Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - VPbank

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 5

1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 8

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 8

1.2.2. Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng 9

1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 10

1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11

1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 13

1.3.1. Khái niệm về hạn chế rủi ro tín dụng 13

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả hạn chế rủi ro tín dụng 14

1.3.3. Các biện pháp cơ bản hạn chế rủi ro tín dụng 14

1.3.3.1. Cơ cấu tổ chức tín dụng 15

1.3.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng và quy trình phân tích tín dụng hợp lý, khoa học 15

1.3.3.3. Phân loại và đánh giá khách hàng 16

1.3.3.4. Thẩm định tính hiệu quả, khả thi của dự án, phương án vay vốn 20

1.3.3.5. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ 20

1.3.3.6. Phân tán rủi ro tín dụng 21

1.3.3.7. Cần có đội ngũ cán bộ làm tín dụng chọn lọc 22

1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 22

1.3.4.1. Nhân tố chủ quan 23

1.3.4.2. Nhân tố khách quan 24

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 26

1.4.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước 26

1.4.1.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Thái Lan 26

1.4.1.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hồng Kông 27

1.4.1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hàn Quốc 28

1.4.1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Mỹ 28

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DN NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 32

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) 32

2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động 32

2.1.2. Kết quả hoạt động chủ yếu 35

2.2. Thực trạng hạn chế RRTD tại VPBank 44

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank 44

2.2.2. Các biện pháp hạn chế RRTD tại VPBank 54

2.3. Đánh giá thực trạng RRTD của VPBank 60

2.3.1. Những kết quả đạt được trong hạn chế RRTD tại VPBank 60

2.3.2. Những khó khăn - vướng mắc 62

2.3.2. Nguyên nhân 64

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (VPBANK) 73

3.1. Định hướng phát triển VPBank 73

3.1.1.Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ngân hàng 73

3.1.2. Định hướng phát triển chung của VPBank 76

3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới của VPBank 78

3.2. Giải pháp hạn chế RRTD tại VPBank 79

3.2.1. Nhóm giải pháp chủ yếu 79

3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro 79

3.2.1.2. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý, hiệu quả và khoa học 81

3.2.1.3. Hoàn thiện quy trình cho vay 83

3.2.1.4. Tăng cường kiểm tra tín dụng 88

3.2.1.5. Tăng vốn điều lệ 90

3.2.1.6. Nâng cao công tác phân tích và đánh giá khách hàng 91

3.2.1.7. Mở rộng khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm tín dụng và sử dụng các nghiệp vụ phát sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro 93

3.2.2. Các biện pháp hỗ trợ 95

3.2.2.1. Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 95

3.2.2.2. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại 96

3.2.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin 97

3.3. Kiến nghị 98

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ 98

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 99

KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY