Luận văn Hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của ngƣời cao tuổi ở tỉnh Thanh Hóa

Mở đầu . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

TÂM THẦN CỦA NGưỜI CAO TUỔI . 4

1.1. Vài nét về nghiên cứu hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của

người cao tuổi. 4

1.1.1 Nghiên cứu ở nước ngoài. 4

1.1.2 Nghiên cứu trong nước. 10

1.2. Một số vấn đề lý luận về hành vi tự chăm sóc sức khỏe của người cao

tuổi . 20

1.2.1. Khái niệm hành vi. 18

1.2.2 Khái niệm tự chăm sóc . 22

1.2.3 Khái niệm về người cao tuổi. 23

1.2.4 Khái niệm về sức khỏe tâm thần. 26

1.2.5 Khái niệm hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần . 27

1.2.6 Vài nét về đặc điểm sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi. 35

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41

2.1 Tổ chức nghiên cứu. 41

2.1.1 Một vài nét về khách thể nghiên cứu. 41

2.1.2. Tổ chức nghiên cứu . 42

2.2 Phương pháp nghiên cứu . 43

2.2.1. Nghiên cứu lý luận. 43

2.2.2 Khách thể nghiên cứu của đề tài và chọn mẫu: . 45

2.2.3 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể. 45

2.4. Tiêu chí và thang đo. 49

CHưƠNG 3: THưC TRẠNG HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM

THẦN CỦA NGưỜI CAO TUỔI . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY