Luận văn Hoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu. iv

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU NSNN VÀ CƠ CHẾ PHÂN

CHIA NGUỒN THU NSNN .5

1.1. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CHẾ PHÂN CHIA NGUỒN THU

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .5

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thu ngân sách nhà nước.5

1.1.1.1. Khái niệm về thu ngân sách nhà nước .5

1.1.1.2. Đặc điểm của thu ngân sách nhà nước.6

1.1.2. Cơ chế phân chia nguồn thu NSNN.7

1.1.3. Nội dung của thu NSNN và các nhân tố ảnh hưởng .8

1.1.3.1. Nội dung của thu NSNN .8

1.1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN.13

1.2. Phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách .15

1.2.1. Sự cần thiết phải phân chia nguồn thu .15

1.2.2. Các nguyên tắc phân chia nguồn thu .16

1.2.3. Các cơ chế chính trong phân chia nguồn thu .17

1.3. Vai trò của thu ngân sách nhà nước và phân chia nguồn thu ngân sách đối với

phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường .21

1.3.1. Thu ngân sách và phân chia nguồn thu ngân sách góp phần điều chỉnh nền

kinh tế, phân bổ nguồn lực xã hội .22

1.3.2. Thu ngân sách và phân chia nguồn thu ngân sách góp phần điều hòa thu nhập,

thực hiện công bằng xã hội trong phân phối .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY