Luận văn Hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1. 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH

THÀNH TRONG TưƠNG LAI VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG MUA

BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TưƠNG LAI . 5

1.1 Khái niệm tài sản, tài sản hình thành trong tương lai . 5

1.2 Khái niệm hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành

trong tương lai. . 7

1.3 Đặc điểm của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. 9

1.4 Khái niệm hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

. 15

1.5. Khái niệm thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. . 19

CHưƠNG 2. 23

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HIỆU LỰC CỦA . 23

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TưƠNG LAI. 23

2.1 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương

lai. 23

2.1.1 Điều kiện về đối tượng của hợp đồng . 24

2.1.2 Điều kiện về chủ thể. . 33

2.1.3 Điều kiện về mục đích và nội dung của hợp đồng. . 48

2.1.4 Điều kiện về sự tự nguyện của chủ thể. 51

2.1.5 Điều kiện về hình thức, thủ tục của hợp đồng. 53

2.2 Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương

lai. 58

2.3 Hiệu lực ràng buộc của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương

lai. 63

CHưƠNG 3. 69

MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ ĐỊNH HưỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY