Luận văn Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA 5 1.1. Quyền sử dụng đất và giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa 5 1.2. Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân - một chủ trương chính sách lớn của Đảng ta 23 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG NHỮNG NĂM QUA (KHẢO SÁT TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 36 2.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tác động đến việc giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân ở tỉnh Quảng Bình 36 2.2. Thực trạng về giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân ở Quảng Bình 45 Chương 3: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở QUẢNG BÌNH 61 3.1. Những quan điểm cơ bản nhằm thực hiện giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình 61 3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình 74 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA 5

1.1. Quyền sử dụng đất và giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa 5

1.2. Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân - một chủ trương chính sách lớn của Đảng ta 23

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG NHỮNG NĂM QUA (KHẢO SÁT TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 36

2.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tác động đến việc giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân ở tỉnh Quảng Bình 36

2.2. Thực trạng về giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân ở Quảng Bình 45

Chương 3: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở QUẢNG BÌNH 61

3.1. Những quan điểm cơ bản nhằm thực hiện giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình 61

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình 74

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY