Luận văn Giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 8 1.1. Khái niệm về giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh 8 1.2. Chương trình, nội dung giáo dục pháp luật và vai trò giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh 19 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Ở MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 30 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 30 2.2. Những thành tựu đạt được trong công tác giáo dục pháp luật của các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ hiện nay 37 2.3. Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém về giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 60 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Ở MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 65 3.1. Các quan điểm đảm bảo giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 65 3.2. Các giải pháp đảm bảo giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 72 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 8

1.1. Khái niệm về giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh 8

1.2. Chương trình, nội dung giáo dục pháp luật và vai trò giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh 19

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Ở MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 30

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 30

2.2. Những thành tựu đạt được trong công tác giáo dục pháp luật của các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ hiện nay 37

2.3. Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém về giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 60

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Ở MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 65

3.1. Các quan điểm đảm bảo giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 65

3.2. Các giải pháp đảm bảo giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền Tây Nam Bộ 72

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY