Luận văn Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại hỗn hợp của công ty TNHH Trần Liên Thịnh

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA XTTM HỖN HỢP VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA MARKETING- MIX. 31. Khái niệm và vai trò của XTTM hỗn hợp : 32. Bản chất của hoạt động XTTM hỗn hợp 43. Mối quan hệ của XTTM hỗn hợp với các yếu tố khác của Marketing-mix 6II. NHỮNG NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP 81. Sản phẩm và đặc tính chu kỳ của sản phẩm 82. Đặc tính khách hàng và động thái thị trường 113. Đặc trưng và ưu nhược điểm của công cụ XTTM hỗn hợp. 15III. NỘI DUNG CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH 221. Xác định mục tiêu của công nghệ Marketing XTTM hỗn hợp. 232. Xác định công chúng mục tiêu 243. Xác định các thông điệp 244. Lựa chọn kênh và phối thức XTTM hỗn hợp 265. Xác định ngân sách XTTM hỗn hợp 296. Kiểm tra và đánh giá công nghệ marketing XTTM hỗn hợp 29IV. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MARKETING VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP. 301. Yêu cầu đánh giá marketing xúc tiến thương mại hỗn hợp 302. Các nguyên tắc đánh giá 313. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá 32CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP Ở CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH 34I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 341. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty : 342. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty 343. Khái quát về thị trường và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước tinh khiết 384. Các kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 1999 - 2001. 44II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NGHỆ VẬN HÀNG MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH. 451. Quá trình vận hành công nghệ marketing xúc tiến thương mại hỗn hợp của Công ty 452. Phân tích sự phối hợp giữa các phối thức xúc tiến thương mại hỗn hợp của Công ty. 49III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY 521. Dựa vào một số tiêu chí về đo lường kết quả 522. Phân tích tổ chức kênh tiêu thụ 533. Một số nét chính về hoạt động XTTM hỗn hợp của công ty 544. Đánh giá chung: 55CHƯƠNG III: NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH 57I. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI: 571. Dự báo môi trường kinh doanh của công ty: 572. Dự báo thị trường của công ty trong thời gian tới: 59II. PHƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC LẬP, VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY: 611. Xây dựng phương hướng kinh doanh của công ty : 612. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác lập, vận hành công nghệ marketing XTTM hỗn hợp của công ty 63III. NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH. 641. Đề xuất đối với Công ty 642. Các đề xuất khác đối với Công ty 673. Đề xuất tầm vĩ mô (Các cấp quản lý): 73KẾT LUẬN 76

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA XTTM HỖN HỢP VÀ

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA MARKETING- MIX. 3

1. Khái niệm và vai trò của XTTM hỗn hợp : 3

2. Bản chất của hoạt động XTTM hỗn hợp 4

3. Mối quan hệ của XTTM hỗn hợp với các yếu tố khác của Marketing-mix 6

II. NHỮNG NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NGHỆ MARKETING

XTTM HỖN HỢP 8

1. Sản phẩm và đặc tính chu kỳ của sản phẩm 8

2. Đặc tính khách hàng và động thái thị trường 11

3. Đặc trưng và ưu nhược điểm của công cụ XTTM hỗn hợp. 15

III. NỘI DUNG CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP

CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH 22

1. Xác định mục tiêu của công nghệ Marketing XTTM hỗn hợp. 23

2. Xác định công chúng mục tiêu 24

3. Xác định các thông điệp 24

4. Lựa chọn kênh và phối thức XTTM hỗn hợp 26

5. Xác định ngân sách XTTM hỗn hợp 29

6. Kiểm tra và đánh giá công nghệ marketing XTTM hỗn hợp 29

IV. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU

ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MARKETING VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP. 30

1. Yêu cầu đánh giá marketing xúc tiến thương mại hỗn hợp 30

2. Các nguyên tắc đánh giá 31

3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP Ở CÔNG TY TNHH

TRẦN LIÊN THỊNH 34

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦA CÔNG TY 34

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty : 34

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty 34

3. Khái quát về thị trường và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước tinh khiết 38

4. Các kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 1999 - 2001. 44

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NGHỆ VẬN HÀNG MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TNHH

TRẦN LIÊN THỊNH. 45

1. Quá trình vận hành công nghệ marketing xúc tiến thương mại

hỗn hợp của Công ty 45

2. Phân tích sự phối hợp giữa các phối thức xúc tiến thương mại hỗn hợp

của Công ty. 49

III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ

HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY 52

1. Dựa vào một số tiêu chí về đo lường kết quả 52

2. Phân tích tổ chức kênh tiêu thụ 53

3. Một số nét chính về hoạt động XTTM hỗn hợp của công ty 54

4. Đánh giá chung: 55

CHƯƠNG III: NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY

TNHH TRẦN LIÊN THỊNH 57

I. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA

CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI: 57

1. Dự báo môi trường kinh doanh của công ty: 57

2. Dự báo thị trường của công ty trong thời gian tới: 59

II. PHƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC LẬP, VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING XTTM HỖN HỢP CỦA CÔNG TY: 61

1. Xây dựng phương hướng kinh doanh của công ty : 61

2. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác lập, vận hành công nghệ marketing XTTM hỗn hợp của công ty 63

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖN HỢP

CỦA CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN THỊNH. 64

1. Đề xuất đối với Công ty 64

2. Các đề xuất khác đối với Công ty 67

3. Đề xuất tầm vĩ mô (Các cấp quản lý): 73

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY