Luận văn Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH Maersk Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Lời mở đầu .6 Lý do chọn đề tài 6Mục tiêu nghiên cứu .6Nội dung nghiên cứu đề tài 7Phương pháp nghiên cứu 8Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 91.1 Một số vấn đề chung về hệ thống.91.1.1 Khái niệm 91.1.2 Phân loại 91.2 Hệ thống thông tin quản lý.101.2.1 Khái niệm 101.2.2 Vai trò 111.2.3 Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý 131.2.4 Cơ chế vận hành 151.3 Hệ thống thông tin kế toán.181.3.1 Khái niệm 181.3.2 Vai trò 191.3.3 Cấu trúc 191.3.4 Hệ thống thông tin kế toán tài chính 20Chương 2 : Hệ thống thông tin kế toán tại công ty Maersk Việt Nam .342.1 Giới thiệu tổng quát về công ty Maersk .342.2 Hệ thống thông tin kế toán tại công ty Maersk Việt Nam .362.2.1 Hệ thống thông tin kế toán tài chính 36a. Chu trình phải trả nhà cung cấp 37b. Chu trình phải thu khách hàng 50c. Hệ thống thông tin kế toán tổng hợp 552.2.2 Hệ thống thông tin kế toán quản trị .59a. Trung tâm chi phí và trung tâm lợi nhuận 60b.BW (Business Warehouse): kho dữ liệu 61c. BPS (Business Planning Simulation) : hoạch định số liệu kế hoạch 61d. BCS (Business Consolidation System): hệ thống hợp nhất 62e. HFM (Hyperion Financial Management): quản trị tàichính cấp cao 622.3 Một số nhận xét và đánh giá về hệ thống thông tin kế toán tại Maersk Việt Nam .642.3.1 Nhận xét về phần mềm 642.3.2. Nhận xét hệ thống thông tin kế toán 67 Chương 3 : Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Maersk Việt Nam 753.1 Quan điểm hoàn thiện .753.1.1 Nâng cao khả năng hội nhập toàn cầu trong môi trường tin học hóa kế toán 753.1.2 Góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán 763.1.3 Hỗ trợ tích cực cho việc quản lý và điều hành doanh nghiệp 763.2 Các giải pháp hoàn thiện.773.2.1 Hoàn thiện các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin kế toán 773.2.2 Các giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả phần mềm FACT vào hệ thống thông tin kế toán tại Maersk Việt Nam 85a. Vài nét khái quát về việc sử dụng phần mềm FACT tại Maersk Việt Nam 85b. Các giải pháp về nhân sự 89c. Các giải pháp ứng dụng cho một số phần hành kế toán tại Maersk Việt Nam 90d. Các điều kiện để ứng dụng SAP tại công ty Việt Nam 953.3 Một số kiến nghị với công ty Maersk .98Kết luận .101

MỤC LỤC

Lời mở đầu .6

Lý do chọn đề tài 6

Mục tiêu nghiên cứu .6

Nội dung nghiên cứu đề tài 7

Phương pháp nghiên cứu 8

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 9

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống.9

1.1.1 Khái niệm 9

1.1.2 Phân loại 9

1.2 Hệ thống thông tin quản lý.10

1.2.1 Khái niệm 10

1.2.2 Vai trò 11

1.2.3 Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý 13

1.2.4 Cơ chế vận hành 15

1.3 Hệ thống thông tin kế toán.18

1.3.1 Khái niệm 18

1.3.2 Vai trò 19

1.3.3 Cấu trúc 19

1.3.4 Hệ thống thông tin kế toán tài chính 20

Chương 2 : Hệ thống thông tin kế toán tại công ty Maersk Việt Nam

.34

2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty Maersk .34

2.2 Hệ thống thông tin kế toán tại công ty Maersk Việt Nam .36

2.2.1 Hệ thống thông tin kế toán tài chính 36

a. Chu trình phải trả nhà cung cấp 37

b. Chu trình phải thu khách hàng 50

c. Hệ thống thông tin kế toán tổng hợp 55

2.2.2 Hệ thống thông tin kế toán quản trị .59

a. Trung tâm chi phí và trung tâm lợi nhuận 60

b.BW (Business Warehouse): kho dữ liệu 61

c. BPS (Business Planning Simulation) : hoạch định số liệu kế hoạch 61

d. BCS (Business Consolidation System): hệ thống hợp nhất 62

e. HFM (Hyperion Financial Management): quản trị tàichính cấp cao 62

2.3 Một số nhận xét và đánh giá về hệ thống thông tin kế toán tại Maersk

Việt Nam .64

2.3.1 Nhận xét về phần mềm 64

2.3.2. Nhận xét hệ thống thông tin kế toán 67

Chương 3 : Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Maersk

Việt Nam 75

3.1 Quan điểm hoàn thiện .75

3.1.1 Nâng cao khả năng hội nhập toàn cầu trong môi trường tin học hóa

kế toán 75

3.1.2 Góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán

76

3.1.3 Hỗ trợ tích cực cho việc quản lý và điều hành doanh nghiệp 76

3.2 Các giải pháp hoàn thiện.77

3.2.1 Hoàn thiện các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin kế toán 77

3.2.2 Các giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả phần mềm FACT vào hệ

thống thông tin kế toán tại Maersk Việt Nam 85

a. Vài nét khái quát về việc sử dụng phần mềm FACT tại Maersk Việt

Nam 85

b. Các giải pháp về nhân sự 89

c. Các giải pháp ứng dụng cho một số phần hành kế toán tại Maersk Việt

Nam 90

d. Các điều kiện để ứng dụng SAP tại công ty Việt Nam 95

3.3 Một số kiến nghị với công ty Maersk .98

Kết luận .101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY