Luận văn Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức thư tín dụng (l/c) tại BIDV Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU.viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ . ix

LỜI NÓI ĐẦU. x

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

THEO PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG . 1

1.1. Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM . 1

1.1.1. NHTM và các hoạt động chủ yếu của NHTM. 1

1.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM. 3

1.2. Phương thức thư tín dụng (L/C). 8

1.2.1. Khái niệm. 8

1.2.2. Ưu thế của phương thức L/C . 8

1.2.3. Một số loại L/C cơ bản . 9

1.2.4. Quy trình nghiệp vụ . 10

1.2.5. Cơ sở pháp lý . 11

1.3. Rủi ro thanh toán quốc tế theo phương thức L/C. 13

1.3.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro thanh toán quốc tế. 13

1.3.2. Các dạng rủi ro TTQT theo phương thức L/C của NHTM . 14

1.4. Hạn chế rủi ro TTQT tại các NHTM. 27

1.4.1. Hậu quả khi phát sinh rủi ro TTQT đối với NHTM. 27

1.4.2. Phương pháp hạn chế rủi ro TTQT của các NHTM. 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 31

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THANH TOÁN

QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG NINH. 32

2.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Quảng Ninh . 32

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 32

2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY