Luận văn Hoàn thị nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Seabank

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.4 Khái quát về công ty chứng khoán 31.4.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm công ty chứng khoán 31.1.1.1 khái niệm 31.1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán 31.1.1.3 Đặc điểm của công ty chứng khoán 4 1.4.2 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 41.4.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán 41.4.2.2 Nghiệp vụ tự doanh 41.4.2.3 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 51.4.2.4 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 51.5 Những vấn đề cơ bản của bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 51.2.1 khái niệm phát hành chứng khoán 51.2.1.1 Phương thức phát hành chứng khoán 61.2.1.2 Phát hành riêng lẻ 61.2.1.3 Phát hành chứng khoán ra công chúng 61.2.1.4 Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng . 61.2.2 Khái niệm bảo lãnh chứng khoán 71.2.2.1 Các phương thức bảo lãnh phát hành 71.2.3 Nguyên tắc chung của bảo lãnh phát hành chứng khoán 81.2.4 Các hành vi bị cấm trong bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với công ty. 91.2.4.1 Đối với công ty 91.2.4.2 Đối với nhân viên bảo lãnh phát hành 101.3 Quy định phòng ngừa rủi ro trong hoạt động bảo lãnh phát hành 101.4 Cơ cấu tổ chức - quyền hạn và 101.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động bảo lãnh phát hành 111.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh 111.4.2.1 Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với công ty cổ phần 11 1.4.2.2 Hội đồng đầu tư 111.4.2.3 Giám đốc Công ty 121.4.2.4 Phó giám đốc công ty 121.4.2.5 Trưởng phòng Tự doanh - phát hành 121.5 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 131.5.1 Đối với doanh nghiệp 131.5.2 Đối với công ty chứng khoán 14CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK 152.8 Khái quát về Công ty Chứng khoán SEABANK 152.8.1 Sơ lược quá trình phát triển 152.8.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự 162.8.3 Cơ cấu tổ chức 162.8.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại trụ sở chính 192.8.5 Cơ cấu nhân sự 212.8.6 Hoạt động kinh doanh của công ty 222.9 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 222.10 Mục đích xây quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 222.11 Phạm vi áp dụng 222.12 Xây dựng quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trên cơ sở tham chiếu một số tài liệu sau 232.13 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán 242.13.1 Quy trình chung 242.13.2 Nội dung chi tiết 242.14 Những thành công đạt được và hạn chế của của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 462.14.1 Thành công đạt được 462.14.2 Hạn chế và nguyên nhân 48CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 523.4 Định hướng phát triển Công ty Chứng khoán Seabank 523.4.1 Định hướng phát triển chung 523.4.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Seabank 523.5 Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Seabank 543.5.1 Một số quy định cần thực hiện đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 543.5.2 Quy định về kiểm soát hồ sơ tài liệu 543.5.3 Quy định khắc phục, phòng ngừa rủi ro 563.6 Một số kiến nghị đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 573.6.1 Đối với các bộ ngành liên quan 573.6.2 Đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 593.6.3 Đối với các trung tâm giao dịch 603.6.4 Đối với Công ty mẹ là Ngân hàng Thương mại Đông Nam Á 603.6.5 Đối với Công ty Chứng khoán Seabank 60KẾT KUẬN 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.4 Khái quát về công ty chứng khoán 3

1.4.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm công ty chứng khoán 3

1.1.1.1 khái niệm 3

1.1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán 3

1.1.1.3 Đặc điểm của công ty chứng khoán 4

1.4.2 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 4

1.4.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán 4

1.4.2.2 Nghiệp vụ tự doanh 4

1.4.2.3 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 5

1.4.2.4 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 5

1.5 Những vấn đề cơ bản của bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 5

1.2.1 khái niệm phát hành chứng khoán 5

1.2.1.1 Phương thức phát hành chứng khoán 6

1.2.1.2 Phát hành riêng lẻ 6

1.2.1.3 Phát hành chứng khoán ra công chúng 6

1.2.1.4 Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng . 6

1.2.2 Khái niệm bảo lãnh chứng khoán 7

1.2.2.1 Các phương thức bảo lãnh phát hành 7

1.2.3 Nguyên tắc chung của bảo lãnh phát hành chứng khoán 8

1.2.4 Các hành vi bị cấm trong bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với công ty. 9

1.2.4.1 Đối với công ty 9

1.2.4.2 Đối với nhân viên bảo lãnh phát hành 10

1.3 Quy định phòng ngừa rủi ro trong hoạt động bảo lãnh phát hành 10

1.4 Cơ cấu tổ chức - quyền hạn và 10

1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động bảo lãnh phát hành 11

1.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh 11

1.4.2.1 Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với công ty cổ phần 11

1.4.2.2 Hội đồng đầu tư 11

1.4.2.3 Giám đốc Công ty 12

1.4.2.4 Phó giám đốc công ty 12

1.4.2.5 Trưởng phòng Tự doanh - phát hành 12

1.5 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 13

1.5.1 Đối với doanh nghiệp 13

1.5.2 Đối với công ty chứng khoán 14

CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK 15

2.8 Khái quát về Công ty Chứng khoán SEABANK 15

2.8.1 Sơ lược quá trình phát triển 15

2.8.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự 16

2.8.3 Cơ cấu tổ chức 16

2.8.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại trụ sở chính 19

2.8.5 Cơ cấu nhân sự 21

2.8.6 Hoạt động kinh doanh của công ty 22

2.9 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 22

2.10 Mục đích xây quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 22

2.11 Phạm vi áp dụng 22

2.12 Xây dựng quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trên cơ sở tham chiếu một số tài liệu sau 23

2.13 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán 24

2.13.1 Quy trình chung 24

2.13.2 Nội dung chi tiết 24

2.14 Những thành công đạt được và hạn chế của của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 46

2.14.1 Thành công đạt được 46

2.14.2 Hạn chế và nguyên nhân 48

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 52

3.4 Định hướng phát triển Công ty Chứng khoán Seabank 52

3.4.1 Định hướng phát triển chung 52

3.4.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Seabank 52

3.5 Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Seabank 54

3.5.1 Một số quy định cần thực hiện đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 54

3.5.2 Quy định về kiểm soát hồ sơ tài liệu 54

3.5.3 Quy định khắc phục, phòng ngừa rủi ro 56

3.6 Một số kiến nghị đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 57

3.6.1 Đối với các bộ ngành liên quan 57

3.6.2 Đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 59

3.6.3 Đối với các trung tâm giao dịch 60

3.6.4 Đối với Công ty mẹ là Ngân hàng Thương mại Đông Nam Á 60

3.6.5 Đối với Công ty Chứng khoán Seabank 60

KẾT KUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY