác định nhu cầu đào tạo phát triển 55

3.2.3. Tăng cường hiệu quả đánh giá sau đào tạo 56

3.2.4. Tập trung tăng cường các hoạt động đào tạo nội bộ 57

3.2.5. Làm rõ giá trị của các khóa đào tạo bên ngoài đối với công việc và sự nghiệp của cán bộ nhân viên qua đó nâng cao hiệu quả hình thức đào tạo bên ngoài 59

3.2.6. Tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên ứng dụng các kiến thức kỹ năng đã học vào công việc trong thực tế 60

3.2.7. Một số biện pháp khác 60

3.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 61

KẾT LUẬN 63

Danh mục tài liệu tham khảo 64

Phụ lục 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY