Luận văn Hình thức hợp đồng theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG 8

1.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của hình thức hợp đồng 8

1.1.1. Khái niệm hình thức hợp đồng 8

1.1.2. Vai trò của hình thức hợp đồng 10

1.1.3. Ý nghĩa của hình thức hợp đồng 11

1.2. Quy định của pháp luật một số nước về hình thức của hợp đồng 12

1.3. Khái quát về lịch sử pháp luật hợp đồng và hình thức hợp đồng ở Việt Nam 15

1.3.1. Pháp luật hợp đồng và hình thức hợp đồng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 15

1.3.2. Pháp luật hợp đồng và hình thức hợp đồng thời kỳ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945

đến nay20

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

NĂM 200524

2.1. Hình thức hợp đồng bằng lời nói 25

2.2. Hình thức hợp đồng bằng hành vi cụ thể 27

2.3. Hình thức hợp đồng bằng văn bản 29

2.4. Công chứng, chứng thực hợp đồng và một số vụ án liên quan đến việc vi phạm hình

thức hợp đồng ở Việt Nam37

2.4.1. Công chứng, chứng thực hợp đồng 37

2.4.2. Một số vụ án liên quan đến việc vi phạm hình thức hợp đồng ở Việt Nam 54

2.5. Hình thức một số loại hợp đồng chuyên biệt 65

2.5.1. Những loại hợp đồng bắt buộc phải được lập bằng văn bản 65

2.5.2. Những loại hợp đồng bắt buộc phải được lập bằng văn bản có công chứng, chứng

thực, đăng ký hoặc xin phép66

2.6. Hiệu lực của hợp đồng khi vi phạm về hình thức 67

2.6.1. Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng 67

2.6.1.1. Hình thức hợp đồng và nguyên tắc tự do hợp đồng 67

2.6.1.2. Ảnh hưởng điều kiện về hình thức hợp đồng đối với hiệu lực của hợp đồng 70

2.6.2. Liên hệ với pháp luật hợp đồng của Việt Nam 73

Chương 3: MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN

HÀNH VỀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ80

3.1. Một số bất cập trong pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định pháp luật hiện hành

về hình thức hợp đồng80

3.1.1. Quy định về hình thức hợp đồng vẫn còn nhiều điểm thiếu sót, chưa thống nhất giữa

các điều luật liên quan80

3.1.2. Qui định về cách thức giải quyết hậu quả pháp lý của các hợp đồng bị vi phạm về hình

thức còn nhiều bất cập86

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về hình thức hợp đồng 90

3.2.1. Loại bỏ vấn đề không tuân thủ về hình thức là điều kiện tuyên bố hợp đồng vô hiệu 90

3.2.2. Hoàn thiện quy định liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 94

3.2.3. Phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong xã hội 95

3.2.4. Sửa đổi điều kiện về hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 96

3.2.5. Bổ sung qui định hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng nếu các 977 8

bên có thỏa thuận

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY