Luận văn Hoàn thiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG 3

1.1.1 Khái niệm tiền lương 3

1.1.2 Vai trò của tiền lương 4

1.2 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 6

1.2.1 Khái niệm chính sách tiền lương 6

1.2.2 Vai trò của chính sách tiền lương 7

1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 8

1.3.1 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tiền lương và chính sách tiền lương. 8

1.3.2 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng tới tiền lương và chính sách tiền lương. 10

1.4 NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 13

1.4.1 Quy định về lương tối thiểu chung 13

1.4.2 Quy định về thang lương, bảng lương và các mức phụ cấp 13

1.4.3 Quy định về xây dựng, sử dụng và quản lý quỹ tiền lương 15

1.4.4 Quy định về hình thức trả lương 16

1.5 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (NHPTVN). 19

2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHPTVN. 19

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 19

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng (Ban) NHPTVN 20

2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của NHPTVN 24

2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN. 28

2.2.1 Quan điểm trả lương của NHPTVN. 28

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương của NHPTVN. 29

2.2.3 Quy định về xếp lương và phụ cấp lương. 33

2.2.3.1 Quy định về xếp lương 33

2.2.3.2 Phụ cấp lương 35

2.2.4 Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dựng quỹ lương kỳ kế hoạch theo phương pháp tổng thu trừ tổng chi (không lương). 37

2.2.4.1 Điều kiện áp dụng hệ số gia tăng tiền lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá tiền lương. 37

2.2.4.2 Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch 39

2.2.5 Phân bổ quỹ tiền lương. 45

2.2.6 Chi trả lương cho từng cán bộ viên chức. 50

2.2.7 Nhận xét và đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương của NHPTVN. 57

2.2.7.1 Thực trạng trả lương tại Hội sở chính. 57

2.2.7.2 Thành tựu đạt được 62

2.2.7.3Hạn chế và nguyên nhân 63

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN 65

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN. 65

3.1.1 Định hướng hoạt động 65

3.1.2 Định hướng đổi mới chính sách tiền lương trong thời gian tới 67

3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN. 70

3.2.1 Giải pháp kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước và các bộ ngành có liên quan. 70

3.2.2 Giải pháp kiến nghị đối với Ban lãnh đạo NHPTVN 72

3.2.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng quỹ tiền lương 72

3.2.2.2 Về chi trả lương cho cán bộ viên chức: 75

3.2.2.3 Hệ thống các biện pháp hỗ trợ. 83

KẾT LUẬN 86

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY