Luận văn Hoàn thiện công nghệ xây dựng và truyền tải phim quảng cáo ở công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội (BTS)

MỤC LỤCChương I: Tổng quan về quảng cáo trên truyền hình 3I. Các loại phương tiện quảng cáo 31.1. Quảng cáo trên báo 31.2. Quảng cáo trên tạp chí 31.3. quảng cáo truyền hình 41.4. Quảng cáo trên truyền thanh 41.5. Quảng cáo thư trực tiếp 41.6. Quảng cáo ngoài tròi 41.7. Quảng cáo quá cảnh 51.8. Quảng cáo internet 5II. Đặc trưng của quảng cáo trên truyền hình 52.1 ưu điểm của quảng cáo trên truyền hình 62.1.1 Phạm vi 62.1.2 Phạm vi địa lý có chọn lọc 62.1.3 Tính động trong quảng cáo truyền hình 62.1.4 Chi phí phần ngàn thấp 72.2 Những nhược điểm quảng cáo truyền hình 72.1.1 Chi phí tuyết đối lớn 82.2.2 Tuổi thọ quảng cáo truyền hình thấp 82.2.3 Hạn chế về thời gian quảng cáo 82.2.4 Quảng cáo truyền hình thiếu những phân khúc rõ ràng 82.3 Thông điệp quảng cáo truyền hình 82.4 Truyền tải quảng cáo truyền hình 112.4.1 Bảo trợ 112.4.2 Tự giới thiệu 112.4.3 Mua spot 12III. Quá trình ra đời và phát triển của quảng cáo trên truyền hình 123.1 Quảng cáo truyền hình quốc tế 123.2 Quảng cáo truyền hình Việt Nam 13Chương 2 14A. thực trạng hoạt động xây&truyền tảI phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh-truyền hình hà nội (bts) 14I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 152.1. Bộ máy quản lý gồm 152.2. Bộ phận nghiệp vụ 152.3. Bộ phận kinh doanh dịch vụ 152.4. Các đơn vị hạch toán theo phương thức báo sổ 17III. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 173.1 Nhận thầu thiết kế và thi công các công trình truyền thanh gồm: 173.2. Tư vấn thiết kế thi công công trình xây dựng các mạng nội bộ, mạng truyền hình cáp. 173.3. Kinh doanh thiết bị truyền thanh, phát thanh, truyền hình. 173.4. Kinh doanh thiết bị vật tư ngành văn hoá, viễn thông, vật tư phục vụ sản xuất hàng hoá tiêu dùng, phương tiện vận tải và dịch vụ vận tải. 173.5. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án truyền thanh- truyền hình do cấp có thẩm quyền giao. 17IV. Môi trường kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 17V. Các nguồn lực của công ty 185.1. Nguồn lực tài chính 185.1.1. Hoạt động triển khai dự án CATV 195.1.2. Hoạt động xây lắp và Quản lý truyền thanh. 205.1.3. Hoạt động kinh doanh- dịch vụ 215.2. Nguồn nhân lực 225.2. Nguồn lực kỹ thuật công nghệ: 225.4. Nguồn lực Marketing 23VI. Thực trạng kinh doanh của công ty 256.1. Hoạt động triển khai dự án CATV 256.2. Hoạt động Xây lắp và quản lý Truyền Thanh 26B. Thực trạng hoạt động xây dựng phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội ( BTS ). 271.Phòng sáng tạo ý tưởng 272. Quay phim quảng cáo ( sản xuất phim quảng cáo ). 292.1 Chuẩn bị quay phim 293. Viết lời quảng cáo và âm nhạc trong phim quảng cáo . 304. Những phim quảng cáo tiểu biểu đã được xây dựng của công ty Trong những năm qua công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội 305. Những khó khăn mà công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội gặp phải khi xây dựng phim quảng cáo. 31III. Thực trạng hoạt động truyền tải phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội. 321. Kế hoạch truyền thông của đài. 322. Việc lập thời gian truyền tải thông điệp của công ty. 32Chương III 34Hoàn thiện công nghệ xây dựng và truyền tải phim quảng cáo ở BTS 34A. Hoàn thiện công nghệ xây dựng phim quảng cáo 34II. Sản xuất phim quảng cáo 362.1 Giai đoạn tiền sản xuất 362.1.1 Lựa chọn băng hình ( băng nhựa hay băng từ ) 372.1.4 Định giá và bỏ thầu dự án phim 382.1.5 Đội ngũ nhân sự làm phim 382.1.7 Đạo diễn 402.1.11 Thiết kế cảnh dàn dựng và chọn lựa điểm quay. 422.1.12 Tổ chức buổi họp 422.2 Giai đoạn sản xuất phim quảng cáo 432.2.1 Giai đoạn chuẩn bị quay phim 432.2.2 Quay phim 442.3 Giai đoạn hậu sản xuất phim 452.3.1 Biên tập 452.3.2 Thu âm, thêm kỹ xảo điện ảnh va trộn âm 45B. Hoàn thiện công nghệ truyền tải phim quảng cáo 451. Xây dựng mục tiêu truyền thông 452. Tiếp cận khán giả mục tiêu 462.1 Truyền đạt thông điệp 462.2 Chỉ số tiếp cận và tần suất phát sóng 463. Trọng lượng thông điệp 474. Xây dựng chiến lược truyền thông trên truyền hình 475. Lập thời biểu truyền đạt thông điệp 485.1 Xác định thời gian truyền tải thông điệp 485.2 Xác định tính liên tục 486. Sử dụng máy vi tính trong việc lập kế hoạch truyền thông 507. Tiến hành kế hoạch truyền thông 502. Pháp lệnh quảng cáo và kiến nghị 51III. Một số kiến nghị 511. Kiến nghị đối với hiệp hội quảng cáo 51

MỤC LỤC

Chương I: Tổng quan về quảng cáo trên truyền hình 3

I. Các loại phương tiện quảng cáo 3

1.1. Quảng cáo trên báo 3

1.2. Quảng cáo trên tạp chí 3

1.3. quảng cáo truyền hình 4

1.4. Quảng cáo trên truyền thanh 4

1.5. Quảng cáo thư trực tiếp 4

1.6. Quảng cáo ngoài tròi 4

1.7. Quảng cáo quá cảnh 5

1.8. Quảng cáo internet 5

II. Đặc trưng của quảng cáo trên truyền hình 5

2.1 ưu điểm của quảng cáo trên truyền hình 6

2.1.1 Phạm vi 6

2.1.2 Phạm vi địa lý có chọn lọc 6

2.1.3 Tính động trong quảng cáo truyền hình 6

2.1.4 Chi phí phần ngàn thấp 7

2.2 Những nhược điểm quảng cáo truyền hình 7

2.1.1 Chi phí tuyết đối lớn 8

2.2.2 Tuổi thọ quảng cáo truyền hình thấp 8

2.2.3 Hạn chế về thời gian quảng cáo 8

2.2.4 Quảng cáo truyền hình thiếu những phân khúc rõ ràng 8

2.3 Thông điệp quảng cáo truyền hình 8

2.4 Truyền tải quảng cáo truyền hình 11

2.4.1 Bảo trợ 11

2.4.2 Tự giới thiệu 11

2.4.3 Mua spot 12

III. Quá trình ra đời và phát triển của quảng cáo trên truyền hình 12

3.1 Quảng cáo truyền hình quốc tế 12

3.2 Quảng cáo truyền hình Việt Nam 13

Chương 2 14

A. thực trạng hoạt động xây&truyền tảI phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh-truyền hình hà nội (bts) 14

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 15

2.1. Bộ máy quản lý gồm 15

2.2. Bộ phận nghiệp vụ 15

2.3. Bộ phận kinh doanh dịch vụ 15

2.4. Các đơn vị hạch toán theo phương thức báo sổ 17

III. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 17

3.1 Nhận thầu thiết kế và thi công các công trình truyền thanh gồm: 17

3.2. Tư vấn thiết kế thi công công trình xây dựng các mạng nội bộ, mạng truyền hình cáp. 17

3.3. Kinh doanh thiết bị truyền thanh, phát thanh, truyền hình. 17

3.4. Kinh doanh thiết bị vật tư ngành văn hoá, viễn thông, vật tư phục vụ sản xuất hàng hoá tiêu dùng, phương tiện vận tải và dịch vụ vận tải. 17

3.5. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án truyền thanh- truyền hình do cấp có thẩm quyền giao. 17

IV. Môi trường kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 17

V. Các nguồn lực của công ty 18

5.1. Nguồn lực tài chính 18

5.1.1. Hoạt động triển khai dự án CATV 19

5.1.2. Hoạt động xây lắp và Quản lý truyền thanh. 20

5.1.3. Hoạt động kinh doanh- dịch vụ 21

5.2. Nguồn nhân lực 22

5.2. Nguồn lực kỹ thuật công nghệ: 22

5.4. Nguồn lực Marketing 23

VI. Thực trạng kinh doanh của công ty 25

6.1. Hoạt động triển khai dự án CATV 25

6.2. Hoạt động Xây lắp và quản lý Truyền Thanh 26

B. Thực trạng hoạt động xây dựng phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội ( BTS ). 27

1.Phòng sáng tạo ý tưởng 27

2. Quay phim quảng cáo ( sản xuất phim quảng cáo ). 29

2.1 Chuẩn bị quay phim 29

3. Viết lời quảng cáo và âm nhạc trong phim quảng cáo . 30

4. Những phim quảng cáo tiểu biểu đã được xây dựng của công ty Trong những năm qua công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội 30

5. Những khó khăn mà công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội gặp phải khi xây dựng phim quảng cáo. 31

III. Thực trạng hoạt động truyền tải phim quảng cáo tại công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình Hà Nội. 32

1. Kế hoạch truyền thông của đài. 32

2. Việc lập thời gian truyền tải thông điệp của công ty. 32

Chương III 34

Hoàn thiện công nghệ xây dựng và truyền tải phim quảng cáo ở BTS 34

A. Hoàn thiện công nghệ xây dựng phim quảng cáo 34

II. Sản xuất phim quảng cáo 36

2.1 Giai đoạn tiền sản xuất 36

2.1.1 Lựa chọn băng hình ( băng nhựa hay băng từ ) 37

2.1.4 Định giá và bỏ thầu dự án phim 38

2.1.5 Đội ngũ nhân sự làm phim 38

2.1.7 Đạo diễn 40

2.1.11 Thiết kế cảnh dàn dựng và chọn lựa điểm quay. 42

2.1.12 Tổ chức buổi họp 42

2.2 Giai đoạn sản xuất phim quảng cáo 43

2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị quay phim 43

2.2.2 Quay phim 44

2.3 Giai đoạn hậu sản xuất phim 45

2.3.1 Biên tập 45

2.3.2 Thu âm, thêm kỹ xảo điện ảnh va trộn âm 45

B. Hoàn thiện công nghệ truyền tải phim quảng cáo 45

1. Xây dựng mục tiêu truyền thông 45

2. Tiếp cận khán giả mục tiêu 46

2.1 Truyền đạt thông điệp 46

2.2 Chỉ số tiếp cận và tần suất phát sóng 46

3. Trọng lượng thông điệp 47

4. Xây dựng chiến lược truyền thông trên truyền hình 47

5. Lập thời biểu truyền đạt thông điệp 48

5.1 Xác định thời gian truyền tải thông điệp 48

5.2 Xác định tính liên tục 48

6. Sử dụng máy vi tính trong việc lập kế hoạch truyền thông 50

7. Tiến hành kế hoạch truyền thông 50

2. Pháp lệnh quảng cáo và kiến nghị 51

III. Một số kiến nghị 51

1. Kiến nghị đối với hiệp hội quảng cáo 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY