Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải tại công ty bảo hiểm ngân hàng BIDV (bic)

PHẦN MỞ ĐẦU .3

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.4

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH.6

1.1 Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược .6

1.1.1 Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược .6

1.1.2 Tầm quan trọng của viêc xây dựng chiến lược .6

1.1.3 Phân loại chiến lược-Các cấp chiến lược của doanh nghiệp và mô hình quản trị chiến

lược tổng quát.7

1.1.3.1 Cấp công ty . 7

1.1.3.2 Cấp SBU . 7

1.1.3.3 Cấp tác nghiệp hoặc chức năng . 8

1.2 Mô hình quản trị chiến lược tổng quát .9

1.2.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại của tổ chức .10

1.2.2 Xét lại nhiệm vụ kinh doanh .

10

1.2.3 Nghiên cứu môi trường để xác lập cơ hội và đe dọa chủ yếu

10

1.2.4 Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để nhân diện các điểm mạnh, điểm yếu . 12

1.2.5 Thiết lập mục tiêu dài hạn . 13

1.2.6 Xây dựng và lựa chọn chiến lược .14

1.3 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược.14

1.3.1 Các công cụ cung cấp thông tin để xây dưng chiến lược . 14

1.4 Giới thiệu sơ lược về Bảo hiểm .28

1.4.1 Nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm .28

1.4.2 Khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm .29

1.4.3 Vai trò, lợi ích của bảo hiểm.30

1.4.4 Tổng quan về ngành bảo hiểm ở Việt Nam .31

1.4.5 Tổng quan thị trường bảo hiểm phi hàng hải năm 2012 .32

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI HÀNG HẢI CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIC) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM

2018 .35

2.1 Giới thiệu chung về Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.35

2.1.1 Tầm nhìn.36

2.1.2 Sứ mệnh.36

2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển .36

2.1.4 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.37

2.1.5 Danh sách Công ty con.41

2.1.6 Kết quả hoạt động BIC .41

2.1.6.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm . 41

2.1.6.2 Bảo hiểm Phi hàng hải . 42

2.2 Bảo hiểm Phi hàng hải-đặc điểm chung và đặc thù bảo hiểm Phi hàng hải tại BIC .44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY