Luận văn Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Hồng Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1

1 Khái niệm, tầm quan trọng của ĐGTHCV trong doanh nghiệp 1

1.1. Khái niệm 1

1.2. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc 1

1.3. Hệ thống Đánh giá thực hiện công việc 2

1.1.3.1. Các yếu tố của 1 hệ thống đánh giá 2

1.1.3.2. Các yêu cầu đối với 1 hệ thống đánh giá 2

1.4. Mối quan hệ giữa Đánh giá thực hiện công việc với các hoạt động của Quản trị nhân lực 3

2. Tiến trình đánh giá thực hiện công việc 3

2.1. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 3

2.2. Lựa chọn người đánh giá 3

2.3. Xác định chu kỳ đánh giá 4

2.4. Đào tạo người đánh giá 4

2.5. Thực hiện phỏng vấn đánh giá 4

3. Một số phương pháp ĐGTHCV 6

3.1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ hoạ 6

3.2 Phương pháp thang đo dựa trên hành vi 7

3.3 Nhóm phương pháp so sánh 8

3.3.1 Phương pháp xếp hạng: 9

3.3.2 Phương pháp so sánh cặp: 9

3.3.3 Phương pháp phân phối bắt buộc 9

3.4 Phương pháp mẫu tường thuật 10

3.5 Phương pháp quản lý bằng mục tiêu. 10

3.6 Một số phương pháp khác 11

4. Vai trò của phòng nhân sự trong công tác đánh giá thực hiện công việc 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HỒNG HÀ 13

1. Tổng quan về chi nhánh 13

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 13

1.2 Đặc điểm của chi nhánh 13

1.2.1. Đặc điểm về mặt hàng dịch vụ 13

1.2.2. Đặc điểm lao động 13

1.3 Đặc điểm hoạt động quản trị nhân lực 16

1.3.1. Cơ cấu phòng quản trị nhân lực 16

1.3.2 Trách nhiệm và quyền hạn của phòng hành chính – nhân sự 16

2. Phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà 17

2.1 Phương pháp đánh giá. 17

2.2 Xây dựng tiêu thức đánh giá 17

2.2.1 Xây dựng tiểu chuẩn thực hiện công việc 17

2.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá 19

2.2.3 Cách xác định điểm cho từng tiêu thức đánh giá 20

2.3 Người đánh giá. 24

2.4 Chu kỳ đánh giá 26

2.5 Đào tạo người đánh giá 26

2.6 Phỏng vấn đánh giá và thông tin phản hồi. 26

3. Sử dụng thông tin đánh giá và hiệu quả của công tác đánh giá 27

3.1 Hiện nay tại chi nhánh, kết quả đánh giá được sử dụng với mục đích chính là tính trả lương kinh doanh hàng tháng cho người lao động. 27

3.2 Ngoài việc sử dụng thông tin đánh giá để tính lương cho người lao động thì Chi nhánh còn sử dụng chúng vào công tác thi đua, khen thưởng cho người lao động. 31

3.3 Chi nhánh còn sử dụng công tác ĐGTHCV vào công tác định mức lao động. 32

3.4 Lợi ích của công tác ĐGTHCV chưa được chi nhánh sử dụng vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 32

3.5 Vai trò của phòng hành chính nhân sự và trách nhiệm của các cán bộ quản lý các cấp trong việc triển khai công tác ĐGTHCV. 33

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐGTHCV TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HỒNG HÀ 34

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và những khó khăn, thuận lợi của chi nhánh trong thời gian tới 34

1.1 Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu 34

1.2 Những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của ngân hàng 35

2. Các biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện ĐGTHCV 36

2.1 Các biện pháp cụ thể cho từng yếu tố của hệ thống đánh giá. 36

2.2. Các giải pháp, kiến nghị mang tính lâu dài. 43

2.2.1. Hoàn thiện cơ chế tiền lương: 43

2.2.2. Xây dựng văn hoá đánh giá, thi đua nghiêm túc, hiệu quả. 44

2.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân sự có năng lực. 44

3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống ĐGTHCV tại ngân hàng 45

3.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá 45

3.2 Lựa chọn người đánh giá 45

3.3 Chu kỳ đánh giá 45

3.4 Xây dựng tiêu tức đánh gía 45

3.4.1 Sử dụng các văn bản PTCV trong khi xây dựng 45

3.4.2 Sử dụng bản nội quy, kỷ luật lao động, sổ tay nhân viên trong đánh giá 46

3.4.3 Nội dung các đánh giá 46

3.5 Xác định điểm cho từng tiêu thức 46

3.6 Xây dựng mẫu phiếu 47

3.7. Kết quả đánh giá 48

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY