Luận văn Giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Trường ĐHKTQD Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp.Nguyễn Quốc Khánh KT & QL Địa Chính-K40. - 89 -ĐẶT VẤN ĐỀ 1Chương.I Cơ sở lý luận chung về giao đất và cấp GCNQSDĐ nông nghiệp. 3I. Những quy định chung về sở hữu và sử dụng đất nông nghiệp. 31. Sở hữu đất đai. 32. Khái niệm và phân loại đất Nông nghiệp . 43. Chủ thể sử dụng đất Nông nghiệp 5 4. Thời hạn sử dụng đất Nông nghiệp 6 II. Giao đất và cấp GCNQSDĐ 8 1. Bản chất của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 8 2. Vai trò của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 93. Các nguyên tắc và căn cứ để giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông nghiệp 114. Đối tượng được cấp GCNQSDĐ 125. Trình tự và thủ tục giao đất và cấp GCNQSDĐ 14Chương II. Thực trạng công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội. 27 I. Tình hình thực hiện trên cả nước về giao đất và cấp GCNQSDĐ 27 1. Sơ lược lịch sử giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam 27 2. Kết quả đạt được 31 II. Đặc điểm, tình hình quản lý sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội 33 1. Diện tích đất Nông nghiệp Hà Nội . 33 2. Tình hình quản lý và sử dụng đất Nông nghiệp trong thơi gian qua ttên địa bàn Thành Phố Hà Nội. 35 III. Nội dung giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội . 361. Xác định tổng quỹ đất Nông nghiệp và quỹ đất Nông nghiệp để giao ổn định cho hộ gia đình và cá nhân 362. Thống kê nhân khẩu được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp. .37 3. Công tác tổ chức.38IV. Các bước triển khai thực hiện.414.1 Đối với các xã nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển đô thị.42 4.2 Đối với các xã nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị.53 ChươngIII. Phương hướng và kiến nghị về giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 74 I. Phương hướng và nhiệm vụ. 74 II. Một số kiến nghị về giải pháp. 751. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai kết hợp với chuyển đổi ruộng đất. 752. Vấn đề quỹ đất 5% để lại ở xã 763. Vấn đề cải tiến các quy trình và thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 774. Về việc tự kê khai và ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. 795. Về mô hình Sở Địa Chính - Nhà Đất và giải pháp 806. Về mối quan hệ giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan 817. Về công tác đào tạo cán bộ địa chính 81Kết luận. 83Phụ lục 84Danh mục tài liệu tham khảo. 90

Trường ĐHKTQD Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp.

Nguyễn Quốc Khánh KT & QL Địa Chính-K40. - 89 -

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương.I Cơ sở lý luận chung về giao đất và cấp GCNQSDĐ nông nghiệp. 3

I. Những quy định chung về sở hữu và sử dụng đất nông nghiệp. 3

1. Sở hữu đất đai. 3

2. Khái niệm và phân loại đất Nông nghiệp . 4

3. Chủ thể sử dụng đất Nông nghiệp 5

4. Thời hạn sử dụng đất Nông nghiệp 6

II. Giao đất và cấp GCNQSDĐ 8

1. Bản chất của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 8

2. Vai trò của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 9

3. Các nguyên tắc và căn cứ để giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông nghiệp 11

4. Đối tượng được cấp GCNQSDĐ 12

5. Trình tự và thủ tục giao đất và cấp GCNQSDĐ 14

Chương II. Thực trạng công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội. 27

I. Tình hình thực hiện trên cả nước về giao đất và cấp GCNQSDĐ 27

1. Sơ lược lịch sử giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam 27

2. Kết quả đạt được 31

II. Đặc điểm, tình hình quản lý sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội 33

1. Diện tích đất Nông nghiệp Hà Nội . 33

2. Tình hình quản lý và sử dụng đất Nông nghiệp trong thơi gian qua ttên địa bàn Thành Phố Hà Nội. 35

III. Nội dung giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội . 36

1. Xác định tổng quỹ đất Nông nghiệp và quỹ đất Nông nghiệp để giao ổn định cho hộ gia đình và cá nhân 36

2. Thống kê nhân khẩu được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp. .37

3. Công tác tổ chức.38

IV. Các bước triển khai thực hiện.41

4.1 Đối với các xã nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển đô thị.42

4.2 Đối với các xã nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị.53

ChươngIII. Phương hướng và kiến nghị về giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 74

I. Phương hướng và nhiệm vụ. 74

II. Một số kiến nghị về giải pháp. 75

1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai kết hợp với chuyển đổi ruộng đất. 75

2. Vấn đề quỹ đất 5% để lại ở xã 76

3. Vấn đề cải tiến các quy trình và thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 77

4. Về việc tự kê khai và ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. 79

5. Về mô hình Sở Địa Chính - Nhà Đất và giải pháp 80

6. Về mối quan hệ giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan 81

7. Về công tác đào tạo cán bộ địa chính 81

Kết luận. 83

Phụ lục 84

Danh mục tài liệu tham khảo. 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY